Начало / Акцент Евро Финансиране / Ако не искат да връщат пари по мярка 4.1, одобрените да стартират проектите до 9 месеца

Ако не искат да връщат пари по мярка 4.1, одобрените да стартират проектите до 9 месеца

Almond-Trees-in-BloomДържавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи (СМР). Изпълнението на проекта трябва да започне в срок до 12 месеца от подписването на договора, ако инвестицията включва СМР.

Бенефициентите трябва уведомят писмено ДФ „Земеделие“ за това, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят: документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ, издадена фактура за сума над посочения размер, подписани приемно-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената и други.

Документите трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст, в което изрично да се посочва  номерът на договора, сключен с Фонда, на адрес: 1618 София, бул. „Цар Борис ІІІ“ 136, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР“, отдел“Методология и мониторинг“.

ДФ „Земеделие“  прекратява едностранно и без предизвестие договора по подмярката в случай, че: бенефициентът не започне изпълнението на одобрената инвестиция в определените срокове; не изпълни задължението си да предостави писмено доказателства за начало на инвестицията или доказателствата са на стойност по-малка от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ по договор или анекс.

В тези случаи ползвателят дължи на Фонда обезщетение в размер на полученото по договора плащане, както и неустойка в размер на законната лихва върху получена сума, считано от датата, на която изтича срокът за стартиране на изпълнението на инвестицията. Когато няма извършено плащане по договора се дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.

Ползвателят не дължи неустойка, ако до изтичане на шест месеца от сключването на договора по подмярка 4.1 уведоми Фонда, че се отказва от помощта и желае договорът да бъде прекратен.

 

ВИЖ СЪЩО

В обществена дискусия кое часово време да изберем ще участват земеделски организации

Евродепутат Момчил Неков организира  открита обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС. Форумът ще се проведе на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.