Възползвайте се от „Обучения за заети лица“

Здравейте, приятели!

Една от дългоочакваните процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Обучения за заети лица“ – отвори за прием на проектни предложения.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат бързите промени на пазара на труда, в резултат на фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на предизвикателствата, процедурата ще подкрепи дейности по предоставяне на обучения за заетите лица – работещи в микро, малки, средни и големи предприятия – в резултат, на което се очаква повишаване производителността на труда им и създаване на условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Настоящата процедура е обособена в два компонента, чиито условия за кандидатстване се различават! Допустимо е, кандидатите по процедурата да подадат проектно предложение само по един от двата компонента.

 1. Компонент I се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар,в приложение на членовете 107 и 108 от Договора.
 2. Компонент II се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]По настоящата процедура, кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Имайте предвид, че партньорството е допустимо, а не задължително![/box]

Допустими кандидати и партньори

Допустимите кандидати са:

 • Работодател;
 • Социален партньор – в качеството на работодател.кандидати

Допустимите социални партньори са:

 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българска стопанска камара;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива;
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България;
 • КТ „Подкрепа“

Допустим партньор е:

 • Работодател;
 • Социален партньор – в качеството на работодател.
 • Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата.

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Предвид демаркацията с Програма за развитие на селски райони, подкрепата за обучение в областта на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и горите за лица, заети в сектора на селското стопанство не са допустими за финансиране по настоящата схема. В тази връзка, в случай, че кандидатстват кандидати и партньори, които развиват основната си икономическа дейност или допълнителна дейност в целия Сектор А, нямат право да предоставят обучения по професионална квалификация в следните направления: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“; 623 „Горско стопанство“; 541 „Хранителни технологии“ и 640 „Ветеринарна медицина“. За лицата, заети в Сектор А са допустими обучения по ключови компетентности, както и професионални обучения, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на вече изброените по-горе.[/box]

Допустимите дейности са……?

В рамките на процедурата, ще бъдат подкрепени следните дейности:обучения

 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
 • Обучение за придобиване на ключови компетентности на зети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност № 2 „Общуване на чужди езици“ и Ключова компетентност № 4 „Дигитална компетентност“.

Допустими целеви групи

По настоящата процедура, допустима целева група са заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

За целите на процедурата, целевата група следва да е съставена единствено от заети лица в предприятията на кандидата/партньора, като лица, наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група!

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории): Да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно); Да са на възраст над 54 г..[/box]

Кои сектори ще бъдат приети като приоритетни?

За целите на процедурата, като приоритетни ще се считат сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия сектор“ и сектора на персоналните услуги; преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда; творческия и културния сектор.

Кодовете на секторите са съгласно КИД – 2008 и подробен списък може да видите тук => Приоритетни сектори по процедурата

Нека завършим с финансовата помощ

По Компонент I следва да спазите изискванията за минимален и максимален размер на финансовата помощ за проект, които са както следва: 15 000 лева (минимален) и 3 911 660 лева (максимален). Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, в рамките на Компонент I – в зависимост от категорията на предприятието – кандидат е както следва:

 • За големи предприятия – не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 • За средни предприятия – не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 • За малки/микро предприятия – не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

По Компонент II също има изисквания за минимален и максимален размер на финансовата помощ за проект, които са както следва: 15 000 лева (минимален) и 391 166 лева (максимален). По Компонент II от процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква съфинансиране!

 [box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Не забравяйте за крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата, а именно 30.06.2017 г. – 17:30 часа![/box]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0