Начало / Общи / Полезна Информация / ДО 100 000 лв. за обучение на рискови групи

ДО 100 000 лв. за обучение на рискови групи

„Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 – годишна възраст и на продължително безработни лица“

Основни цели на настоящата схема

Цели

– Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в

страната, относно важността и необходимостта от подобряване капацитета на безработните лица от уязвимите групи на пазара на труда;

– Подобряване достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на труда,

мотивация и насърчаване тяхната трудова реализация и осигуряване на условия за активен

трудов живот;

– Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставянето на

квалификация и преквалификация, и последващо стажуване;

– Запазване на заетостта от страна на работодателите минимум една година след

приключване на обучението.

– Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива

заетост.

– Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия

живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на

знанието.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

По настоящата схема за безвъзмездна помощ могат да участват:

Обучаващи/Образователни институции/организации (центрове за професионално обучение, професионални училища, професионални колежи, институции, имащи право и капацитет да предоставят обучения).

Работодатели – посредством обученията на лица от целевата група и осигуряване

на стажуване, ще се повиши икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда;

Социално-икономически партньори – в качеството им на Работодател.

Всички работодатели, желаещи да осигурят заетост на лицата завършили

обучение, финансирано по настоящата схема, следва да фигурират в проекта или като Водеща организация, или като партньори.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Представители на целевата група съобразно общата цел на Схемата за безвъзмездна

помощ са:

  • безработни над 50-годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда в областите

Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе,

Смолян;

  • продължително безработни, включително отпадащи от социално подпомагане,

регистрирани в бюрата по труда в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил,

Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол.

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се допуска собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

Максималната стойност на един проект, както и размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ, не могат да надхвърлят 100 000 лева.

Максимално допустимата средна цена за един обучаем (краен бенефициент) не може

да надхвърля – 925 лева. Средната стойност на обучението за един обучаем се формира на база общия размер на преките и непреки допустими разходи (с изключение на разходите за стипендии на обучаващите се в размер на 5 лева за всеки присъствен учебен ден при шест учебни часа, разходите в реални размери за транспорт от и до населеното място на обучаемия, когато същият не живее на територията на града, в който се провежда обучението, разходите за възнаграждения за стажуване), извършени за всички обучения от всички включени в проектното предложение видове, разделени на общия брой обучаеми, включени в тях.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

Допустимите проекти следва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • Проекти, свързани с предоставяне на квалификационни обучения на лица от целевите

групи;

  • Курсът да води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част

от професия, удостоверени чрез съответен документ;

  • Продължителността на обучението за всеки представител на целевата група зависи от

това дали се придобива част от професия или професия. Ще се спазват изискванията съобразно Закона за професионалното образование и обучение;

  • При по-голям брой лица, включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по

групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност;

  • Осигуряване на стажуване при работодател след обучението на 100% от успешно

завършилите за срок от 3 месеца;

  • Осигуряване на последваща заетост на минимум 30% от стажувалите лица за девет

месеца.

Екипът на Finansirane.eu може да ви окаже съдействие при разработката и управление на проекти като този

ВИЖ СЪЩО

иновации

„Разработване на продуктови и производствени иновации“

Здравейте, приятели! Днес ще изместим фокуса от Програма за развитие на селски райони към ОП …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.