Начало / Акцент Евро Финансиране / До 28 септември е открита процедурата за изследване на морската среда

До 28 септември е открита процедурата за изследване на морската среда

Процедура BG14MFOP001-6.003 за повишаване на знанията за състоянието на морската среда е открита за прием на проекти. Тя е по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 1 629 857.96 лв., от които 1 222 393.47 лв. са от ЕФМДР и 407 464.49 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 50 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да  надвишава 1 629 857.96 лв., колкото е и бюджетът на процедурата.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер 100 на сто от  общите допустими разходи за дейности.

Допустими кандидати са публичноправни организации; юридически лица, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в сектор „Рибарство“; частни научни организации, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор „Рибарство“; научни публичноправни организации в сектор „Рибарство“.

Ще се финансират дейности, свързани с изследване на морското дъно; изследване на морската среда; научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно 07.09.2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: [email protected].

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 28.09.2018 г. 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/18730-startira-priem-na-proekti-po-myarka-6-3-povishavane-na-znaniyata-za-sastoyanieto-na-morskata-sreda-30-07-2018-g.

 

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.