Начало / Общи / Производство / До 5 000 000 лв. за „Големи предприятия”!!!

До 5 000 000 лв. за „Големи предприятия”!!!

До 50% – безвъзмездна субсидия

„Технологична модернизация в големи предприятия“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура следва да бъде в следните минимални и максимални граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  5 000 000 лева

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не трябва да надвишава 50 % от общия размер на допустимите разходи по проекта. Остатъкът трябва да бъде финансиран със собствени средства на кандидата или от източници, различни от бюджета на ЕС.

Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата процедура кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

Допустимост на кандидатите

Общи критерии за допустимост

Допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

  • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
  • да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия /ММСП/ съгласно Закона за МСП (обн. В ДВ 84/1999, посл. изм. и доп., ДВ бр. 43 от 29.04.2008 г.) към момента на кандидатстване.

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в настоящата процедура за набиране на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Специфични критерии за допустимост

За да са допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, кандидатите трябва да отговарят и на следните специфични критерии:


  • да имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения, и да са реализирали нетни приходи от продажби за годината, предхождаща годината на кандидатстване, равни на или надвишаващи 5 000 000 лева

Видове проекти/допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, които са насочени към една или повече от следните цели:

Ø  Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура;

Ø  Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

Ø  Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги;

Ø  Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Допустими са следните дейности:


Ø  Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо дълготраен материален актив;

Ø  Закупуване и въвеждане в експлоатация на нематериални активи;

Ø  Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително – монтажни работи /СМР/, водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите

Специфичните допустими разходи по настоящата процедура включват:

Ø   Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;

Ø   Разходи за придобиване на нематериални активи;

Ø   Разходи за извършване на СМР – не повече от 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви окаже съдействие при разработката на проекта към съответната програма.

ВИЖ СЪЩО

До 75% безвъзмездно финансиране за ERP софтуер

BG161PO003-2.1.12 Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.