Начало / Акцент Евро Финансиране / Държавен вестник обнародва условията за кандидатстване по мярка 4.1.2 за малките стопанства

Държавен вестник обнародва условията за кандидатстване по мярка 4.1.2 за малките стопанства

В днешния брой (13 октомври 2017г.) на „Държавен вестник“ е публикувана Наредба 6 , която определя условията за кандидатстване по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР – линк към наредбата

Подмярката финансира следните дейности, описани в чл. 4 и не е достъпна за разходи, посочени в чл. 6:

Чл. 4. По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
6. инвестиции в машини, оборудване и съо­ръжения за опазване на околната среда, или
7. инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
8. изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.
Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.
(2) Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1.
Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя за дейности и за инвестиционни разходи:
1. допустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.);
2. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
3. свързани с преработка на селскостопански продукти;
4. включени в оперативните програми по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от  17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.), на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци.
(2) Финансова помощ не се предоставя за инвестиционни разходи по приложение № 2, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти, които са:
1. разположени на територията на нитратно уязвими зони, определени в заповед на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „ф“ от Закона за водите, съгласно приложение № 3, или се използват за дейности в такива зони;
2. директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието, храните и горите.

 

 

ВИЖ СЪЩО

Финансирането за развитие на туризъм, производство и услуги започна в обхвата на отделни Местни инициативни групи

Финансиране на идеята Ви по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.