Начало / Общи / Водеща новина / Завесата се надига–програмен период 2014/2020
Програмен период 2014/2020

Завесата се надига–програмен период 2014/2020

Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014/2020

Леко започна да се надига завесата около параметрите на новият програмен период 2014-2020 г. Все още можем да гадаем какви ще бъдат окончателните мерки, по които местните предприемачи, държавни и общински власти ще кандидатстват за финансиране, но също така Европейската комисия внесе яснота, като обособи 3 възможни сценария за развитие.

Трите сценария, разработени при оценката на въздействието, са следните:

1) сценарий на корекция – при който продължава използването на настоящата рамка на политиката, като се отстраняват най-важните ѝ недостатъци (като например разпределението на директните плащания);

2) сценарий на интеграция – който предполага значителни промени в политиката под формата на по-добро насочване и обвързване с околната среда на директните плащания и засилено стратегическо насочване на политиката за развитие на селските райони в условията на по-добра координация с останалите политики на ЕС, както и разширяване на правното основание за по-широкообхватно сътрудничество между производителите

3) сценарий на пренасочване – който пренасочва политиката изключително към околната среда, с постепенно премахване на директните плащания, като се приема, че производственият капацитет може да се запази без подпомагане и че социално-икономическите нужди на селските райони могат да бъдат задоволени посредством други политики.

Сценарият на пренасочване (сценарий 3) би ускорил структурното приспособяване в селскостопанския сектор, като прехвърли производството към най-рентабилните райони и най-печелившите сектори. Макар че значително ще увеличи средствата, предназначени за опазването на околната среда, този сценарий същевременно ще изложи сектора на по-големи рискове поради ограничените възможности за намеса на пазара. Освен това той ще има значителна социална и екологична цена, тъй като по-слабо конкурентоспособните райони ще бъдат изправени пред значителни загуби на доходи и влошаване на околната среда, вследствие на това, че политиката ще изгуби възможностите за въздействие чрез директните плащания, свързани с изискванията за кръстосано спазване. На противоположната страна стои сценарият на корекция (сценарий 1), който ще даде най-добра възможност за приемственост в политиката с ограничени, но осезаеми подобрения, както по отношение на конкурентоспособността в селското стопанство, така и по отношение на екологичните показатели. Съществуват обаче сериозни съмнения дали този сценарий може по подходящ начин да посрещне важните климатични и екологични предизвикателства на бъдещето, които също са в основата на дългосрочната устойчивост на селското стопанство. Сценарият на интеграция (сценарий 2) открива нови възможности за по-добро насочване на директните плащания и обвързването им с околната среда. Възможен е нов тласък в развитието на селските райони, при условие че държавите-членки и регионите използват ефективно новите възможности и че общата стратегическа рамка с други фондове на ЕС не елиминира взаимодействието със стълб І и не отслабва характерните силни страни на развитието на селските райони. Ако се постигне правилното съотношение, този сценарий е най-подходящ за постигане на дългосрочната устойчивост на селското стопанство и на селските райони.

Това е общият поглед върху програмния период на Европейската комисия относно предложението за регламент по програмата за развитие на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В по-конкретни линии какво ни окачва през следващите 6 програмни години – ще ви разкажем на кратко в статията. Допълнително в прикачения файл в края на статията ще намерите резюмирани основните моменти по индивидуалните мерки за новия програмен период 2014-2020.

Няма драстични промени, които да ни плашат, но на преден план излизат някои нови дейности, които сякаш „стояха в сянка” през последните няколко години.

През новият програмен период няма да има приоритетни оси както до момента. Европейският съюз стимулира интегрираните инвестиции, като отделните единични мерки са разработени така, че да се подпомагат взаимно. По стълбовете на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за програмния период ще бъдат отпуснати 317,2 млрд. EUR за стълб І и 101,2 млрд. EUR за стълб ІI

Стълб I обхваща директните плащания и пазарните мерки, осигуряващи основно годишно подпомагане на доходите на селскостопанските производители в ЕС и подпомагане в случай на специфични смущения на пазара, а стълб ІІ обхваща развитието на селските райони, при което държавите-членки изготвят и съфинансират многогодишни програми в обхвата на една обща рамка.

Финансирането по стълб І и стълб ІІ се допълва от допълнително финансиране в размер на 17,1 млрд. EUR

 • 5,1 млрд. EUR за научноизследователска дейност и иновации,
 • 2,5 млрд. EUR за безопасност на храните
 • 2,8 млрд. EUR за подпомагане с храна на най-нуждаещите се лица по други функции на МФР
 • 3,9 млрд. EUR в нов резерв за кризисни ситуации в сектора на селското стопанство
 • до 2,8 млрд. EUR в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията извън МФР

По този начин общият бюджет достига 435,6 млрд. EUR за периода 2014—2020 г.

През последният програмен период (2007-2013) имаше няколко съществени проблема:

 • За много държави-членки е трудно за кратък период от време да усвоят големите обеми средства на ЕС
 • Фискалната ситуация в някои държави-членки е значително влошена и те изпитва затруднения да осигурят национално съфинансиране

Затова през новия програмен период Комисията предлага следните стъпки, които ще помогнат за справянето с посочените проблеми

 • Таванът за средствата за сближаване да бъде определен на 2,5% от БВП
 • Залагане на горна граница за ставките на съфинансиране на нивото на всяка приоритетна ос в оперативните програми на 85% в по-слабо развитите региони (или в някои случаи 80%, 75%) и най-отдалечените региони; 60% в регионите в преход и 50% в по-силно развитите региони.
 • Включване в договорите за партньорство на определени условия относно подобряването на административния капацитет

Акцент в новият програмен период ще бъде цялостно подобряване на административния процес. От ускоряване и опростяване на отделните процедури, до намаляване на разходи за административни дейности. Допълнително от 2014 ще бъде въведено изискване всички документи по фондовете да бъдат подавани по електронен път.

За новият програмен период имаме ново категоризиране на районите:

 • По-слабо развити региони – БВП на глава на населението под 75% от ср. БВП на глава на населението за ЕС
 • Региони в преход – БВП 75-90% ср. БВП на глава на населението за ЕС
 • По-силно развити региони – БВП над 90% ср. БВП на глава на населението за ЕС

Всички региони, чийто БВП на глава от населението за периода 2007—2013 г. е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за референтния период, но чийто БВП на глава от населението е нараснал до над 75 % от средния за ЕС—27, ще получават две трети от заделените за тях средства през 2007—2013 г.

Целите на програмния период за подпомагане на селските райони са съобразени и с дългосрочната рамка на стратегията „Европа 2020”. Така през новия период имаме 6 водещи приоритета, свързани със селските райони:

 1. поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и селските райони;
 2. повишаване на конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и укрепване жизнеспособността на стопанствата;
 3. насърчаване на добро организиране на хранителната верига и управление на риска в селското стопанство;
 4. възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското и горското стопанство;
 5. насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;
 6. насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

В програмният период се отделя голямо внимание на горските райони. По няколко индивидуални мерки се предоставя финансиране за залесяване и създаване на гористи местности, агро – лесовъдни системи, превенция и възстановяване на вредите върху горите, инвестиции за нови технологии за лесовъдство, преработка и търговия на горски продукти.

Горско стопанство

Друг акцент на програмния период е повишаване на информираността и квалификацията на земеделските стопани и млади предприемачи чрез различни програми по трансфер на знания. ЕС отпуска финансиране за организиране на курсове за обучения, семинари и индивидуално обучение, демонстрационни дейности и дейности по осведомяване, които да „държат в течение” земеделците относно новостите в селското стопанство. Допълнително селскостопанските производители, горските производители и МСП в селските райони могат да получат финансова помощ за облагодетелстване от използване на консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанствата.

Запазва се приоритетното финансиране на общините от селските райони за извършване на основни дейности за местното население. През новият програмен период ще се предоставя финансиране за изграждане, подобряване или разширяване на всички видове дребна по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от ВЕИ (продължение на мерки 321 и 322 от програмен период 2007-2013).

Изграждане и реконструкция на дребна инфраструктура

Нов момент в програмния период е, че

всички видове инвестиции във физически активи (материални и нематериални активи) ще бъдат обхванати от една мярка.

Така ще бъде много по-лесно за бенефициентите (земеделските стопанства) да планират и осъществяват интегрирани проекти с повишена добавена стойност. Държавите – членки ще определят праг за земеделските стопанства, които отговарят на условията за предоставяне на помощ за инвестиции, свързани с подпомагане на жизнеспособността на стопанствата.

През новият програмен период ще бъде стимулирано и създаването на схеми за качество на селскостопанските продукти и храни. Ще бъде предоставяна помощ на селскостопанските производители, участващи в такива схеми. Финансирането ще се отпуска като годишно поощрение с максимален годишен размер за едно стопанство до 3 000 евро.

Схеми за качеството на продукцията

В този ред на мисли през новият програмен период ще бъде предоставяно финансиране и за създаване на клъстери от селскостопански производители.

Основната идея участниците в клъстерите да споделят полезни практики, да работят съвместно по пилотни проекти, да споделят ресурси и оборудване. Допълнителен ефект от създаването на клъстерите е, че това ще спомогне за изграждане на логистични системи, скъсяващи веригите за доставка. Така малките производители ще могат със съвместни сили да обслужват големи доставчици, което сами по отделно не биха могли да сторят.

Схеми от предприемачи в селското стопанство

Файлът с кратко резюме за индивидуалните мерки от новия програмен период 2014/2020  може да свалите от тук

Свали Резюме 2014-2020

 

ВИЖ СЪЩО

ВАЖНО: Покана до всички бенефициенти по мярка 121 и мярка 123

Във връзка с РИСК ОТ НЕУСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, …

149 коментара

 1. Николета

  Здравейте,г-н Янков! Искам да кандидатствам по програм(ако има такава)за подпомагане и реализиране на собствена частна детска градинал.Моля ако може да ме насочите.

  • Здравейте,
   тази идея би могла да бъде реализирана по мярка 6.4 от Програма за развитие на селски райони, само в рамките на допустим за финансиране селски район.
   Списък с районите, бихте могли да намерите на нашия сайт. За повече информация и подробна консултация, бихте могли да се свържете с колегите от консултантска компания NOVEK, като телефони може да откриете в секция: контакти.

 2. Rumena Mehmedova

  Zdraveite! Interesuvame ima li programa po koqto moje da se kandidatstva za izgrajdaneto na qzovir v obshina s 35 000 dushi .Tai kato darjavata ne smqta che za tolkova hora e neobhodimo izgrajdaneto na qzovir . Blagodarq predvaritelno.

 3. Здравейте, питам за майка ми която е пенсионерка на 62 год. регистрирана е като ЗП от 2год.може ли да кандидатства по подмярка 6.3 и пенсият ли само се брои са доход тоест трябва да има 33% от всичкият и доход д а е бил от земеделска дейности може ли комбинирано да участва и по 4.1.2.БЛАГОДАРЯ!!!

 4. zdraveite, imam 100 dek. zemia podnaem, imali li programa v momenta za 4ereshi ?, zastoto iskam da kandidatstvam. blagodaria vi

  • Ивайло Янков

   Здравейте Лия,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 5. По принцип искам зеленчуци не съм регистрирана като зем.производител.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Рени,
   Може да посетите нашия офис в град Сливен за повече и по подробна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 6. Здр. За двор в Ямболско село който е 4 декара без къщата кои програми са най удачни за 2015г.

 7. здравейте
  Аз съм на 19 години и искам да
  засадя 100 декара фиданки, искам да ми обесните какви документи трябва какви субсидии ще получавам и така на татък…

 8. Росица Иванова

  Здравейте.Проявям силен интерес за районите на Странджа планина.По-конкретно за построяването на къща за гости в някое от селцата там.Никак не съм наясно откъде за започна.Имам ли шанса да кандидатствам по някои от Европроектите.Къде точно мога да прочета по тази тема.Аз живея в град Сливен в момента.
  Бих се зарадвала да ме насочите.
  Благодаря предварително за отговора.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Росица,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на следните приоритетни общини за област Сливен, а те са както следва: Котел, Нова Загора, Твърдица
   За повече и по подробна информация заповядвайте при нас!

 9. здравейте.искам да попитам дали съпругата ми можда да кандидатства за млад фермер при положение че аз съм бил регистриран земеделски производител 2002г.за последно прекратена.

 10. Димитър Димитров

  Здравейте,по коя програма мога да участвам с отглеждане на орехи? Колко декара е минималната площ за участие в програмата?И мога ли предварително да започна с подготовка на документите,преди стартиране на програмите за 2014г

  • Ивайло Янков

   Здравейте Димитър,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 11. Zdraveite. Na 17 godini sam imam li pra vo na u4astie po programite za selsko stopanstvo.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Иван,
   Трябва да имате поне 18 години.

 12. Ивайло Янков

  Здравейте Милена,

  Може да кандидатствате с два проекта.

 13. Може ли да се кандидатства с две мерки в един програмен период?

 14. Zdraveite. Iskam da popitam kato imam zemqa i iskam da naseqa le6nikova gradina po kakva mqarca trqabva da kandidatstvam. Blagodarqa.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Радослав,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“. По коя мярка зависи от мащаба на исканата от вас дейност.

 15. Zdr iskam da popitam dali moje saprugatmi da kandidatstva kat mlad fermer pri polojenie che az sam mlad fermer .

  • Ивайло Янков

   Здравейте Тюркян,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация за Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 16. ivailo imaash li namerenie da mi pomognish s tazi programa odglejdane na orehi che imam golqm merak pak nqmam sigorna informaciq
  ms predvaritelno

  • Ивайло Янков

   Здравейте отново,
   Няма как да Ви помогна през интернет! За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 17. Галина Димитрова

  Здравейте,искам да попитам може ли моят съпруг ,който е пенсионер да получи евроинвестиции за производство на плодове.Имаме овощна градина около два декара,в която преобладават ябълковите дръвчета.От една година имаме вече и добиви.Моят съпруг обработва,подрязва,пръска и почиства дръвчетата.Има ли възможност да се кандидатства за евроинвестиции и ако има какъв е редът за кандидатстване.Благодаря за информацията.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Галина,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, но имайте предвид, че декарите са малко, но при интерес от ваша страна заповядайте при нас за повече и по подробна информация.

 18. i taka ne razbrah shte imali proekt svarzono s otgejdane na orehi ili ako ima koga shte zapochne tazi kampaniq

 19. Ивайло Янков

  Адресите може да видите в нашия сайт, като ни уведомите поне един предварително.

 20. Здравейте,
  искам да попитам дали има някаква възможност да кандидатствам по програма за закупуване на кощери и пчелни семейства, без да съм регистрирана като земеделски производител. Имам знания и земя, на 22 години съм, последна година студентка- Аграрна Икономика(ако това има значение), но нямам средства и не съм регистрирана като земеделски призводител.
  Благодаря предварително!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Стела,
   Няма как да кандидатствате по програма за закупуване на кошери без да имате регистрация, като земеделски производител.

 21. eem kade e vashiq ofis ili kade da doida i pri koi za da mi izqsni programite koito shte pochnat da startirat

 22. mislq da seq 20 dekera orehi i imali vaopshte takava programa i koga shte startira ako ima zakvoto razbrah che shtqlo da ima za tyi i reshih da se dopitam do vas
  ms predvaritelno

 23. Пенсионер съм на 61 години.
  Пчеларка съм от десетина години.
  Тази година излязох на светло – регистрирах се като ЗП.
  Имам интерес към предстоящите програми, но нямам достатъчна информация.
  Ще успея ли в класацията по програма за развитие на селските райони, като пчелар ЗП обработващ до десет декара земя?
  Благодаря предварително!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Тотка,

   Нестава ясно за какво точно искате да кандидатствате. Моля пояснете.

 24. Здравейте г-н Янков,

  Знае ли се вече на коя подмярка от новата ПРСР (2014-2020), ще отговаря Мярка 141 от ПРСР (2007-2013)?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Радослав,

   Има одобрена програма и се знае аналога на Мярка 141. Следете напия сайт скоро ще излезе информация, коя мярка от стария съответства на новата.

 25. zdraveite , iskam da poseq 20dekara orehi bihte li me nasochili koq programa shte e po udachna za men ?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Усеин,

   Няма как в един пост да Ви опиша всичко. Моля заповядайте при нас за повече и по подробна информация.

 26. zdraveite , mislq da kandidatstvam s programata 2014-2020 da seq orehi moje li malko informatciq ?

 27. zdraveite iskam da otglegdam 4erven kaliforniiski 4ervei moge li da mi dadete pove4e informaciq

  • Ивайло Янков

   Здравейте Николай,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава с тези проекти.

 28. Афродита Йосифова

  Здравейте!Занимавам се с отглеждането на картофи и боб от 4 години, но не сам регистрирана като земеделски пройзводител, отглеждам около 13 декара земя, наследствена и под аренда. Интересуваме дали мога да кандидатствам за финансиране без такава регистрация за торове и препарати .Разполагам с техника за обработването на тези декари. Благодаря предварително!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Афродита,

   За съжаление не можем да Ви помогнем, тъй като ние се занимава основно с инвестиционни проекти.

 29. Цветослав Николов

  Здравейте, жена ми притежава 12,5 д-ка земя, 6-та категория на 24 години е, и искаме да попитаме какви възможности имаме по програма млад фермер и съответно какво финансиране.
  Благодаря за вниманието!!!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Цветослав,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация по мярка 112 – Млад фермер.

 30. milena ilieva

  Kazvam se Milena i iskam da se zanimavam s givotni no ne mi dostigat sredstva imam nqkolko kravi i iskam da gi uveli4a no nemi otpu6tat kredit mogali ne6to drugo da napravq

 31. Zdraveite,pisa Vi ot grad Panaguyrishte imam3,3 dka.zemq.Vaprosat mi kam Vas e dali moga da kandidatstvam za subsidia po dadena mqrka,dali ima iziskvane zemqta kolko trqbva da bade za da kandidatstvas,i kakva e razlikata mezdu zemedelskki proizvoditel i zemedelski stopanin. Blagodarq predvaritelno.Pozdravi.

 32. Бейхан

  Здравейте, аз съм Бейхан, на 16, от Добрич. Имам 10 дка земя, която всяка година засаждам с царевица. Бихте ли ме насочили да участвам в някоя европейска програма?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Бейхан,

   Моля да се свържете на нашия офис в Сливен.

 33. борислав асенов

  Зравейте г-н Янков за новият програмен перйод 2014-2020 колко кв.м ще са необходими за създаване на ферма за одглеждане на ЧКЧ

 34. Здравейте,на 30 години съм от гр.Кюстендил.Имам 48 дк.наследствена земя която постепенно засаждам с череши и ябълки вече четвърта година.За сега съм засадил 1\4.Общо земята е разпръсната на 9 парчета в землището на с.Шишковци и е на мое име.Бихте ли ме насочили коя ще е най-удачната програма за мен,тъй като желая всичко да насадя с череши и ябълки.

  Благодаря предварително!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Никола,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“. В един пост няма как да Ви обясня всичко, заповядайте при нас за повече и по подробна информация.

 35. Каква е стартовата инвестиция за подготвянето на документите, за кандидатстване за програмата селски туризъм 311.В наличност собствена къща и двор.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Дони,
   Предварителните Ви разходи до входирането на проекта ще са около 10 000 – 12 000 лева +/-, това са всички необходими документи. (правни, консултантски, проектиране и т.н.)

 36. на 30 години съм имам 19 декара земя на мое име в село живея и искам да сея орехи а интересува ме колко декара трябва да сея и къде трябва да се регистрирам за да получа субсидия

 37. Ивайло Янков

  Здравейте Илияна,
  Описаните от вас дейност няма как да се финансират по програма за безвъзмездна помощ на територията на столична община, тъй като не е сред приоритетните за програма. За да сте допустим кандидат за дейностите, които сте описали трябва да се ориентирате към някоя от приоритетните общини за програма „Развитие на селските райони“.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Пламен,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310
   Ние от своя страна можем да Ви окажем пълно съдействие!

 38. Пламен

  Здравейте и от мен!Бих искал да попитам за програма по-която мога да кандидатствам…Имам къща в едно село в Странджа планина която е за реставриране искам да развивам селски туризъм и да я отсавам като къща за гости!Какво ще ми е необходимо,за да кандидатствам и по-коя програма?Благодаря предварително.

 39. Илияна Петрова

  Здравейте, бих искала да попитам следното: Имам имот 2 дка., намиращ се в София, на главен път. Има ли програма, освен „Млад фермер“, по която може да се финансира проект, за някаква дейност. Благодаря предварително!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Илияна,
   Моля дайте ми отправна точка! Няма как да Ви кажа за какво може да се кандидатства при положение, че незнам на къде сте се ориентирали.

  • Илияна Петрова

   Ами ориентирала съм се главно към дейност, свързана с туризъм или образование(частно училище или градина), тъй като образованието ми е с такава насоченост, но, защото става въпрос за София, а не за някой от селските райони, които са включени в програмата за развитие, за това питам има ли някаква опция, освен JESSICA за град София.
   Защото, доколкото успях да прочета, опциите за дейност в София и за стартиращ бизнес не са много. Много Благодаря за бързата реакция! 🙂

 40. Zdr.bih iskala da se zanimavam s otglejdaneto na bubi,I da si zaseia 4ernicova gradina,po koia miarka moga da kandidactvam ,blagodaria vi predvaritelno mogali da kandidactvam za mlat fermer,lek den!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Весела,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер, там ще Ви дадат пълна информация! Контактите може да вземете от нашия сайт „КОНТАКТИ“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.