Изтича срока за обществено обсъждане на дългоочакваната процедура „Развитие на клъстери в България“

До 10.09.2016 г. всички заинтересовани лица могат да изпратят предложения и коментари по документацията по процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.

Процедурата ще допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

По процедурата могат да кандидатстват клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери или вече развити, след категоризация, извършена за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Допустими са само кандидати, които са обединения и могат да включват:

 • юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

 • професионални училища и професионални гимназии;
 • български висши училища;
 • Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;
 • Селкостопанска академия и институти към нея;
 • експериментални лаборатории и изследователски институти
 • научни организации

За да бъдат допустими за финансиране, кандидатите трябва да включват минимален брой членове, както следва:

 • клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци;
 • развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация;
 • развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация;

За да бъдат допустими клъстерите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, при което минимум 50 % от участниците развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групи:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства;
 • Интензивни на знание услуги;
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 • Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”;
 • Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“
 • Компонент 3 „Инвестиционен компонент”;

Допустими разходи по Компонент 1, Компонент 2 и компонент 3 са:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за услуги;
 • Оперативни разходи;

Процентът на съфинансиране е както следва:

По Компонент 1 и Компонент 2 –приложим режим „de minimis”.

Категория на клъстера

Максимален  интензитет на помощта

Клъстери в начален етап на развитие

90 %

Развиващи се и развити клъстери

70%

По Компонент 3 – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието (клъстер)

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия 70 %

45 %

Средни предприятия 60 %

35 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

 Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на клъстера-кандидат

100 000 лева

Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева

 Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева

Развити клъстери: 2 000 000 лева

Препоръчително е кандидатите по процедура „Развитие на клъстери в България“ да се обърнат към екип от специалисти, които са добре запознати с всички процеси и етапи, през които се преминава, за да бъде постигната крайната цел, а именно одобрението на проекта, доброто му управление и изплащане на безвъзмездната финансова помощ в рамките на заложените срокове. Екипът на консултантска компания novek ще се радва да ви помогне. Обърнете се към нас в някой от офисите ни в страната – София, Пловдив, Сливен, Монтана, Перник.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0