Начало / Акцент Евро Финансиране / Какви са приоритетите на правителството в земеделието за периода 2017-2021 г.

Какви са приоритетите на правителството в земеделието за периода 2017-2021 г.

Вчера правителството одобри програма с приоритетите си в периода 2017-2021 г. В нея под №41 са описани и основните цели и мерки, които изпълнителната власт залага в сектора. Под №1 е посочена финансовата подкрепа за малките и средните фермери. Сред приоритетите са създаване на електронен регистър на земеделските земи, приемане на Закон за браншовите организации, обвързаната с качество продукция, нов Закон за Селскостопанска академия и други. 

ПРИОРИТЕТ 41: Устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие.

Цел 152: Осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия и стимулиране на доходоносно селскостопанско производство и равнопоставеност на пазара.

Мярка 610: Максимално усвояване на европейските средства за подкрепа:

 Ефективно усвояване на средствата по Първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП);

 Договаряне и разплащане на финансовите средства по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) съгласно изготвени индикативни годишни програми при спазване на сроковете, предвидени в тях и намаляване на сроковете за обработка на документи от администрацията и опростяване на процедурите за кандидатстване.

Мярка 611: Запазване на съществуващите и въвеждане на нови схеми за държавна подкрепа, като помощи за изграждане на фермерски пазари и други инвестиции за развитие на отрасъла. Осигуряване на финансов ресурс за прилагане на схеми за преходна национална помощ в растениевъдството и в животновъдството.

Цел 153: Продължаване на политиките на балансирано и диверсифицирано земеделие.

Мярка 612: Прилагане на обвързано с производството подпомагане, основаващо се на критерии за по-високо качество, продуктивност и конкурентноспособност на производството и на подход за гъвкаво разпределение на средствата в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.

Мярка 613: Засилване на контрола за спазване на изискванията за производство на биологична продукция чрез промяна на нормативната уредба и популяризиране на ползите от биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве.

Цел 154: Реформа в поземлените отношения за устойчивост, комасация и отношение към земеделската земя като към природен ресурс, осигуряващ националната хранителна сигурност.

Мярка 614: Приемане на промени в нормативната уредба, регламентираща обществените отношения в сферата на собствеността и ползването на земите

Цел 155: Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите.

Мярка 615: Опазване на публичната инфраструктура, гарантираща развитието на хидромелиорациите, чрез засилване на контрола в държавните дружества.

Мярка 616: Сигурна защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове, чрез гъвкаво финансиране на извършваната обществена услуга.

Мярка 617: Изготвяне и приемане на Закон за хидромелиорациите;

Мярка 618: Оздравяване на „Напоителни системи“ ЕАД, гарантиращо развитието на хидромелиорациите.

Цел 156: Прилагане на комплексен подход за превенция и управление на рискове и кризи.

Мярка 619: Продължаване изграждането, въвеждане и реално функциониране на нова система за борба с градушките.

Мярка 620: Използване на системата от държавни помощи за компенсиране на загуби за земеделските стопани, в резултат от неблагоприятни природоклиматични и икономически условия.

Цел 157: Високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу болести.

Мярка 621: Засилване на официалния контрол, гарантиращ ефективното прилагане на нормативната уредба.

Мярка 622: Създаване на условия за провеждане на адекватна профилактика на икономически важните болести по животните и по-ефективна организация за бързо овладяване на възникнали огнища на заболявания.

Мярка 623: Съблюдаване за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните.

Мярка 624: Ускоряване въвеждането на новите изисквания към средствата за идентификация на животните и пчелните семейства (използване на електронен идентификатор).

Мярка 625: Осигуряване на адекватна система за събиране и обезвреждане на странични животински продукти чрез разширяване на съществуващата и създаване на условия за реалното й функциониране.

Цел 158: Наука и иновации в земеделието – инструмент за генериране на иновативни политики в аграрния сектор и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие.

Мярка 626: Превръщане на националните аграрни научни звена в движеща сила за иновации в аграрния бизнес чрез: Мярка 627: Насърчаване на фундаменталните и приложните изследвания в университетите и научни организации в аграрния сектор, чрез финансиране на конкурсен принцип:

Мярка 628: Преструктуриране на ССА чрез нов закон и промяна на начина на финансиране и управление за изпълнение на политиките на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Цел 159: Създаване на ясни правила за функциониране на браншовите организации в аграрния отрасъл и регламентиране на взаимоотношенията им с държавните органи и местната власт

Мярка 629: Приемане на Закон за браншовите организации, който ясно да дефинира и идентифицира представителните структури на бранша и регламентира взаимоотношенията между тях и държавата.

Цел 160: Осигуряване на институционална подкрепа и електронизация на администрирането в отрасъла за облекчаване на администртивните процедури и осигуряване на прозрачно, достъпно, обективно и ефективно управление на административните процеси.

Мярка 630: Въвеждане на единен електронен регистър на земеделските имоти и земеделските стопани.

Мярка 631: Въвеждане на единна електронна платформа за управление на земите от общинския и държавния поземлен фонд – отдаване под аренда и продажба от МЗХГ и общините.

Мярка 632: Електронна идентификация и електронно здравеопазване на животните.

Мярка 633: Изграждане на единна информационна система в сектор „Земеделие“ в съответствие със стратегическите цели дефинирани в „Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.“.

ВИЖ СЪЩО

Разплащателните агенции на България и Хърватска обмениха опит в разкриването на измами с европари

Разплащателните агенции на България и Хърватска обмениха опит в противодействие на измамите в рамките на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.