Начало / Акцент Евро Финансиране / Какво трябва да знаем за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Какво трябва да знаем за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“се очаква да стартира през месец октомври . Днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели.

Кой може да кандидатства ?

 • физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;
 • микро, малки и средни предприятия;
 • горски стопани, доставчици на услуги .

Допустими дейности !

 Различното в мярка е, че в зависимост от правната форма на кандидата се определят допустимите дейности.

Ако Вие сте :

 • физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;

то може да кандидатствате за :

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина и недървесни горски продукти, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 1;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
 • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Ако сте микро, малко или средно предприятие имате възможност да кандидатствате за финансиране на следните дейности :

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина и недървесни горски продукти, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 1;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Ако сте горски стопани или доставчици на услуги имате възможност да кандидатствате за финансиране на следните дейности :

 • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Каква е субсидията която ще се отпуска ?

 

Финансовата помощ  по мярка е в размер на 50% от допустимите за финансиране разходи, когато инвестицията се изпълнява на територията на селски район, а когато инвестицията не попада в обхвата на селските райони финансовата помощ е в размер на 40 % .

Субсидията която може да получите при одобрение на вашият проект е в границите от 5 000 до 500 000 евро.

Какви разходи ще бъдат допустими ?

 

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

 • общи разходи, свързани със съответния проект за хонорари за архитекти, за инженери и за консултантски услуги по подготовка и управление на проекта;
 • закупуване на земя, когато е пряко свързано с изпълнението на проекта;
 • разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • закупуване на софтуер необходими за изпълнение на проекта;
 • разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

За какво ще се дава приоритет ?

По мярка 8.6 приоритет ще получат проекти които :

 • се изпълняват в общини с висока лисистност

* над 60 % – 40 т.

* от 50 до 60% – 30 т.

* от 40 до 50 % – 20 т.

*  от 30 до 40% – 10 т.

 • осигуряват устойчива заетост

Ако все още имате въпроси на които не сме отговорили , заповядайте на безплатна консултация в някой от офисите ни в страната, където колегите ще дадат повече яснота, ще отговорят на всички възникнали въпроси и с удоволствие ще изготвят Вашето проектно предложение.

 

ВИЖ СЪЩО

До дни компенсират овощари с 63 хил. лв.

Допълнителен финансов ресурс от 63 000 лв. за унищожени овощните насаждения одобри УС на ДФЗ, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.