Начало / Акцент Евро Финансиране / Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? – Част I
мярка 4.1.2

Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? – Част I

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селски райони за периода 2014 – 2020г. се очаква да отвори за прием през месец януари 2017г., като към момента не е определена точна дата за прием ( за нея следете актуалната информация, която публикуваме).

Тя ще бъде сред последните шансове на земеделските производители, с конкретна насоченост производство на селскостопански продукти, да получат финансиране на проекти, свързани с производство на първична селскостопанска продукция, тъй като следващ прием по голямата инвестиционна мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не се очаква до края на програмен период.

А сега по същество…

малки стопанстваМалките стопанства в страната се характеризират с опит и традиции в производството на продукти с високо качество – традиционни за българското земеделие и търсени от българските потребители. Същевременно, те се отличават с по-ниска производителност; по-високи разходи; по-ниска конкурентоспособност и намалени възможности за реакция на промените в пазарната среда, както и по-малък шанс да се възползват от възникващите пазарни възможности. Характерно за малките стопанства е честата работа с физическо и морално остаряло оборудване; ниска степен на механизация на производството; липсваща и/или лошо поддържана напоителна инфраструктура; недостатъчен оборотен капитал; ниска конкурентоспособност; неподходяща специализация в производства, имащи намаляващ пазар или конкуренция от производители с по-ниски разходи; неефективен мащаб на производството.

Какво представлява подмярка 4.1.2 и кои са допустимите за финансиране дейности?

Подмярка 4.1.2 е насочена именно към смекчаване трудностите на малките стопанства и към повишаване конкурентоспособността им. Най-общо, се цели подобряване на икономическата устойчивост на малките стопанства, чрез тяхното преструктуриране и развитие на наличните материални мощности; въвеждането на нови процеси и технологии и др.

Дейностите по проектните предложения, които ще бъдат подпомагани следва да водят до подобряване на дейността на стопанството, като допустими такива ще бъдат:

 • внедряването на нови продукти/процеси/технологии; обновяване на наличните производствени материални/нематериални активи;
 • подобряване на пред – пазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • създаване/презасаждане на трайни насаждения; десертни лозя; медоносни дървесни видове за производство на мед;
 • повишаване енергийната ефективност в стопанствата;
 • производство на биоенергия (за собствени нужди);
 • инвестиции в машини/оборудване/съоръжения за опазване на околната среда и/или постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 • изграждане/реконструкция/рехабилитация на съоръжения/оборудване за напояване.

Разбира се, тук е много важно да поясним, че финансовата помощ бива предоставяна на земеделските стопани за инвестиции в техните стопанства – пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти!

Какви са изискванията към кандидатите??

Задължително условие бива кандидатите да са регистрирани като земеделски стопани/производители, които могат да бъдат физически лица (ФЛ); еднолични търговци (ЕТ); еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), включително и кооперации.

Тук е важно да поясним, че към датата на подаване на заявлението за подпомагане (проектното Ви предложение), ако сте потенциален кандидат, следва вече да сте:

 1. Регистрирани като земеделски стопани;
 2. Да сте получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 3. Да имате икономически размер на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем – СПО (повече за това какво е СПО, може да прочетете тук: https://goo.gl/XerkWB) в границите между 6000 и 7999 евро включително, както и най-малко 75% от СПО на стопанството да е формиран от секторите „животновъдство“; „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично – маслени и лекарствени култури“;
 4. Да сте микро или малки предприятия, както и да НЕ сте одобрени за подпомагане по реда на Наредби за прилагане на мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.

По тази подмярка ще имате възможност да докажете икономическия размер на стопанството с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, като в заявлението задължително следва да се посочат сроковете, в които ще се извърши. При изчисляване икономическия размер на стопанството не се допуска включване на животни – с намерения за придобиване през текущата стопанска година. Много важно тук е, че този показател може да бъде променен до излизане на окончателната и одобрена Наредба от страна на Министерството на земеделието и храните.

Очаквайте продължение в част II: Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства?

ВИЖ СЪЩО

Дългоочакваният прием по подмярка 6.3 предстои

Публикуван е Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.