Начало / Акцент Евро Финансиране / МЗХГ променя условията за кандидатстване на младите фермери по мярка 6.1

МЗХГ променя условията за кандидатстване на младите фермери по мярка 6.1

Документите ще се подават електронно в ИСУН

Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се променя с цел намаляване на административната тежест при кандидатстване. Проектът е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК и в Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

Както по мярка 4.1.2, така и по мярка 6.1, ще се кандидатства електронно през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), след публикуване на обява. Обявата ще съдържа началната и крайната дата за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием. Срокът на прием на проекти не може да е по-малък от 60 дни. Кандидатите трябва да имат квалифициран електронен подпис, за да могат да изпратят документите, с които ще участват по подмярката. Отчитането и мониторингът на проектните предложения също ще се извършва в ИСУН 2020, като наредбата е изцяло изменена с цел спазването на общоприложимите изисквания като проектното предложение е приведено в съответствие с образеца на формуляр за кандидатстване с проектно предложение, утвърден по реда на чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

Във връзка с направени констатации от страна на Сметна палата на Република България във „Форма за наблюдение и оценка“ е добавен индикатор за направена от страна на ползвателя на помощта инвестиция. С цел избягване на двойно финансиране в чл. 5, ал. 2 т. 7 е добавено изрично изключение към датата на подаване на проектното предложение кандидатите да не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г., посочва в мотивите си към проектонаредбата зам.-министър Лозана Василева.

Направени са и изменения с цел да не се ограничава регистрацията на правни основания извън срока на чл. 41, ал. 6. Разпоредбите на чл. 41 от ЗПЗП са свързани с чл. 38а от ЗПЗП и се отнасят за земеделските стопани, които могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. В чл. 41, ал. 6 от ЗПЗП е заложен срок от 1 октомври до 15 февруари за тази регистрация, предвид процедурата за предаване на регистрираните правни основания към ИСАК и допустимостта да се идентифицират само тези площи за директни плащания. Именно поради тази причина е конкретизирана разпоредбата в наредбата, а именно, че правното основание за ползване на цялата налична в земеделското стопанство земя се доказва с документи съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период, считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Продължителността на базовото обучение на младите фермери е контретизирана на минимум 8-часов курс. До 30 дни от датата на сключване на административния договор Разплащателна агенция организира въвеждащо обучение за бенефициентите за изпълнение на проектите по съответната процедура, с изключение на случаите, в които бенефициентът изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност.“

В документът е включено допълнение,според което в бизнес плана задължително трябва да бъде включена поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи, като единичната стойност на заложения актив трябва да е не по-малка от 700 лева.

С цел намаляване на административната тежест и облекчаване на условията за изпълнение на дейностите в чл. 18, ал. 1 е включена възможност за промяна на договора за промяна на вида на трайните насаждения в друг вид трайни насаждения със същия размер СПО на единица площ.

 

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.