Начало / Акцент Евро Финансиране / Мярката за малките стопанства – 4.1.2., е на ход. Публикувани са насоките

Мярката за малките стопанства – 4.1.2., е на ход. Публикувани са насоките

Инвестиционната подмярка 4.1.2, която е за малките стопанства, е на ход. Земеделското министерство публикува насоките за кандидатстване на сайта си.

Бюджетът на подмярката е 24 447 500 лв. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лева, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 48 895 лева. За проекти представени от признати групи/организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г. максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 136 906 лева.

Право да кандидатстват имат стопани със стандартен производствен обем на стопанството си от 6 хил. до 7 999 евро. Над 50% от стопанството трябва да е от секторите Животновъдство, Плодове и зеленчуци или Етерично-маслени култури. Фермерите трябва да докажат, че 33 на сто от получените приходи през предходната година са от земеделие.

Интензитетът на помощта е 60 процента, но може да нарасне до 80 на сто.

По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или

б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или

в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или

г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или

д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или

е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или

ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или

з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.