Начало / Евро Проекти - Анализи / Мярка 4.1 – За земеделските производители по същество
Мярка 4.1 ПРСР

Мярка 4.1 – За земеделските производители по същество

Съвсем скоро (14 Април 2015 г.) започва приема на проекти на кандидати земеделски производители. В оставащите съвсем малко дни, може да се запознаете с основните цели на Програмата; условията за предоставяне на финансова помощ; влизате или не в графа „допустими кандидати“; и всичко това само в една статия.

Каква е основната цел на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селски райони?

Най- общо, Програмата си е поставила за цел повишаване на конкурентоспособността на земеделието на България, чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация, подобряване условията на земеделските стопанства и не на последно място – опазването на околната среда.

Какви ще бъдат условията за предоставяне на финансова помощ?

Финансовата помощ се ще предоставя на земеделски стопани и признати групи/организации на производители за проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, чрез:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични производствени материални и нематериални активи
2. Опазване на компонентите на околната среда
3. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства
4. Подобряване условията на труд; хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство
5. Подобряване качеството на земеделските продукти
6. Осигуряване възможностите за производство на биологични земеделски продукти

[box_light]Тук е важно да споменем, че НЕ се предоставя финансова помощ за дейности по: преструктуриране и конверсия на винени лозя (създаване/презасаждане; за напоителни съоръжения и оборудване- капково напояване, помпени станции и т.н); свързани с производство и съхранение на тютюн; производство и съхранение на маслиново масло и трапезни маслини; свързани с преработка на селскостопански продукти.[/box_light]
Попадате ли в графа „допустими кандидати“?

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които са земеделски стопани или признати групи/организации на производители на земеделски продукти.

Тук е важно да споменем, че земеделските стопани трябва да са регистрирани като земеделски производители и да разполагат с минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското си стопанство не по-малко от 8 000 евро. Какво е СПО?

От своя страна СПО се доказва с: регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол; документ за собственост или ползване на земята, която участва при изчисляването му; анкетните формуляри от анкетната карта на земеделските стопани, издадена към момента на кандидатстване. СПО Калкулатор

Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане през текущата стопанска година, в декларацията за видовете култури се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши самото засаждане/засяване на културите.

Обърнете внимание на финансовите условия!

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като:

 • Минималния размер на общите допустими разходи е 15 000 евро
 • Максималния размер на общите допустими разходи е 1 500 000 евро
 • Максималния размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за един кандидат е в размер на 500 000 евро

Финансовата помощ се увеличава с 10% за: проекти представени от млади земеделски стопани; интегрирани проекти; проекти, изпълнявани в обхвата на необлагодетелстван район;

Финансовата помощ се увеличава с 15% за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от канидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“.

Максималния размер на финансовата помощ за проект е не повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като тя може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

На кои проекти ще бъде даван приоритет?

Приоритет ще се дава на проекти:

 1. Представени от млади земеделски производители
  – броят точки, които ще получите, ако попадате в града „млади земеделски стопани“ е 5 т.
 2. На тютюнопроизводители за инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн
  – броят точки, които ще получите за инвестиции, различни от тютюнопроизводство е 3 т.
 3. От  секторите: „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етерично-маслени и медицински култури“
  – над 50%- 10т.; над 85%- 15т.
 4. С инвестиции за производство на биологични суровини и продукти
  – над 50%- 10т.; над 85%- 15т.
 5. С инвестиции, свързани с опазване на околната среда
  – над 30%- 4т.; над 50%- 5т.; над 85%- 7т.
 6. Изпълнявани в Северозападен район или район с природни и специфични ограничения, както и местата по националната екологична мрежа „Натура 2000“
  – броят точки, който ще получите тук е 9т.
 7. С инвестиции за повишаване на енергийната ефективност или иновации в стопанства
  -повишаване енергийната ефективност-от 5 до 10% вкл.-4т.; над 10%- 8т.
  -иновации в стопанствата- над 30%-4т.; над 50%- 5т.; над 85%- 8т.
 8. Водещи до осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата
  -до 5 работни места вкл.- 5т.; от 5 до 10 места вкл.- 8т.; над 10 места- 10т.
 9. Изпълнявани на територията на селски район
  – за проекти на територията на селски район, ще получите 10т.

* Процентите показват каква част от земята или инвестициите трябва да съставляват проекта, за да получите съответния брой точки.

ВИЖ СЪЩО

100% финансиране на центрове за професионално обучение

Програма за развитие на селските райони предоставя възможност за получаване на 100% безвъзмездна финансова помощ …

16 коментара

 1. Николай

  Имам овощна градина (сливи)със площ от 3.8 декара мога ли да кандидатствам с тази площ.

  • Здравейте,
   за да се възползвате от някоя от земеделските мерки от Програма за развитие на селски райони, следва да отговаряте на няколко константни изисквания, сред които:
   – да сте регистриран земеделски производител;
   – да имате размер на стопанството в определени граници (за различните мерки), изчислен в Стандартен производствен обем.
   За жалост, площта, с която разполагате не е достатъчна да покрие минималното изискване и по двете мерки, които се очаква да отворят през тази година, а именно 4.1.2 и 6.1.
   Бихте могли да се свържете с някои от нашите колеги от консултантска компания NOVEK, като телефон за контакт може да откриете в секция контакти.

 2. Даниела

  Здравейте, извън основната ми трудова дейност обработвам 15 дка земеделска земя. Пропуснала съм до 15.10.2015 г. да се регистрирам като дребен земеделски производител. Мога ли да се възползвам от субсидии без да плащам вноски като земеделски производител,ако може ….. кои са схемите?

 3. Светослав Паунов

  Здравейте,
  Интересува ме какви са минималните площи за кандидатстване за субсидии и условия за регистрация на кандидатите( работя в друга област – занимавам се с земеделие като хоби)

  • Ивайло Янков

   Здравейте Светослав,
   Моля конкретизирайте за какво точно искате да кандидатствате, тъй като нестава ясно.

 4. Здравейте Г-н Янков , интересува ме кога се очаква мярка 4.1.2 и защо никой не говори за нея?

 5. Венцислав Петров

  Здравей,
  Аз имам 18 години, но все още съм ученик. Това дали ще представлява някаква трудност при кандидатстването ?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Венцислав,
   След, като имате навършени 18 години може да кандидатствате с проект за финансиране.

 6. Венцислав Петров

  Здравейте г-н Янков,
  Обръштам се, към вас по следния въпрос. Мога ли да кандидатствам по програмата, ако съм все още ученик, но имам осемнадесет навършени години.

  Благодаря ви !

  • Ивайло Янков

   Здравейте Венцислав,
   За съжаление няма как да кандидатствате ако нямате навършени 18 години.

 7. Ангел Ангелов

  Здравейте г-н Янков,
  разполагам с материална база, оформена като собственост на ЮЛ, все още нерегистрирано като земеделски производител. Имам интереси в сферата на животновъдството. Интересно ми е по коя мярка мога да получа финансиране за закупуване на елитни животни към днешна дата?

  • Здравейте Ангел,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“ .
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 8. Стоян Стоянов

  Здравейте ,г-н Янков !

  Бих искал да разбера ,къде мога да се запозная с възможности за кандидатстване за финансиране по ЕП.Става въпрос за ябълкова градина – 10 дка. в Пазарджишко .която е в прекрасно състояние ,но към настоящия момент се поддържа единствено на „мускули“.

  Благодаря Ви !

  • Ивайло Янков

   Здравейте Стоян,

   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 9. Трифон Трифонов

  Здравейте Господин Янков,
  Интересува ме, имам ли възможност за кандидатстване за финансиране по европейски проекти, по линия на овощарство, или по точно, отглеждане на бадемова градина в района на общ. В. Търново. В момента притежавам 6 дка. земя с тенденция за увеличаване капацитета. Ако имам такава възможност къде и как мога да получа точна информация за необходимото при започване на проект от такъв вид. Предварително Ви благодаря

  • Ивайло Янков

   Здравейте Трифон,

   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.