Начало / Акцент Евро Финансиране / Намаляват документацията, с която фермерите участват в търгове за земеделска земя

Намаляват документацията, с която фермерите участват в търгове за земеделска земя

Изискваната документация при участие на земеделци в търгове за наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд ще бъде редуцирана. Облекчава се и процедурата при преотреждане на земи от земеделски в неземеделски. Това е залегнало в проекта за постановление на Министерския съвет, чрез който се променят някои от условията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на земеделското министерство. Постановлението е изготвено в отговор на Решение от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 28 юни 2017 г., което изисква от министрите да променят нормативни актове, така че да намалят административната тежест върху бизнеса и гражданите.

След обстоен анализ на административните услуги, които се предоставят по силата на ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ, са идентифицирани документи, които могат да бъдат премахнати, както и данни, които могат да бъдат извличани служебно, посочва в мотивите си аграрният министър Румен Порожанов. Същите са налични в публични регистри, които се поддържат от органите, които ги издават, и изискването им към настоящия момент е ненужно и затруднява гражданите и бизнеса при заявяването на административни услуги.

Администрацията ще може да извлича необходимата информация чрез извършване на справка в официалната електронна страница на Търговския регистър към Агенцията по вписванията или на други административни органи, които издават съответните документи.

Така например в проекта е предложено да отпадне изискването за представяне от участника в търга за държавна земя на удостоверителен документ за липса на данъчни задължения, издаден от НАП. Предвидено е доказването на това обстоятелство да има декларативен характер. По този начин се премахва изискването за представяне на документа.

Другото изменение касае процедурата при промяна на предназначението на земеделски земи за собствени неземеделски нужди. Тя е залегната в проекта за изменение на действащия ППЗОЗЗ. Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 5 от действащия ППЗОЗЗ физическото или юридическото лице – собственик на земята изготвят мотивирано предложение, придружено с документите по чл. 30, до комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ, към което се прилагат решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърдена площадка или трасе. Видно от изложеното, изискуемият документ вече ще се издава от комисията, пред която следва да бъде представен, поради което задължението за представяне на същия от заявителите следва да отпадне.

Другата промяна се отнася за Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове. Тя е от 2003 г. и в новото постановление се предлага отпадането й.

 

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.