Начало / Акцент Евро Финансиране / Наредба № 10 – за прилагане на подмярка 6.3 – е вече факт!

Наредба № 10 – за прилагане на подмярка 6.3 – е вече факт!

От днес (17.06.16г.) вече е факт Наредба № 10 от 10 юни 2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има следните цели:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Изисквания към кандидатите:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • физически лица, навършили 18 г.;
 • ЕТ, ЕООД или ООД, регистрирани по ТЗ;
 • кооперации, регистрирани по „Закона за кооперациите“.

Към датата на подаване на заявлението си, кандидатите следва да отговарят на следните условия:

 1. Да са регистрирани като ЗП – по реда на Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 2. Да са получили, от земеделска дейност, най-малко 33 на 100 от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 3. Да имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО – в границите между 2000 и 7999 евро включително;
 4. Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 5. Да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения – използвани за животновъдната дейност, в случай, че развиват такава;
 6. Да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМСП;
 7. Да не са одобрени за подпомагане по реда на следните Наредби:
 • № 9/2015г. – за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • № 20/2015г. – за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 • № 9/2008г. –  за прилагане на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от периода 2007-2013г.
 • № 14/2015г. – за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
 • № 28/2008 – за прилагане на  мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“; кандидати с издадени заповеди за одобрение по тази мярка, са допустими за кандидатстване ако успешно са приключили 5-годишния си ангажимент по Наредба № 28/2008г. и е изтекла петата стопанска година от изпълнението на БП; получили са всички плащания и е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредбата.
За ЕТ – регистрирани през годината на кандидатстване в ТР и като ЗП по реда на Наредба № 3/1999г., обстоятелствата по т. 2 и 3, могат да се докажат и в качеството им на ФЛ.
Изикванията по т. 7 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата ФЛ; на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на собственика/собствениците на капитала на ЮЛ и членовете на кооперацията.

Финансови условия:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, като се предоставя за максимален срок от 5 години и при условие, че предоставеният към заявлението за подпомагане БП е попълнен коректно.

Изплащането на помощта се извършва на 2 етапа:

 • I-во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договор за предоставяне на  финансова помощ;
 • II -ро плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – след извършена проверка от РА и установяване коректното изпълнение на БП.
Всички условия по Наредба № 10, бихте могли да видите в бр. 46 на ДВ от 17.06.16г.

 

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.