Начало / Акцент Евро Финансиране / Наредба 4 за реда на плащанията по мерки и причините за откази е обнародвана

Наредба 4 за реда на плащанията по мерки и причините за откази е обнародвана

В днешния 48-ми брой на Държавен вестник (8 юни 2018 г.) е обнародвана Наредба 4 от 30 май за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ от изплащане, или за оттегляне на изплатена финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Наредбата посочва в чл. 4, че искането за плащане се подава от бенефициента чрез ИСУН  като електронен формуляр по образец, публикуван в ИСУН, с приложени към него изискуеми документи.

Всички срокове за разглеждане на искания за плащане започват да текат за ДФЗ – РА от датата на изпращането им от бенефициента в ИСУН.
Искането за авансово плащане се подава от бенефициента в срок не по-рано от 10 дни от сключване на административния договор и не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект.
Бенефициентът представя обезпечение по авансово плащане под формата на банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА или запис на заповед „без протест“ и „без разноски“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Обезпечението се освобождава изцяло от ДФЗ – РА до четиринадесет дни от датата, на която ДФЗ – РА установи, че размерът на подлежащата на изплащане финансова помощ по подадено искане за междинно и/или окончателно плащане надхвърля размера на авансовото плащане.
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва авансово плащане в срок до 30 дни от датата на подаване на искане за авансово плащане.
Искането за междинно плащане отново е по образец и с приложени документи.
Бенефициентът подава искане за окончателно плащане след изпълнение на одобрения проект в срок. До 90 дни от подаване на искането ДФЗ – РА проверява заявените данни и други обстоятелства, свързани с искането за плащане, за установяване спазване на критериите за допустимост и другите задължения на бенефициента.
Бенефициентът може по всяко време да оттегли изцяло или частично искането за авансово, междинно или окончателно плащане и приложените към него документи.
В наредбата е описано как се извършват плащанията по подмерки 6.1 (млади фермери) и 6.3 (малки стопанства). В чл. 21 се посочва, че първо плащане се извършва въз основа на сключен административен договор. второ плащане – въз основа на подадено искане за второ плащане.
Първото плащане се извършва от Разплащателната агенция в срок до два месеца от сключване на административния договор.
Когато при кандидатстване земеделският стопанин доказва икономическия размер на стопанството с намерение за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектно предложение, ДФЗ – РА, извършва проверка или посещение на място и ако установи спазване на заложените в одобрения бизнес план срокове за засяване/засаждане на земеделските култури, извършва първото плащане в срок до един месец от извършване на проверката или посещението.
Бенефициентите по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ подават искане за годишно плащане ежегодно в сроковете, определени в административния договор. Първото искане за плащане може да бъде подадено и при условията и сроковете, определени в Условията за изпълнение на одобрените проекти.
Размерът на годишното плащане не може да надвишава 10 % от стойността на годишната пазарна продукция, предлагана на пазара от групата или организацията на производители, и не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро. Плащането за последната година се извършва при условие, че бенефициентът е изпълнил коректно одобрения бизнес план.
Бенефициентите по мярка 16.1 „Сътрудничество“ подават искане за годишно плащане, свързано с разходи за функциониране на оперативната група, ежегодно в сроковете, определени в административния договор.
Пълният текст на наредбата може да бъде прочетен в днешния 48-ми брой на Държавен вестник .

ВИЖ СЪЩО

трансгранично сътрудничество

“Жокер” за 10 млн евро се предоставя на малките и средни предприятията от граничните райони между България и Гърция.

Отворена за кандидатсване е покана по приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“  от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.