Начало / Акцент Евро Финансиране / Насоки за създаване на групи и организации производители публикува МЗХ

Насоки за създаване на групи и организации производители публикува МЗХ

Насоки при кандидатстване за признаване на група или организация на производители публикува на електронната си страница Министерството на земеделието и храните. (Може да ги прочетете Тук).

Какви документи са необходими?

Заявление за признаване. То е по образец (приложение № 1 на Наредба 12 от 5 май 2015 г. на МЗХ) – за организации на производители или за групи производители. В него задължително посочвате сектора за признаване. Секторите са общо 12 – зърнено-житни култури; медицински и етеричномаслени култури; зърнено-бобови култури; технически култури, с изключение на тютюн; картофи; мляко; месо, с изключение на риба и аквакултури; мед; винено грозде; яйца; плодове; зеленчуци.

В заявлението, подчертавате една, няколко (не е желателно всичките) цели, които ще изпълнява дружеството – групата или организацията след признаване. Тези цели трябва да са посочени в Устройствения акт (Дружествен договор). Според чл. 4 на наредба 12 целите могат да бъдат:

– адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;

– съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;

– установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите;

– други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

В заявлението подчертавате – „не желая ……….” или „желая да кандидатствам по мярка 9 ……….”от ПРСР 2014-2020 г.) – текста долу на заявлението. 

Към заявлението се прилага копие на Устройствен акт (Дружествен договор на ООД) – заверено с печата на ООД и подписа на управителя и с текст „вярно с оригинала” (на всяка страница). Допълнително ще бъде изпратен образец на Устройствен акт. Прилага се също така списък на членовете (съдружниците).

Минимум 6-ма земеделски производители могат да създадат организация на производители. За признаване на група производители се изисква сдружаването на поне 4-ма.

Към списъка на членовете – производители се прилага справка (в таблица) за всеки член – (трите имена на члена, брой животни, местонахождение на фермите, производство – годишно на месо, мляко, или производство на земеделски. култури, местонахождение на площите, производство – количество – тона или кг).

Ако се кандидатства за признаване на организации на производители към списъка могат да бъдат включени като членове физически и юридически лица, които не са производители на земеделски продукти, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. 

Всеки член на групата пише и подписва самостоятелна декларация със свободен текст, че членува само в една група или организация на производители. Ако има участие на юридическо лице, декларацията може и да се подпечати. може върху подписа и печат.

Представят се още копия от регистрационните карти за земеделски производители по Наредба № 3/1999 г. на МЗХ по отделно за всеки член и анкетни карти или копие на документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в ИСАК.

Попълват се декларации от членовете на организацията или групата производители по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия – по образец. За указания за попълване на декларацията и изтеглянето на формуляра – виж ТУК.

Ако заявлението за признаване на група или организация се внася от пълномощник, а не от управителя на ООД, се попълва пълномощно.

Ако сте подчертали в заявлението за признаване и желаете да участвате за подпомагане по мярка 9 на Програмата за развитие на селските райони, 2014-2020 г., следва да приложите към заявлението и следните документи:

1/ Вътрешни правила на организацията или на групата производители – изпращаме образец. Трябва да има правила за организиране на производството и качеството на продукцията от ––– (зем. производство); правила за събиране и отчитане на продукцията и за реализиране на готовата продукция от организацията (ако са създадени с маркетингова цел), правила за предоставяне на информация на организацията от членовете й и други правила, свързани с дейността на организацията или групата производители. Правилата трябва да са съобразени с целите, за които е създадена организацията и дейностите, които тя ще извършва за тяхното постигане.

2/ Справка –декларация по образец съгласно прил. 2 на Наредба 12/2015 г. за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата или организацията продукция за предходната година на кандидатстване. В справката посочвате общ размер на оборота от реализираната продукция за измилата година, за която организацията кандидатства за признаване. Поименно срещу името на членовете посочвате и оборота (лева) на всеки един от тях. Минималният оборот за признаване за групата производители трябва да бъде 25 000 лева,  а за организации на производители – 50 000 лева. Той може да бъде от оборота на всичките членове, или от оборота поне на 2/3 от членовете. За членове, които преди признаването на организацията влизат с 0.00 лева оборот, трябва да имате обяснение, затова като дойдем на проверка на място да се мотивирате (например: нов земеделски производител и др.). Размерът на оборота е без ДДС. 

3/ Оборотът, който декларирате в справката- декларация, трябва да докажете със копия на финансови и счетоводни документи, които прилагате към справката- декларация и заявлението за признаване. Такива документи са: фактури, годишни данъчни декларации, складови разписки, приемно-предавателни протоколи и др. (отделно за всеки член).  Счетоводните документи са копия на оригиналите (като дойдем на проверка на място, ще сравняваме с оригиналните счетоводни документи).

4/ Бизнес-план не е необходимо да представите с подаването на заявлението за признаване, ако желаете да получите подпомага по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г. Когато се отвори прием по мярката – тогава следва да го изготвите и подадете в МЗХ. Бизнес-планът по служебен път се изпраща на Разплащателна агенция и се одобрява от изпълнителния директор на ДФЗ-РА.

Заявлението с изброените по-горе документи внасяте в МЗХ, Приемна за граждани, Гише „Деловодство” до директора на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”.

След като изготвите Устройствения акт (Дружествен договор) преди да регистрирате ООД в Търговския регистър обезателно искаме да ни го изпратите, за да го разгледаме (ако имаме бележки да ги отразим, а вие да ги коригирате). Така ще си помогнем взаимно, ние няма да ви връщаме документи, а вие няма да се налага отново да се регистрирате в ТР, обръщат внимание от МЗХ.

От министерството съветват да се изпрати за предварително съгласуване и Вътрешния правилник.

 

 

ВИЖ СЪЩО

До дни компенсират овощари с 63 хил. лв.

Допълнителен финансов ресурс от 63 000 лв. за унищожени овощните насаждения одобри УС на ДФЗ, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.