Начало / Акцент Евро Финансиране / Нова година, нови възможности по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Нова година, нови възможности по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

След като Министерство на земеделието, храните и горите  публикувана индикативната годишна работна програма по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 за 2018 година, вече имаме яснота кога ще отворят за прием дългоочакваните мерки, както за частни инвеститори, така и за общини, местни поделения на вероизповеданията и др., а именно :

През месец януари се очаква да отвори приема на проектни предложения по Подмярка 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Финансовата помощ ще се предоставя за извършване на инвестиции свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти включени в Приложение 1 чл. 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Допустими кандидата по тази мярка са :

 • Земеделски производители
 • Групи/организации на производители;
 • Юридически лица;
 • Физически лица

 Максималният % на финансиране е в размер на  50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 000 000 евро .

През месец февруари  се очаква да стартират две подмярки за прием на проектни предложения :

 Подмярка 6.1”Създаване на стопанства на млади фермери”

Допустими  кандидати са :

Физически лица или еднолични търговци на възраст между 18 и 40 години

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 25 000 евро

Изплащането на помощта се извършва на два етапа :

 • Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • Второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500евро – когато след извършена проверка, РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

В предстоящия прием по мярката ще бъдат допустими инвестиции в  реконструкция на пътища, улици и водоснабдителни системи, културна, образователна и спортна инфраструктура, както и проекти за  подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради и обществените зелени площи в населените места.

Максималният % на финансиране е в размер на 100%

Бюджета по мярката ще бъде около 100 млн. евро

През месец март ще се приема проектни предложения по Подмярка 8.6„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Допустимите кандидати могат да кандидатстват за различни дейности според правната си форма.

Физическите лица, ЕТ и юридическите лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии; местните поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии и общините, собственици на минимум 10 ха горски територии, както и  микро, малко или средно предприятие  могат да кандидатствате за :

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина и недървесни горски продукти, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Физическите лица, ЕТ и юридическите лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии; местните поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии и общините, собственици на минимум 10 ха горски територии, както и горските стопани или доставчици на услуги имат възможност да кандидатствате за финансиране на следните дейности :

 • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

 Максималният % на финансиране е  до 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 500 000 евро .

През месец април ще отвори врати и дългоочакваната Подмярка 6.4.1”Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм;
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз;
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустимите кандидати са :

 • Земеделски производители
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Максималният % на финансиране е до 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 200 000 евро .

 През април ще отвори врати и Подмярка 4.1.2”Инвестиции в земеделски стопанства”

Мярката  е насочена изцяло към развитието на малките земеделски стопанства които имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 6000 евро и 7999 евро включително.

Тя ще бъде сред последните шансове на земеделските производители, с конкретна насоченост производство на селскостопански продукти, да получат финансиране на проекти, свързани с производство на първична селскостопанска продукция.

Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

Допустими кандидати са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,  кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, на които мин. 33% от приходите за предходната календарна година са от земеделска дейност.

Максималният % на финансиране е до 80%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  25 000 евро .

През месец юни ще стартира Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Допустими за финансиране са следните разходи:

 • възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, вкл. чрез финансов лизинг;
 • придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта – извършени както в процеса на подготовка на проекта, преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Допустимите кандидати по тази мярка са :

 • Местни поделения на вероизповедания регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица, по силата на чл. 10 от същия закон.

Финансовата помощ е в размер на :

 • 100% за проекти който след извършването на инвестицията не генерират приходи ;
 • 75 % за проекти който след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи .

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 400 000 евро .

 

Сигурни сме, че имате много идеи и защо не  някоя от изброените програми да се окаже най-подходящата за реализирането им.  Консултантска компания NOVEK ще помогне в начинанието Ви, като изготви професионално Вашето проектно предложение. За връзка с консултантите на NOVEK  позвънете на тел: 02/ 489 69 59.

 

ВИЖ СЪЩО

В обществена дискусия кое часово време да изберем ще участват земеделски организации

Евродепутат Момчил Неков организира  открита обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС. Форумът ще се проведе на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.