Начало / Общи / ВЕИ / Новите промени в закона за ВЕИ в сила от 10.04.2012

Новите промени в закона за ВЕИ в сила от 10.04.2012

ЗЕВИ (Закон за енергетиката и възобновяеми източници) Обн., ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.

[box_dark]Както ще видите в основните акценти в промените на закона, които са в сила от 10.04.2012 г. се дава приоритетност на централи до 30 кв., което от своя страна ще облекчи значително подготовката на задължително прилежащата документация, когато става въпрос за кандидатстване по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311.[/box_dark]

Дори след изпълнение на националната цел по Директива 2009/28/ЕО (16% дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия), енергията, произведена от обектите по чл.24, т.1 (до 30кВп на покриви, фасади, прилежащи площи) ще продължава да се изкупува от ЕРП на преференциални цени;

Въвежда се задължителен регистрационен режим към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на фирмите за монтиране, поддръжка и обслужване на ВЕИ инсталации (чл.20а‐чл.20е). Фирмите ще преминават проверки на всеки две години; предстои да бъде изготвена наредба по тази дейност от МИЕТ, по предложение на ДАМТН. Това правило ще влезе в сила от 1 април 2013г;

Наредбата, касаеща образователните и квалификационни изисквания за инсталатори, ще бъде издадена от МОМН в срок до 10 юни 2012г.;

 • В облекченията по чл. 24 (по‐опростен достъп до електрическата мрежа) са включени:

Инсталации до 30кВп върху покриви, фасади и прилежащи недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, които вече са присъединени към разпределителната мрежа – в урбанизирани територии;

Инсталации до 200кВп върху покриви и фасади на сгради за произвоствени и складови дейности, които вече са присъединени към разпределителната или преносната мрежа – в урбанизирани територии.

 • За инсталации до 30кВп се подава искане за проучване на присъединяване и в срок до 30 дни следва да се получи становище от ЕРП. Производителите не сключват предварителен договор за присъединяване, а директно окончателен договор – по условията на споменатото становище, но след издадено разрешение за строеж и след подадено искане за сключване на окончателен договор;
 • За инсталации до 30кВп, при които точката на присъединяване съвпада с мястото на електромера и мощността на заявената инсталация не надвишава мощността на вече присъединения към мрежата потребител на електрическа енергия, се подава искане за проучване и се получава становище от ЕРП в срок до 15 дни;
 • ЕРП издават проект на окончателен договор в срок до 30 дни след получено искане за сключване на такъв;
 • Окончателните договори за присъединяване са със срок не по‐дълъг от въвеждането в експлоатация на централата и съоръженията, но не повече от три години. При поетапно изграждане сроковете са до три години за въвеждане на първия етап в екплоатация;
 • Цената за изкупуване на произведената енергия се фиксира към датата на въвеждане в експлоатация на обектите, а за инсталации до 30кВп – към датата на заявлението за извършено монтиране на инсталацията, подадено към ЕРП (по процедурата на Наредба № 6 за присъединяване към електрическата мрежа);
 • Електричеството от ВЕИ се изкупува по 20‐годишни дългосрочни договори за изкупуване, които текат от датата на въвеждане в експлоатация на обектите, а при поетапно изграждане – от въвеждане в експлоатация на първия етап. За инсталации до 30кВп – сроковете текат от датата на сключване на договора за изкупуване на произведената енергия;
 • Въвеждането в експлоатация се извършва след представяне на необходимите документи по чл.177, ал.2 от ЗУТ, включително за завършени 72‐часови проби, но не по‐късно от 30 дни от датата на подаване на искането за свикване на приемателна комисия, подадено към съответната РДНСК;
 • При поетапно изграждане на ВЕИ обекти цената за изкупуване се изменя при въвеждане на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена между съответните капацитети и валидни цени за изкупуване към въвеждането в експлоатация на етапите. Цената за изкупуване е еднаква за целия срок, единствено ако централата се изгражда на един етап;
 • Произведената електрическа енергия от ВЕИ се изкупува на преференциални цени и преди издаване и прехвърляне на гаранции за произход. За изкупена електрическа енергия производителите заявяват издаване на гаранции за произход до АУЕР според правилата на Наредбата по чл.35, ал.4. Предстои нейното изменяне и адаптиране към изменения ЗЕВИ.
 • За обекти в процес на изграждане, които не са въведени в експлоатация, включително ако имат издаден Акт 15 (констативен акт за завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ) ‐ цената за изкупуване на произведената енергия ще бъде фиксирана към датата на въвеждане в експлоатация на обектите;
 • Обекти, предвидени за изграждане поетапно, на които не всички етапи са въведени в експлоатация, цената за изкупуване ще бъде средно претеглена (според чл.31);
 • Проекти с предварителни договори за присъединяване ще бъдат присъединявани по графици, изготвени от НЕК и ЕРП, съобразно 10‐годишните планове за развитие на мрежата. Графиците следва да бъдат обявени до 10 юли 2012г. В срок до месец от получаване на уведомлението за възможните срокове за присъединяване на съответния обект, производителите заявяват съгласие/несъгласие. При съгласие сроковете се определят с анекси към вече сключените предварителни договори за присъединяване. При несъгласие договорите се считат за прекратени и производителите могат да освободят или да получат обратно внесените гаранции (25 000 / 50 000 лева за МВтч);
 • До 6 месеца след утвръждаване на 10‐годишните планове за развитие на мрежата, ЕСО публикува актуализирана информация за съгласуваните графици с отделните производители. На всеки 6 месеца ЕСО публикува актуална информация относно присъединените и предстоящите за присъединяване мощности, с указания за мощността, типа производство, присъединителното напрежение, населеното място;
 • Проекти с окончателни договори за присъединяване запазват сроковете на валидност по старите разпоредби на чл.29, ал.6 (до две години);
 • Обекти до 30 и до 200кВп вече няма да бъдат третирани като шеста категория строителен обект (според чл.137 от ЗУТ);
 • За обекти до 30кВп се представят становища на инженер‐конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им, и становище, с което са определени условията за присъединяване на обекта към разпределителната мрежа.

Изкупни цени на произведена енергия от ФВЦ

Категория Цена в лева за MWh без ДДС – от 1 юли 2011 до 30 юни 2012
1. ФтЕЦ до 30 kWp, монтирани на покриви и фасади 605.23
2. ФтЕЦ над 30 до 200 kWp 596.50
3. ФтЕЦ над 200 до 1000 kWp, монтирани на покриви и фасади 583.77
4. ФтЕЦ до 30 kWp 576.50
5. ФтЕЦ над 30 до 200 kWp 567.41
6. ФтЕЦ над 200 kWp 485.60

Материалът е подготвен от колегите от „Българска Фотоволтачина Асоциация“

ВИЖ СЪЩО

Фотоволтаична електроцентрала

Защо да инвестираме във Фотоволтаични централи? (Обновена)

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме във ФОТОВОЛТАИЧНИ …

33 коментара

 1. Марин панев

  Здравейте!Какъв наем да искаме за да преотстъпим.право на строеж на надпокривно пространство за поставяне на слънчеви панели?Става въпрос за 250 кв.м покрив
  Предварително благодаря!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Марин,
   Няма как да Ви кажа какъв наем да искате! Това си е ваша преценка.

 2. Хаджер Ахмедова

  Здр отново, да не съм уточнила понеже се двоуми между засяване на бадеми или орехи. За целта първоначално какво трябва да направи, наясно сме, че трябва да изчакаме програма 2014-2020г .
  Той трабва ли да бъде регистриран като земеделски производител и колко месеца назад се търси?
  Да уточня и че мъжа ми е на 31г. не е работил по трудов договор и не е регистриран в бюро по труда .
  Предварително ви благодаря за отговорите!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Хаджер,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“- Мярка 112 – Млад фермер и/или Мярка 121. В зависимост по коя от двете мерки да се кандидатства се определя от мащаба на инвестицията. Тъй като се очаква отваряне на двете мерки още тази година е важно да се определи по коя от двете мерки искате да кандидатствате.

 3. Хаджер Ахмедова

  здравейте, искам да задам следните въпроси за които отговори предварително ви благораря :
  Мъжа ми притежава 10 дк. площ с пълномощно за ползване до 10 години- дали може да кандидатства или е нужно нотариален акт?
  Той трабва ли да бъде регистриран като земеделски производител и колко месеца назад се търси?
  Живее в с.Разбойна, общ. Руен обл.Бъргас, по коя програма може да кандидатства и за по ясна информация къде трабва да се обърне ?
  Благодаря !

  • Ивайло Янков

   Здравейте Хаджер,

   За да кандидатствате имота трябва да е собственост или да има преотстъпено право на ползване. С договор за наем не може. Не сте уточнили за какво точно искате да кандидатствате.

 4. Ивайло Янков

  Здравейте Светла,

  Има възможност за отваряне на Мярка 312 за тази годна с освободен бюджет от не реализирани проекти от 2009 до сега, но най – вероятно бюджета няма да е много.

 5. Ивайло Янков

  Здравейте г-н Иванов,

  Дейности в сферата на туризма се финансират основно по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312, при положение, че се развива на територията на приоритетна община за програмата.

  • И. Иванов

   И какво трябва да се направи за това?

 6. Ивайло Янков

  Здравейте Митко,

  Не съм наясно с поставения от вас въпрос за да мога да Ви отговаря.

 7. И. Иванов

  Здравейте!
  Имам земя в района на устието на р. Велека. Мисля, че има предпоставки за развитието на алтернативен туризъм- еко, фото, кану…
  По кои програми мога да кандидатствам и каква е методиката за това?

  • Светла

   Здравейте! Има ли някакви изгледи за отваряне на Мярка 312? Интересувам се поради идея за изграждане на къща за селски туризъм. Чуват се разнопосочни мнения, няма индикативен график за 2013?
   Благодаря предварително за информацията.

 8. Митко Атанасов

  Привет , г-н Здавков
  Опитвам се в последните дни да намеря отговор на следния казус:
  Имам слънчеви панели за загряване на въздух и вода . Трябва ли ми строително разрешение да ги монтирам на стена на къщата си ? В панела им интегриран малък фороволтаик за захранване на малък вентилатор .
  Приложението е само , като допълваща система за отопление в дома.
  Благодаря предварително !

 9. Александра

  Здравейте!
  За изграждане на фотоволтаична централа до 30 кв – може ли да стане по мярка 311, ако не съм регистриран земеделски производител, или трябва да е по мярка 312 – тя ще се отваря ли през 2013 г.?
  Имаме подходящо дворно място, находящо се в село, близо до Лом – не можах да се ориентирам това в приоритетните общини ли е?
  С новите изкупни цени за колко години се възвръща инвестиция, когато е с безвъзмездно финансиране от ЕС и когато е без такова?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Александра,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Лом е сред приоритетните за програмата. Относно Мярка 311, няма как да кандидатствате ако фирмата не е регистрирана, като земеделски производител и няма поне 50% от предходна година оборот от земеделска дейност или услуги пряко свързани със земеделието. Относно Мярка 312 все още не се знае дали ще има средства, но дори и да има те няма да са много, тъй като влизаме в следващ програмен период 2014 – 2020 година.

   Една централа по най – груби сметки се избива на 6 – 7 година (всеки проект е индивидуален), когато е финансиран по програма.

 10. знае ли се новата цена на до 30kw?покриви и на земя ?

 11. Здравейте, Бих искала да попитам дали е възможно да кандидатствам по мярка 311 за направа на строителна фирма, като закупя машини-багер, бетон помпа, самосвал, кофраж най модерен, машина за арматура, и др. Земеделски производител съм, и фирмата ми е регистрирана в селски раьон.
  с уважение Стефка Мужикова

 12. Стоян Камов

  Здравейте,
  Възможно ли е все още да се кандидатства с проект за изграждане на малка ВЕЦ на територията на приоритетна община?

  Благодаря предварително!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Стоян,

   Имайте предвид, че подготовката на един проект отнема поне няколко месеца основно за подготовката на предварително прилежащата документация , като проектиране и изчакване стандартните срокове за съгласуване техническата документация с ЕРП, общинна и т.н.

   Това означава, че е добре да започнем работа сега за да може да входираме проекта на следващия прозорец.

 13. Elena Petrova

  Zdraveite. Vaprosat mi e sledniat. Pritejavam sgrada s pokrivna plosht 420 kv.m.
  Moga li da kandidatstvam za finansirane – izgrajdane na Fotovaltanichna el. centrala.
  I kam kogo triabva da se obarna za pomosht.
  Blagodaria predvaritelno.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Елена,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 при положение, че исканата от вас инвестиция се намира в приоритетна общини за програмата. Тях може да Видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 14. Цветан Цанев

  Здравейте!
  Имам сключен договор с ДФЗ за финансиране.Имам акт 15 за ФЕЦ на 09.04.2012.Означавали това че имам цена по стария закон?
  Благодаря

  • Ивайло Янков

   Здравейте Цветан,

   На Акт 15 няма как да Ви фиксират цената по стария закон. Цената се фиксира на Акт 16, след като са преминали 72 часови проби.

 15. Ивайло Янков

  Здравейте отново,

  Имайте предвид, че когато подпишете окончателен договор със съответното ЕРП цената Ви се фиксира за 20 години.

  • Ивайло Янков

   Здравейте,

   Разбира се, че не е нужно! Ако няма да кандидатствате по програма Вие може да си изградите централата където си искате.

 16. Ивайло Янков

  Здравейте Боян,

  Да има разлика, когато се кандидатства по програма за безвъзмездно финансиране. Изкупните цени са горе – долу на половина. Около 350 лв. на мегават. (Всеки един проект се изчислява индивидуално) Идеята е, че се получава двойна дотация, един път преференциалната цена и втори път безвъзмездната субсидия. По този начин се изравняват нещата, когато бива изградена централа без субсидия и е направена инвестиция от 100%.

  • Боян Янакиев

   Благодаря ви г-н Янков,
   Тук следва въпросът:В такъв случай струва ли си трудът на един такъв инвеститор който изгражда ФЕЦ с безвъзмездна субсидия? И то е ясно ,че в времето изкупните цени ще падат, но много е важно каква ще е формулата на падане на цените в времето? В края на краищата да не се окаже,че един такъв инвеститор е на загуба?

  • Боян Янакиев

   Здравейте г-н Янков,
   При мен дилемата е по кой път на финансиране да тръгна.Та въпросът ми е :
   Дали да кандидатствам по програмата за безвъзмездно финансиране където изкупните цени са горе – долу на половина.на изкупните цени на изградена централа без субсидия и е направена инвестиция от 100%??? Като и в двата случая ще ползвам кредитиране на проектите от банка разбира се. И втори въпрос:
   При изграждане на централа без субсидия и е направена инвестиция от 100% нужно ли е обекта да е на територията на приоритетна община???

 17. Боян Янакиев

  Разбрах че има разлика в изкупните цени за централи субсидирани до 70 % от ДФЗ и несубсидирани такива. Така ли е и каква е разликата в цените?

 18. Христо

  Не пише ли в закона че новата цена ще бъде обявена от ДКЕВР до 1 месец след влизане на закона в сила, което би трябвало да означава че ще има нова цена на 10.05.2012г. Кога ще влезе в сила май не е ясно.

 19. За проектите с окончателни договори се прилагат сроковете на валидност по чл. 29, ал. 6, и са не повече от 3 години, а не 2 както е написано в статията.

 20. Г. Тодоров

  Добра статия, но обекти до 30 и до 200кВп са си 6та кат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.