Нови възможности за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по мярка 4.2

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Цели на процедурата са:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:
1. земеделски стопани, регистрирани като такива съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;
Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИГ Поморие.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 13.05.2019 г. 16:00 часа. Бюджетът на финансовата помощ за приетите проектни предложения в периода на прием е в размер на 450 000 лв. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, с изключение на проекти на големи предприятия, за които размерът на финансовата помощ възлиза на 40 %.

Към момента по Мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” могат да кандидатстват още земеделски стопани, признати групи или организации на такива, дружества регистрирани по Търговски закон, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на следните Местни инициативни групи:

 • МИГ  „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“краен срок за кандидатстване 04.11.2019 г.
 • МИГ „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“краен срок за кандидатстване 10.04.2019 г.
 • МИГ  „Любимец – Ивайловград“ – краен срок за кандидатстване 21.03.2019 г.
 • МИГ “ Мъглиж, Казанлък, Гурково“ – краен срок за кандидатстване 25.02.2019 г.
 • МИГ „Момчилград – Крумовград“ краен срок за кандидатстване 05.08.2019 г.
 • МИГ „Средец“краен срок за кандидатстване 26.03.2019 г.
 • МИГ „общини Елена и Златарица“краен срок за кандидатстване 25.03.2019 г.

С помощта на консултантска компания  Novek може да следите актуалните приеми, които се обявяват от Местните инициативни групи в България, с цел прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Всички допустими кандидати ще имат възможност отново да кандидатстват по едни от най-популярните мярки от ПРСР 2014-2020, а именно:

 • Мярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
 • Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
 • Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”;
 • Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и други.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0