Начало / Акцент Евро Финансиране / Общините ще трябва да доказват приходи от инвестиции по мярка 7.2

Общините ще трябва да доказват приходи от инвестиции по мярка 7.2

Общините трябва да докажат приходи от инвестициите, които правят по одобрени проекти, с които са кандидатствали по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Приходите трябва да се генерират от периода на подписване на договора до заявката за плащане. Това е едно от измененията на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярката, което е заложено в проекта на наредба, с която се изменя и допълва досега действащият норматив.

От фонд „Земеделие“ няма да изискват доказване на приходи, когато разходите не надхвърлят левовата равностойност на 50 000 евро, както и за проекти предмет на правилата за държавни помощи.

Ако общините с класирани проекти не докажат приходи, Разплащателната агенция може да откаже изплащането, или да намали договорената финансова помощ, както и да изиска възстановяване на част или цялата финансова помощ.

За целта в чл. 53 се вписват нови алинеи 2 и 3. Ал. 2 гласи, че в периода от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до пет години от датата на получаване на окончателно плащане (а в случаите на държавна или минимална помощ – в срок до десет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ) ползвателят на помощта е длъжен да води счетоводна отчетност, въз основа на която да се определи дали проектът генерира нетни приходи през този период.

И ал. 3: Изискването да се води счетоводна отчетност, въз основа на която да се определи дали проектът генерира нетни приходи по ал. 2, не се прилага за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7, и за проекти предмет на правилата за държавни помощи.“Общинит

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за  втори път обществено обсъждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *