Начало / Акцент Евро Финансиране / Обявена е процедура за подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Обявена е процедура за подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

До 19.05.2017 г. всички желаещи имат възможност да представят проектни предложения по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е:

 • Минимален размер – 500 000 лева;
 • Максимален размер – 2 500 000 лева;

Интензитетът на помощта е:

По Елемент А

 • При избран режим „Регионална инвестиционна помощ“:

дейности извън ЮЗП – 50 %;

дейности в ЮЗР –  25 %;

 • При избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ – 45 %;

По Елемент Б

 • Режим „de minimis“ – 50 %;

В процедурата са заложени следните изисквания към кандидатите:

 • големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава -членка на Европейското икономическо пространство;
 • минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • да развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008:
  • B „Добивна промишленост“,
  • C „Преработваща промишленост“,
  • D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,
  • E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
  • F „Строителство“

За да са допустими по настоящата процедура проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит изготвен и съгласуван от правоспособно лице. Също така проектите задължително трябва да включват дейности по Елемент А.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А

 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (само за режим „регионална инвестиционна помощ”);

Елемент Б

 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата)1 ;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта;

Допустими разходи:

Елемент А

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

Елемент Б

 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
 • Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв.;
 • Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“, C19.1 “Производство на кокс и продукти на коксуването“, C 19.2 “Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20 „Производство на химични продукти“, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“, С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“, С24.“Производство на основни метали“) съгласно КИД 2008 г.
 • включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини
 • ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000

За подробна консултация по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, както и по отворената в момента за кандидатстване „Развитие на клъстери в България“, ще се радваме да се обърнете към нас, в някой от офисите ни  в страната.

ВИЖ СЪЩО

ДФЗ: 89% от помощта за горивата са изплатени

ДФ „Земеделие“ преведе първи транш в размер на близо 73 млн. лв. (72 864 453 лв.) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.