Начало / Програми на ЕС / ОП „Развитие на селските райони“

ОП „Развитие на селските райони“

По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 1:

 • Мярка 111 – „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ се реализира с финансоватаподкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селскитерайони“;
 • Мярка 112 – „Създаване на стопанства на млади фермери“;
 • Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства“;
 • Мярка 141 – „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.(ПРСР):
 • Мярка 142 – „Създаване на организации на производители“ от ПРСР;
 • Мярка 143 -„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“;

Наредби, предстоящи да бъдат обнародвани в Държавен Вестник:

 • Мярка122 – „Подобряване икономическата стойност на горите“;
  • Подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори; подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледани сечи и кастрене);
  • Подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности както и производството и добива на не-дървесни продукти от горите.

По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 1:

 • Mярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“:
  • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е левовата равностойност на 1 200 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро.
 • Mярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“;
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 3:

 • Mярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности“; Индикативен списък на областите за разнообразяване:
 • развитие на селски туризъм;местно занаятчийство;
 • развитие на социални услуги за населението в селските райони;
 • преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка
 • 123 от ПРСР и крайният продукт не е включен в Анекс І;
 • създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на
 • машини и съоръжения;
 • роизводство и продажба на възобновяема енергия
  • Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“;
   • Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в общини от селските райони. Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. Мярката се прилага в 231 общини в селските райони. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните области:
  • Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
   • Мярката се прилага в 231 общини в селските райони. Основни бенефициетни са общини и НПО. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:
 • Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове;
 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
 • Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
 • Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
 • Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради
 • Използвани за предоставяне на обществени услуги;
 • Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
 • Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
 • Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
  • грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
 • грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
 • Наредби, предстоящи да бъдат обнародвани в Държавен Вестник:

  • Мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности“;
  • Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“;

  По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др.

  Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 4:

  • ПрограмаLIDER

  За да бъдат одобрени, МИГ трябва да отговарят на следните минимални изисквания за осигуряване на персонал и технически средства за прилагане на стратегията, както следва:

  • Осигурен самостоятелен офис за срок от 5 години;
  • Нает персонал по трудов договор на пълен работен ден за позициите мениджър и асистент;
  • Нает персонал за позициите експерт по прилагане на дейностите по СМР и счетоводител;
  • Разполагат със следното офис оборудване за осъществяване на дейността – компютри за наетия персонал, принтер, интернет връзка, телефон.

  Мениджърът трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Завършено висше образование;
  • Общ професионален стаж най-малко 5 години;
  • Наличие на управленски опит най-малко една година;
  • Наличие на опит в администрирането на проекти;

  ВИЖ СЪЩО

  Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР 2014-2020 ще стартира до края на 2015 г.

  До края на 2015 година се очаква да стартира първият прием на проектни предложения по …

  55 коментара

  1. Жанета

   Здравейте, Господин Янков,
   Казвам се Жанета на 26 години, завърших икономическо образование и искам да се занимавам със земеделие(овощарство).
   Имам земя в село Голям манастир ,но незнам за подробностите(докоменти) по кандидатстване по програмата „РСР“.
   Бихте ли ме ориентирали какво трябва да направя?

   • Ивайло Янков

    Здравейте Жанета,

    Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се подготвят проектите по мярка 112 – Млад фермер. Там ще Ви обяснят подробно всичко каквото Ви е необходимо. Техните контакти може да вземете от нашия сайт!

  2. Господин Янков,

   Баща ми е пчелар отдавна. По коя мярка може да кандидатства ? Ще бъда благодарна , ако ми посочите откъде мога да науча повече по въпроса. Моля, отговорете ми на електронната ми поща.

   • Здравейте Дженифър,

    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121, при положение, че отговорите на следните условия, а те са както следва:

    • Да сте регистриран, като земеделски производител;
    • Да имате оборот от земеделска дейност от предходна година поне 8 000 лева;
    • Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица ( във вашия случай това прави около 33 пчелни семейства.)

    Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

    За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

    Поздрави,

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.