Начало / Програми на ЕС / ОП “Техническа помощ”

ОП “Техническа помощ”

По тази програма могат да кандидатстват, Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите,  Дирекция „Одит на средствата от ЕС“ в Министерството на финансите,  Държавни институти и агенции за анализи, участващи в Националния план за развитие,  Комитет за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, Комитет за наблюдение на Оперативна програма за техническа помощ, Общини,  Отдел „Техническа помощ“ в Министерството на финансите, Региони на ниво NUTS III, Статистически институти, участващи в Националния план за развитие, Управляващи органи на оперативните програми,  Централен информационен офис, Централно координационно звено

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момент:

Приоритетна ос 1 – подпомагане на реализирането на дейностите, извършвани от централното координационно звено, сертифициращия орган, одитиращия орган, комитета за наблюдение на НСРР, комитета за наблюдение на ОПТП и управляващия орган на ОПТП;
Операция 1 – Обучение и подпомагане за Централното координационно звено
Операция 2 – Техническа помощ за сертифициращия орган
Операция 4 – Осигуряване на помощ за изпълнението на ОП „Техническа помощ“.
Операция 3: Техническа помощ за одитиращия орган

Приоритетна ос 2 – допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Информационна система за управление и наблюдение;
Операция 1 – Поддръжка на Информационна система за управление и нблюдение (ИСУН) – на стартирането, прилагането, допълнителното софтуерно развитие и адаптиране на системата.
Операция 2 – Постоянно подпомагане и обучение на потребителите на ИСУН
Операция 3 – Въвеждане на хелпдеск за ИСУН
Операция 4 – Закупуване на хардуер за нуждите на ИСУН

Приоритетна ос 3 – популяризиране в България на европейската кохезионна политика и осигуряване на обща и статистическа информация.
Операция 1 – подкрепа на обществените информационни кампании за европейската кохезионна политика
Операция 2 – осигуряване на подходяща статистическа информация, данни и анализ на въздействието по време на целия текущ, както и на следващия програмен период.
Операция 3 – Функциониране на национална мрежа от регионални информационни центрове за кохезионна политика в Българи

ВИЖ СЪЩО

Очаква се увеличение на бюджета на процедурата “Ново работно място 2015”

Поради големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.