Начало / Без категория / ОП “Административен капацитет”

ОП “Административен капацитет”

wb023284.jpgПари за НПО, СГО и Държавни администрации

 

 

 

Структурите на гражданското общество (СГО) могат да кандидатстват с проекти по следните две процедури:

1. „Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация“

Приоритетна ос I: Добро управление

Подприоритет 1.2.: Прозрачна и почтена държавна администрация

Общ размер на финансиране: 11 млн. лв.

Партньори могат да бъдат СГО, централната, областните и общинските администрации.

Примерни допустими дейности:

 • разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, мониторинг, оценки
 • разработване на конкретни предложения и препоръки за промени на нормативни, стратегически или други документи, чрез които се постига публичност и прозрачност в дейността на администрацията
 • разработване на препоръки към администрацията за прилагане на конкретни мерки или въвеждане на добри практики по отношение на: 1) предоставянето на информация относно административната дейност и обслужване и 2) подобряване на вътрешната организация на работата на администрацията с цел постигане на повече прозрачност, отчетност и превенция на корупцията
 • разработване и усъвършенстване на методологии, правила, наръчници или други инструменти, чрез които СГО да споделят опита си с други представители на неправителствения сектор във връзка с тяхната роля за постигане на повече прозрачност или превенция на корупцията, както и за взаимодействието им с администрацията
 • дейности за информиране на гражданите и бизнеса относно ролята на СГО за постигане на повече прозрачност и по-добра отчетност и превенция на корупцията
 • провеждане на конференции, кръгли маси, семинари, публични обсъждания и др. за насърчаване на партньорството и сътрудничеството между гражданското общество, администрацията, съдебната система, бизнеса и медиите за постигането на повече прозрачност в административната дейност и обслужване
 • провеждане на съпътстващи обучения
 • дейности за информация и публичност относно конкретните цели и резултати на проекта

2. „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество“

Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

Подприоритет 2.3.: Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество

Общ размер на финансиране: 14 млн. лв.

Партньори могат да бъдат СГО, централната, областните и общинските администрации, както и органите на съдебната власт.

Примерни допустими дейности:

 • разработване на анализи за бенефициентите и/или техните партньори – СГО (функционални, организационни, анализи за нуждите от обучения и др.)
 • разработване на стратегии за организационно развитие за бенефициентите и/или на техните партньори – СГО
 • провеждане на обучения за представители на СГО
 • създаване и обновяване на сайтове, онлайн библиотеки и форуми, бази данни, регистри и др. за бенефициентите и/или техните партньори – СГО
 • разработване на наръчници, справочници, информационни материали и др., които се прилагат от СГО за подобряване на работата им с администрацията и/или със съдебната система
 • провеждане на конференции, кръгли маси, работни срещи на представители на СГО с администрацията и съдебната система за постигане на целите на настоящата процедура
 • проучване и прилагане на добри практики в други държави членки за създадени успешни модели за партньорство между:

СГО – СГО

СГО и администрацията

СГО и съдебната система

 • популяризиране на добри практики в дейността на СГО и на успешни модели за партньорство между СГО и администрацията и/или съдебната система
 • създаване на мрежи за сътрудничество между СГО (регистрирани в България) с цел насърчаване на съвместни проекти и инициативи за преодоляване на специфични проблеми в определени сфери на дейност, за подобряване на комуникацията и координацията и създаване на устойчиви механизми на взаимодействие между СГО и администрацията и/или съдебната система
 • дейности за информация и публичност относно конкретните цели и резултати на проекта.

И при двете процедури за структурите на гражданското общество минималният праг на проекта е 100 000 лв., максималният – 390 000 лв. Срокът за изпълнение на проектите е 12 месеца.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2008 г., 17:30 часа.

Срокът за задаване на въпроси на сайта на ОПАК по откритите процедури за СГО е 11.04.08 г., а срокът за отговор – 18.04.08 г.

Паралелно с двете процедури за кандидатстване с проекти за СГО стартират и 6 нови процедури за конкретни бенефициенти (те са посочени изрично в ОПАК). По тези процедури са предвидени за договаряне 30 млн. лв.

С проекти ще може да се кандидатства по:

Приоритетна ос I: Добро управление

 1. Подприоритет 1.2 Прозрачна и почтена държавна администрация – МДААР, МС, Омбудсман

Общ размер на финансиране: 2 млн. лв.

 1. Подприоритет 1.3 Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики – МДААР, МС

Общ размер на финансиране: 9 млн. лв.

 1. Подприоритет 1.4 Администрацията – партньор на бизнеса – АОП, КЗК, МДААР, МС, МФ

Общ размер на финансиране: 5 млн. лв.

Приоритетна ос ІІ: Управление на човешките ресурси

 1. Подприоритет 2.1 Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация – Институт по психология – МВР, МДААР

Общ размер на финансиране: 1 млн. лв.

 1. Подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация – БАН, Институт по психология – МВР, ИПАЕИ, МДААР, Омбудсман, ЦПР

Общ размер на финансиране: 8 млн. лв.

Приоритетна ос ІІІ: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

 1. Подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост – ДАИТС, МДААР, МС

Общ размер на финансиране: 5 млн. лв.

Примерни допустими дейности по тези процедури са: разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, мониторинг, оценки и др.; предложения за промени на нормативни, стратегически или други документи; разработване или усъвършенстване на приложни документи като методологии, вътрешни правила и процедури, на инструкции и наръчници, указания за работа, планове за действие; въвеждане на нови механизми и прилагане на добри практики за повече прозрачност и отчетност, по-добър контрол и превенция на корупцията в администрацията; дейности за информиране на обществеността, от една страна, и на служителите в администрацията, от друга; провеждане на обучения, конференции, кръгли маси, семинари; мерки за информация и организиране на разяснителни кампании относно процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни и др.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по процедурите за конкретни бенефициенти е 500 000 лв., максимален праг – няма. Продължителността на изпълнение на проектите е 12 месеца.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.04.2008 г., 17.30 ч.

ВИЖ СЪЩО

Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.