Начало / Акцент Евро Финансиране / Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева  по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Окончателните варианти на индикативната годишна работна програма ще бъдат публикувани след официалното им одобрение от Комитетите за наблюдение на съответните програми.

~Изграждане на птицеферма за „щастливи кокошки“~

През 2020 г. ще стартират приеми по 11 подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони.

ВИЖ ТУК - ПРСР 2020г.

ВИЖ ТУК - ПРСР 2020г.

 • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“
 • Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Целеви прием за сектор „Животновъдство“
 • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
 • Подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) – Целеви прием за сектор „Животновъдство“
 • Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 • Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение“
 • Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“
 • Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
 • Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

~Подмярка 6.3 през 2020г. само за животновъди~

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР)  е насочена към постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата през 2020г. ще стартира 5 приема по следните процедури:

ВИЖ ТУК - ПМДР 2020г.

ВИЖ ТУК - ПМДР 2020г.

 • Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“
 • Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“
 • Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите-сектор „малки проекти“
 • Мярка 2.4 „Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури“
 • Мярка 2.5 „Аквакултури осигуряващи екологични услуги“

ОП „Иновации и конкутентоспособност“ е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. за 2020г.Предстоящите процедури от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) са 3 на брой:

ВИЖ ТУК - ОПИК 2020г.

ВИЖ ТУК - ОПИК 2020г.

 • Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“.
 • Дигитализация на МСП.
 • Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ (ОПНОИР)  има две основни цели: засилване на научните изследвания и иновациите и подобряване на образованието и социалното приобщаване при всички нива на образование. Тя ще стартира 5 процедури за кандидатстване през 2020г., които са:

ВИЖ ТУК - ОПНОИР 2020г.

ВИЖ ТУК - ОПНОИР 2020г.

 • Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда.
 • Модернизация на висшите училища.
 • Подкрепа за приобщаващо образование.
 • Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.
 • Ограмотяване на възрастни.

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) е предназначена за подпомагане развитието на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие. За 2020г. ще предостави финансиране по 2 процедури:

ВИЖ ТУК - ОПОС 2020г.

ВИЖ ТУК - ОПОС 2020г.

 • Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания.
 • Закупуване/отчуждаване на земи, включително компенсация за правото на строеж.

Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) е насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България. ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете. За 2020г. ще финансира 3 процедури, които са:

ВИЖ ТУК - ОПРР 2020г.

ВИЖ ТУК - ОПРР 2020г.

 • Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
 • Развитие на туристически атракции.
 • Регионални пътища.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към  подобряване качеството на живот на хората в България, чрез усъвършенстване на човешкия капитал; постигане на високи нива на заетост; повишаване на производителността; достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) през 2020г. предстоят 2 процедури:

ВИЖ ТУК - ОПРЧР 2020г.

ВИЖ ТУК - ОПРЧР 2020г.

 • Концепция 1 – Грижа за деца на работното място
 • Концепция 2 – Изпълнение на интегрирани услуги за деца от уязвими групи

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

„ЕКОМАТ“ООД – възстановяване на животновъдни стопанства чрез финансиране от ЕС

Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г. -> …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.