Начало / Акцент Евро Финансиране / Подготвени са промени в Мярка 10 „Агроекология и климат“

Подготвени са промени в Мярка 10 „Агроекология и климат“

пчелинМЗХ променя Наредба 7 от 2015 г., която касае условията за участие в Мярка 10 „Агроекология и климат“. Основните изменения касаят пчеларския бранш и позволяват участието му по мярката (Виж проектонаредбата тук).

В проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба 7 се създава ново направление: „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване”в мярка 10 „Агроекология и климат”. По него ще се подпомагат земеделски стопани, които поемат ангажимент за преместване и разполагане на пчелни семейства в територии, важни за биоразнообразието в страната.

Дейността по направлението ще се изпълнява чрез подвижно пчеларство като временните пчелини трябва да се разполагат в зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока природна стойност (ВПС). Уреждат се условията за одобрение и прекратяване на 5 годишен ангажимент от земеделския стопанин, както получаването на финансовата помощ за изпълняваните изисквания. Кандидатите по направлението трябва да спазват следните изисквания:

А) Осигурят сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства на минимум 2 местоположения, намиращи се на разстояние от 3 км по въздух от постоянния пчелин и поне 500 м по въздух едно от друго в периода 15 март – 15 септември;

Б) Осигурят минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици за всяко местоположение в годината на подпомагане на не повече от 50 броя, подпомагани пчелни семейства;

В) Запазят поне 80 % от броя на подпомаганите пчелни семейства.

Други промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани с прецизиране и внасяне на яснота в съществуващи текстове, както и въвеждане на текстове от ПРСР 2014-2020 и приложимото европейско законодателство:

Измененията в чл. 5 от Наредба № 7 от 2015 г. отразяват прилагането на направленията в съответствие със специализираните слоеве на местообитанията на застрашените видове птици. Причина за промяната е в писмо от страна на Българско дружество за защита на птиците, в което се коригира обхвата на местообитанията на зимуващи гъски и червеногуша гъска. Предвидена е възможност за предоставяне на специализиран слой към Държавен фонд „Земеделие“, който може да бъде ограничен до площи, които в максимална степен отговарят на целите на направлението за опазване на застрашените видове птици;

С цел внасяне на по-голяма яснота по отношение на изискванията, които трябва да спазват, кандидати по направление „Контрол на почвената ерозия“, за дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, за получаване на компесанторно плащане след първата година е уточнен начина на поддържане на площите след първата година, както и ограниченията по отношение на разораването. През 2017 година кандидатите, изпълняващи тази дейност, ще бъдат в третата година от ангажимента си.

По отношение на заключителните разпоредби: В чл. 1, ал. 4 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ се уреждат допустимите за подпомагане площи по мярката от ПРСР 2014-2020. През 2015 г. земеделските стопани получават подпомагане, когато земеделския им парцел попада във физически блок, пресичащ със 100 кв.м. зона от НАТУРА 2000. В същото време, съгласно ПРСР 2014-2020, подпомагането следва да се отпуска само за площи, попадащи в зона от НАТУРА 2000. С измененията се променят условията за допустимост по отношение на едно основните изисквания за подпомаганите площи, като допустими за подпомагане се определят само земеделски площи, които изцяло попадат в защитена зона от НАТУРА 2000.

 

 

ВИЖ СЪЩО

Разплащателните агенции на България и Хърватска обмениха опит в разкриването на измами с европари

Разплащателните агенции на България и Хърватска обмениха опит в противодействие на измамите в рамките на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.