Начало / Акцент Евро Финансиране / Проектът на наредба за подмярка 4.2 е публикуван за обществено обсъждане

Проектът на наредба за подмярка 4.2 е публикуван за обществено обсъждане

Въвеждат се два нови приоритета – за кандидати, които имат поне 3-годишна история и за общ бизнес между земеделци и индустриалци

Два нови приоритета (критерии при оценяване) ще има при кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Първият е за кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност. Вторият е за проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност. Това е залегнало в подготвените изменения и допълнения на Наредба № 20 от 2015 за прилагане на подмярката. Проектът на норматива е публикуван на страницата на МЗХГ. Очаква се подмярката да бъде отворена през септември-октомври.

Максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане е намалена от 3 млн. евро на 2 млн. евро.

Въвеждат се допълнителни изисквания към поръчителите в случаите, когато бенефициентът кандидатства за авансово плащане чрез договор за поръчителство с цел да се гарантира, че съответния механизъм е еквивалент на банковата гаранция.

За да се гарантира, че се финансират жизнеспособни и обосновани инвестиции в раздел „Изисквания към проектите“ се прецизира текста, касаещ заложената готова продукция в бизнес плана и нейното съответствие с капацитета съгласно технологичния проект както и изискванията по отношение на осигуряване на суровинна обезпеченост за проектите.

С цел предотвратяване създаването на изкуствени условия се въвежда изискване по отношение на проектите, включващи само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството. Вече ще е необходимо предоставяне на документи, доказващи правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане, на сградите и/или помещенията, където ще бъдат поставени и/или монтирани машините/оборудването.

Проектът на наредбата въвежда пояснение за допустимите разходи за закупуване на софтуер, които следва да са свързани с преработвателната дейност на кандидата. Изменят се текстовете, касаещи общите допустими разходи по един проект, с което разходите за правни услуги се включват в ограниченията за размер за консултантски услуги с цел обоснованост на разходите.

При кандидатстване и по тази мярка, проектите ще се подават в системата ИСУН 2020 и ще бъдат видими за широката общественост. В системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативната програма.

С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност се добавя условие най-малко веднъж на шест месеца РА да публикува за одобрените кандидати и проекти и място на изпълнение на проекта и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите.

В момитивите към проекта на наредбата се посочва, че в процеса на прилагане на мерките по ПРСР 2007-2013 г. е било установено, че част от бенефициентите не са запознати добре със своите задължения за изпълнение на проекта и не ги спазват. По тази причина се увеличават процента на грешки при изпълнение и съответно намаляване или отказване изплащане на финансовата помощ. За преодоляване на проблема в наредбата се въвежда възможност за провеждане на въвеждащо обучение за бенефициентите.

С цел намаляване на административната тежест се премахват част от изискуемите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път.

ВИЖ СЪЩО

До дни компенсират овощари с 63 хил. лв.

Допълнителен финансов ресурс от 63 000 лв. за унищожени овощните насаждения одобри УС на ДФЗ, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.