Начало / Акцент Евро Финансиране / Промени в наредбата за мярка 4.1 дават шанс на повече стопани
биоземеделие

Промени в наредбата за мярка 4.1 дават шанс на повече стопани

Максималният брой точки е увеличен от 100 на 120

плод и зеленчукМинистерството на земеделието и храните публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Измененията дават шанс на повече земеделски стопани да се класират за финансиране, но с по-малки по стойност проекти и с намален интензитет на подпомагане.

В мотивите за промяна на норматива, зам.-министър Васил Грудев пояснява, че решенията са взети на 11 март 2016 г., когато беше проведено заседание на Комитета по наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Второ официално предложението за промяна на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е изпратено на Европейската комисия.

Измененията са следните: Промени в максималния размер на допустимите разходи за един проект и един кандидат и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и един кандидат:

– намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един
кандидат за периода на прилагане на Програмата от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро;
– намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти,
представляващи колективни инвестиции за периода на прилагане на Програмата от 4
000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро;
– намаляване на максималното комбинирано подпомагане за един проект за колективни
инвестиции от 90 % на 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– намаляване на интензитета на финансовата помощ по проектните предложения,
добавките /увеличенията/ към базовия размер от 50% на финансовата помощ се
лимитират до 10 % за всеки един от отделните случаи, описани в текста на
подмярката.

Решението за включване на дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 в рамките на земеделските стопанства, е взето с единодушно
решение от страна на членовете на Комитета по наблюдение на проведеното заседание на
11.03.2016 г. Предложените промени са базирани на Стратегия за управление и развитие на
хидромелиоративния сектор и защита от вредното въздействие на водите в страната,
разработена от Световна банка по проект, финансиран чрез техническа помощ на ПРСР.

Представените промени в текстовете на Наредба № 9 от 2015 г. по отношение на
интервенциите в напояване в рамките на земеделските стопанства са изцяло съобразени с
разработената Стратегия за хидромелиоративния сектор в страната, като за нуждите на
подмярка 4.1 е използван подхода за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства,
предложен от Световна банка, под формата на предложение за рамка и програмиране.

Променят се критериите за оценка и тяхната тежест както следва:
По отношение на критерии 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 предложението е насочено към увеличение
на тежестта с 4 т., като същите да бъдат променени както следва:
– Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“ – 19
точки;
– Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство“– 19
точки;
– Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени и
медицински култури“– 19 точки;
– Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1,
1.2 и 1.3– 20 точки;

Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно
предложение може да получи по „Приоритет 1“ от 19 точки се увеличава на 23 точки.

По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности, които се
изпълняват на територията на Северозападен район в страната“ по който се предоставят
9 точки, предложението е същия да бъде променен както следва;
– Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в страната – област Плевен – 1 точка;
– Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в страната – област Ловеч – 2 точки;
– Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област
Монтана – 5 точки;
Във връзка с направеното предложение, максималният брой точки, които едно проектно
предложение може да получи по „Приоритет 6“ от 18 точки се намалява на 14 точки.

По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности от
стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към
биологично производство на продукти“, по който се предоставят максимален брой от 15
точки, предложението е да отпадне от текста на критерия за оценка приоритета за стопанства в преход към биологично производство на продукти.
Предложението за нов текст по критерия е следното:

„Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти“ – 15 точки и минимално изискване – „Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти“.

Предложението на Управляващия орган е с цел да бъде насочена финансовата помощ
към производства, които вече са биологично сертифицирани и предлагат на пазара
биологични продукти и, от друга страна, по прецизно разпределяне на приоритетите в
Северозападен район на база характеристиките на отделните административни области в
неговият обхват.

Предложен е нов критерий за оценка, свързан с приоритета насочен към
заетост в земеделските стопанства. Той е следният: „Проекти представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко три години към момента на кандидатстване“ – 10 точки при минимално изискване „средносписъчният брой на персонала от последните три години да е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“. Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 3“ от 10 точки се увеличава на 20 точки.

Предложен е и друг нов критерий за оценка, свързан с допълнително насърчаване на интегрирания подход. Текстът е следният: „Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, включително съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“ – 10 точки при минимално изискване „над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“. Така максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 8“, от 8 точки се увеличава на 18 точки.

Във връзка с отправените предложения по критериите за оценка, общия сбор от всички критерии за оценка се променя от 100 точки на 120 точки.

Въвежда се ново Приложение № 13а, като част орт Наредба № 9 от 2015 г., което
представлява Списък на култури и животни, попадащи в приоритетните за подпомагане
сектори за целите на прилагане на подмярката с цел улесняване прилагането на подмярката.
Също така се прецизират и текстовете, свързани с кандидати, които не разполагат с
минималния размер СПО към момента на кандидатстване.

ВИЖ СЪЩО

БАБХ затвори два обекта във Варна заради натровени ученици

Областна дирекция по безопасност на храните – Варна (ОДБХ-Варна) спря от експлоатацията заведението и фирмата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.