Начало / Акцент Евро Финансиране / Разходите за ДМА в земеделието са се увеличили до 1 млрд. 900 млн. лв. според годишния Аграрен доклад

Разходите за ДМА в земеделието са се увеличили до 1 млрд. 900 млн. лв. според годишния Аграрен доклад

Използваната земеделска площ и обработваемата земя през 2015 г. са с ръст от 0.7 процента

тракторВ отрасъл селско, горско и рибно стопанство разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) нарастват със значителните 31,2% на годишна база, до 1 891,4 млн. лева. Това е отбелязано в публикувания току-що Аграрен доклад 2016 г., който обхваща статистическите данни за отрасъла през 2015 г. Ръстът на ДМА се очаква да допринесе за подобряване на ефективността и икономическите резултати в отрасъла през следващите години.

Площта със селскостопанско предназначение през 2015 г. е 5 202 752 ха, което представлява около 47% от територията на страната. Използваната земеделска площ се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, разсадници, постоянно затревените площи и семейните градини. През 2015 г. тя е 5 011 494 ха, което е 45% от територията на страната. В сравнение с предходната година, ИЗП се увеличава с 0,7%. В обработваемата земя се включват площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите. През 2015 г. обработваемата земя нараства с 0,7% спрямо предходната година, като заема 3 493 688 ха. Относителният дял на обработваемата земя спрямо използваната земеделска площ на страната остава постоянна величина спрямо предходната година – 69,7%.

През 2015 г. общата площ, заета с трайни насаждения, е 133 477 ха – с 5,6% повече в сравнение с 2014 г., като най-голям принос за това увеличение имат площите със смесени трайни насаждения и овощните насаждения. Площите с разсадници и лозя-чиста култура също нарастват спрямо предходната година, докато само при семейните градини се наблюдава намаление. Необработваните земи включват както изоставени трайни насаждения, така и обработваема земя, които не са използвани за земеделско производство повече от две години, но експлоатационното им възстановяване е възможно с минимални средства. През 2015 г. необработваните земи намаляват с 11,5% в сравнение с предходната година, до 191 258 ха.

Към 2015 г. общият размер на предоставените под наем или аренда земеделски имоти от държавния поземлен фонд (ДПФ) на физически и юридически лица възлиза на 111 412 ха. През 2015 г. са проведени търгове за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в страната за стопанската 2015 – 2016 година. От обявените 159 825 дка свободни земеделски земи, са спечелени 80 943 дка, като са сключени общо 652 договора за отдаване под наем/аренда.

С промените в ЗСПЗЗ, приети през 2015 г., са въведени нови условия и ред относно отдаването за ползване под наем или аренда на държавните и общински пасища, мери и ливади. За тези земи не се провежда тръжна процедура, а се разпределят от назначени комисии, само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм. През 2015 г. са проведени две процедури по разпределение на пасища, мери и ливади. От 1 март за стопанската 2014/2015 г., а от 1 юли – за стопанската 2015/2016 г.

ВИЖ СЪЩО

За последно през 2018-а земеделските министри ще обсъдят новата ОСП, фипронила, климата

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.