Начало / Акцент Евро Финансиране / Стартира процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
енергийна ефективност

Стартира процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Стартира дългоочакваната процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Всички желаещи имат възможност да подадат проектни предложения до 12.10.2016 година.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които са:

търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

– имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015);

– развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008: В „Добивна промишленост“, С „Преработваща промишленост“, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“, Е „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F „Строителство“.

Допустими дейности/разходи са:

Проектите трябва да се основават на препоръки за енергийна ефективност от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Може да включват следните видове дейности:
Елемент А „Инвестиции“
– Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка;
– Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка.
Елемент Б „Услуги“
– Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
– Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт (вкл. ISO 50001);
– Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност – до 20 000 лв;
– Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
– Публичност и визуализация – до 3 000 лв.;
– Одит на проекта – до 5 000 лв.;

Размер на финансирането:

Минималният размер на помощта по настоящата процедура е  50 000 лв., а максималният   1 500 000 лв.

Интензитетът на помощта се определя в зависимост от режима на подпомагане, който кандидатът реши да ползва.

По елемент А „Инвестиции“, кандидатите могат да избират между „регионална помощ”, „минимална помощ” или „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, при които процентът на безвъзмездната финансова помощ е както следва:

Категория на предприятието Режим „регионална инвестиционна помощ“ Режим „De minimis” Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“
извън ЮЗР в ЮЗР
Микро предприятия 70% 45% 70% 65%
Малки предприятия 70% 45% 70% 65%
Средни предприятия 60% 35% 70% 55%

Безвъзмездното финансиране по Елемент Б „Услуги“ е само под режим „минимална помощ” и е в размер на 90% от разходите за услуги.

За подробна консултация по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, както и за други предстоящи процедури от ОП „Иновации и конкурентоспособност“  ще се радваме да се обърнете към нас, в някой от офисите ни  в страната.

ВИЖ СЪЩО

За последно през 2018-а земеделските министри ще обсъдят новата ОСП, фипронила, климата

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.