Начало / Акцент Евро Финансиране / Сурови наказания при палежи на пасища предвиждат промени в Закона за опазване на земите

Сурови наказания при палежи на пасища предвиждат промени в Закона за опазване на земите

Промени в Закона за опазване на земеделските земи въвеждат строги рестрикции при палежи в пасища, мери и ливади през летния сезон. Проектозаконът е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите – ТУК.

С предлагания проект на закон се цели актуализиране на административните процедури за действие при установени пожари, както и превенция на пожарите в земеделските земи.

Необходимостта от предложените законодателни изменения е продиктувана от възникналите на територията на Република България през 2016 г. множество пожари, които засегнаха както земеделски земи, така и горски територии, се посочва в мотивите към документа. През посочената година в страната са регистрирани над 540 бр. пожари, които са засегнали повече от 61 000 дка горски територии и многократно повече земеделски имоти. Най – много са засегнатите от пожари горски територии в Областите Хасково, Стара Загора, Бургас, Ловеч, Ямбол и Сливен.

При извършения анализ на причините за увеличението на броя на пожарите и на засегнатите горски територии от страна на Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите, се установи, че сред основните причини, освен метеорологичният фактор (много влажно първо шестмесечие на годината и сухо и горещо лято), са и небрежността от земеделските стопани, най-вече при почистване на пасища, мери и ливади.

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за опазване на земеделските земи въвеждат забрана за паленето на огън и извършването на огневи работи в пасища, мери и ливади, както и забрана за извършване на дейности по почистване на пасища, мери и ливади без писмено уведомление до областна дирекция „Земеделие”, с копие до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в периода, определен като пожароопасен за съответната област. Въведените конкретни забрани са скрепени и със съответните санкции. В тази връзка лице, което извърши огневи работи или палене на огън в пасища, мери и ливади, следва да се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв. Съответно на ползвателя на пасища, мери и ливади, който не уведоми писмено областна дирекция „Земеделие”, с копие до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” за почистването им, в периода, определен като пожароопасен за съответната област, се налага административно наказание „глоба” в размер от 500 до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лв.

Изрично са посочени правомощията и органите, в чиито компетенции е предоставено правомощието за издаване на актове за установяване на административни нарушения. С цел внасяне на яснота и запълване на съществуващ пропуск в законодателството са въведени легалните дефиниции на понятията „почистване” и „косене”.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи се правят и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Въвеждат се задължения на ползвателите, които са получили пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд и/или общинския поземлен фонд чрез разпределение без търг, както и тези, които са получили такива имоти чрез провеждане на тръжна процедура, да подават декларация при подписване на договора, че ще спазват забраните по чл. 6, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОЗЗ. При доказано виновно поведение на ползвателя се предвижда всички арендни/наемни договори на лицето да се прекратяват едностранно, без предизвестие, от директора на областната дирекция „Земеделие” – за земите от държавния поземлен фонд, съответно от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Освен това посоченото лице се лишава от възможността да участва в разпределението по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, за срок от една стопанска година, считано от годината, следваща годината, през която е установено нарушението.

Ако в резултат на нарушаване на тези забрани възникне пожар в горска територия, ползвателите се лишават от правото да участват в разпределението по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, за срок от три стопански години, считано от годината, следваща годината, през която е установено нарушението.

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.