Финансирането за развитие на туризъм, производство и услуги започна в обхвата на отделни Местни инициативни групи

Финансиране на идеята Ви по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още е възможен чрез кандидатстване по процедурите предоставяни от Местните инициативни групи (МИГ). Следващият прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря е в своя ход. По мярката се предвижда втори прием с краен срок 31.03.2019 г., 17.00 часа.

Бюджет на приема:  469 392 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 • Минимална стойност на допустимите разходи по проекта – 19 558 лева.
 • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 97 790 лева.

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „deminimis”.

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 1. Допустими кандидати:
 • Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 2 000 евро);
 • Микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

 1. Допустими дейности:
 • Развитие на туризъм:

   -изграждане на туристически обекти;обновяване на туристически обекти; развитие на туристически услуги;

 

 

 • Производство или продажба на продукти:

– производство на хранителни продукти; производство на напитки; производство на облекло; производство на лекарствени вещества ; и други производства от сектор С „Преработваща промишленост“ ;

 • Развитие на услуги във всички сектори:

– грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания; здравни услуги; счетоводство и одиторски услуги; ветеринарни дейности; услуги базирани на ИТ и др;

 • Развитие на занаяти:

-включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 1. Допустими разходи:
 • Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 • Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

*Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Критерии Точки
1.  Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти 10
2.   Проекти за производствени дейности 10
3.   Проекти в сферата на туризма и предлага комплексна услуга и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и др./ 10
4. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени 5
5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на МИГ и  насърчават  териториалната идентичност: (акумулативно)

– Проектът включва производство на местни  продукти (нехранителни) от територията на МИГ  – 5 т.

– Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място – 10т.

15
6.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

– минимум 2 нови работни  места – 5 т.

– минимум 2 нови работни места вкл. за представители на местните уязвими групи – 10 т.

10
7. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието. 10
8.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
9.Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията 10
10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 5
11. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/ (акумулативно)

– Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 5 т.

– Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.

10
Максимален брой точки 100
Минимален брой точки 40

Към момента имате възможност да кандидатстване за финансиране по мярка „Инвестиции в неземеделски дейности“ в обхвата на над пет Местни инициативни групи. Обърнете се към екипа на консултантска компания  Novek (https://novek.bg/) , за да получите повече информация.

Осъществяването на идеите става чрез правилната консултация и избор на екип за работа. Дейностите по осъществяването на идеята и въвеждането в експлоатация на един работещ и печеливш бизнес не са никак сложни, ако имаш правилните хора, които да те насочат. Консултантите от консултантска компания  Novek (https://novek.bg/) имат опита, знанията и уменията да насочат идеята за създаване на работещ бизнес до реално съществуващ и печелещ такъв. За повече информация, заповядайте на безплатна консултация в някой от офисите на нашите партньори.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0