Начало / Анализи и статии / Фотоволтаична централа

Фотоволтаична централа

Фотоволтаична електроцентрала – какво трябва да знаем за финансирането на такъв проект по евро програма.


Изграждането на фотоволтаични централи се финансира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони, която се очаква да бъде отоврена на 1 октомври тази година. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 200 хил. евро. Това е само стойността на един проект, можете да кандидатствате с няколко проекта с различни фирми и така да получите примерно 400 хил. евро.

Не можете да получите финансиране от програмата при следното условие:

„Производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават“.

Финансовата помощ се предоставя при следните условия:

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години. Тука трябва да се отбележи,че има лостове за избягване на правилото „de minimis с кандидатстване на няколко независими фирми. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно. Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция.

Авансово плащане

 • е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ;
 • се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
 • Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
 • се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане

 • е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
 • Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора

На какви условия трябва да отговаряме в случай, че кандидатстваме по – програмата

 • Имат седалище или клон със седалище на територията на община, приоритетна за програмата, както и в която ще се реализира самия проект;
 • не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 • нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“;
 • не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • не са в производство по ликвидация;
 • нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Изисквания на проекта

 • Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление;
 • Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм;
 • Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът е получил съответния лиценз и/или разрешение;

Допустимите разходи по – проект към програмата

 • изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост (това Ви дава възможност да кандидатствате за Фотофолтаична централа, производство на биогаз, пилети и всичко що е ВЕИ);
 • общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;

Етапи за осигуряване на всички необходими документи и разрешителни, които ще ни трябват за кандидатстване към програмата

 1. Първата стъпка е регистрирането на фирма в съответния регион където ще бъде построена фотоволтаична централа
 2. Извършване на слънчево-енергиен одит или соларен одит – важно е да предприемете тази стъпка конкретно в този момент, защото изходната информация от соларния одит ще ви бъде необходима при извършването на голяма част от дейностите описани по-долу. Работата по соларния одит включва:
  • проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът;
  • наклон, изложение и др;
  • определяне на нивото на слънчевата радиация;
  • прогнозно годишно производство на енергия;
  • предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.
 1. Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж) за срок не по-малък от 10 години. Това е основен принцип и изискване при повечето програми по структурни фондове на ЕС.
 2. Изготвяне на Подробен устройствен план
 3. Смяна на статута на земята – тази стъпка се пренебрегва от повечето кандидати, но имайте предвид, че е задължителна с едно малко изключение, ако централата ще бъде направена върху покрив на вече съществуваща сграда..
 4. Виза за проектиране – този документ се изважда от съответната община. На този етап най-добре би било да работите с някоя от местните фирми.
 5. Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие (ЕРП) – ЕОН, ЕВН или ЧЕЗ. Към съответния формуляр който ще получите от електроразпределителното дружество трябва приложите визата за проектиране.
 6. Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП
 7. Инвестиционен проект.
 8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.
 9. Сключване на окончателен договор за присъединяване към ел. мрежата със съответното ЕРП.
 10. Подготовка на проектните документи Бизнес план и Заявление за кандидатстване по мярка 312
 11. Кандидатстване по мярка 312 за финансиране на проекта
 12. Сключване на Договор за финансиране на проекта с Държавен Фонд Земеделие/Разплащателна агенция
 13. Доставка, строителство/монтаж на фотоволтаичната система.
 14. Подаване на заявление за 72 часови проби към ЕРП и последващи 72 часови проби на инсталацията.
 15. Получаване на разрешение за ползване (Акт 16)
 16. Сключване на договор за достъп до мрежата.
 17. Сключване на договор за изкупуване на ел. енергията.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви помогне и насочи при избора на подходящ консултант, който да изготви Ваш проект, както и да съдейства за неговото финансиране.

ВИЖ СЪЩО

Финансова инжекция за земеделските стопанства

Всеки земеделски производител знае колко усилия, време и пари му струва работата в стопанството. В …

355 коментара

 1. Ивайло Янков

  Здравейте Живко,

  Няма продължителност! При фотоволтаика, не е като при ветро генераторите. Фирмата, която ще Ви го изготви използва специални софтуери за целта, много е важно мястото да е подходящо, моля вижте следния материал: http://finansirane.eu/?p=2484 .

  На второто Ви питане ще Ви кажа, че след като мястото не е сред приоритетните общини то Вие нямате право въобще да кандидатствате по съответната мярка. Земята Ви е най-малкия проблем, защото може да си намерите подходящ парцел в някоя от приоритетните общини.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Живко Желяков

  Здравейте г-н Янков,
  Бох искал да Ви попитам 2 неща относно изграждането на фотоволтаична централа:
  1.Каква е продължителността на замерванията по слънчево-енергийния одит или по точно нужно ли е целогодишно замерване?
  2.Общината, в която искам да изградя фотоволтачна централа не е сред приоритетните в посочения списък. Означава ли, че не мога изобщо да кандидатствам по евро програмата или бих могал, но шансовете ми за одобрение са по-малки в сравнение с приоритетните обшини?
  Благодаря Ви.

 3. Ивайло Янков

  Здравейте Ивайло,

  Процента за успеваемост е 5%, като може да бъде намален в зависимост от големината на безвъзмездната субсидия, колкото по голяма е тя, толкова % слиза надолу. Имайте предвид, че в него е включено и управление на проекта след неговото одобрение.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Здравейте , какъв % е комисионната за консултанта при одобрен проект!

 5. Ивайло Янков

  Здравейте Валери,

  Предварителния разход е за неща свързани със следното: (технически проекти, архитектурни, соларни одити – при ФВ – Централи, разрешителни, други такси и режийни, консултантски разходи). Това, което казвате за % от субсидията е така, но предварителния Ви разход примерно за ФВ – Централа, дали тя ще 30 кв. или 100 кв. ще е един и същ, най – вероятно това съм имал предвид и това е така.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Валери

  Г-н Янков,

  Може ли да поясните какво влиза в тези 10000-15000 предварителен разход?

  Ако консултантската компания взима печалба главно от %-та от одобрената субсидия то колкото по-голяма е тя толкова по-голяма ще е сумата как тогава тези пари ще са една и съща стойност?

  Благодаря ви предварително!

 7. Ивайло Янков

  Здравейте Георги,

  Нещата стоят по следния начин:

  Всяка уважаващ се консултантска компания взима такса „пряк разход“, който и покрива разхода за екипите, които работят по проекта/и . След като стане ясно, че проекта Ви е одобрен за финансиране взима % от субсидията, като това включва и управлението на проекта Ви ( не винаги). Та в този % реално е печалбата на консултантската компания и както се сещате няма полза да не Ви одобрят проекта . Към момента за да не Ви бъде одобрен проекта, трябва да имате много сериозни нарушения и не съответствия с изискванията на програмата.

  При нас са идвали много хора, които са се напатили от „пишман консултанти“, които са им взимали пари за „уреждане“, подкупи и т.н. Повечето хора са свикнали да чуят че ако се плати Х сума проекта ще мине – Няма такъв филм! Който Ви каже 100% да знаете, че е измамник.

  „Трябва да внимаваме да не би нашите настоящи апетити да откраднат възможността да имаме богат обяд в бъдеще“

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 8. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

  ЗДРАВЕИТЕ. СУПЕРСТЕ!!!!
  ПРИГОТВИЛ СЪМ ЛИЧНИ 160 000ЛВ.ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА Ф.В.ЦЕНТРАЛА.В МОМЕНТА ИЗБИРАМ ФИРМА КОЯТО ДА МИ НАПРАВИ ПРОЕКТ ЗА ДА КАНДИДАТСТВАМ ПО МЯРКА -312.ЩЕ СИ ПЛАТЯ ВСИЧКИ ТАКСИ И КОМИСИОНИ
  НО КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО НЕ МЕ ОДОБРАТ.КАКВО ЩЕ ЗАГУБЯ. А ИМА ЛИ ИСТИНА В ТОВА ЧЕ, ПОВЕЧЕТО ФИРМА ГЛЕДАТ ДА ТИ ВЗЕМАТ ПАРИ ЗА ПРОЕКТ ДОРИ ДА ЗНАЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧЕ, НЯМА ДА УСПЕЕШ

 9. Христо Николаев

  Много Ви благодаря за точния отговор.

 10. Ивайло Янков

  Здравейте Христо,

  За да изградите ФВ – Централа земята трябва да е 3-та категория строеж по ЗУТ, което означава, че трябва да се смени предназначението на земята конкретно за изграждане на ФВ – Централа

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 11. Христо Николаев

  Здравейте,
  Имам следния въпрос:
  Какъв трябва да е точно статута на земята за изграждане на ФВЦ?
  Притежавам земя 7 дка, която е четвърта категория за жилищно строителство. Необходимо ли е допълнително да сменям статут или предназначение?
  Предварително благодаря.

 12. Румяна

  Благодаря Ви!

 13. Ивайло Янков

  Здравейте Румяна,

  Единствената разлика е тази, че трябва да представите паспорта на сградата, както да имате заверка от конструктора, каква тежест може да понесе самия покрив. Ако сградата е нова паспорта трябва да е във собственика и/или инвеститора, ако обаче от старото строителство ще трябва да ходите в съответната община.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 14. Румяна

  Същите ли са стъпките при изграждане на фотоволтаична централа на покрив?

 15. Julia Nikolova

  Много благодаря за отговора.

 16. Ивайло Янков

  Здравейте отново,

  Самата централа се води 3-та категория строеж по ЗУТ, което означава, че трябва да смените статута на земята. След като е 6 категория З.З. не би трябвало да има проблем при смяна предназначението, но е друг въпроса дали е подходяща самата земя (имали в близост трафопост, минава ли ел.трасета на близо и т.н.). Прави се едно стандартно запитване към съответното ЕРП (ЧЕЗ) начина на присъединяване. Има и други неща, но това на първо време!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 17. Julia Nikolova

  Благодаря за отговора, г-н Янков.Много се ровя из вашия полезен сайт,но не успявам да разбера има ли конкретно изискване за това каква категория трябва да бъде земята,върху която ще се прави централата.Ще бъда конкретна: Имам 6 дк.нива близо до Гоце Делчев, 6 категория,поливна.Около мен цялата земя е такава.Има наблизо гл.път.Колебая се дали въобще да се захващам с тая земя да й сменям категорията,каква трябва да бъде, нужно ли е съгласие на съседите, не трябва ли първо да се консултирам с ЧЕЗ там да си кажат мнението и т.н.Много въпроси,но дали всъщност не съм впрегнала каруцата пред коня? Пълен лаик съм в тази област,за съжаление.Ако ми дадете конкретно напътствие ще Ви бъда благодарна.

 18. Ивайло Янков

  Здравейте Юлия,

  Ако мястото е подходящо за изграждане на ФВ – Централа и попада под обхвата на приоритетна община за Мярка 312 то тогава няма проблем да кандидатствате с проект за финансиране по нея. Няма изискване за минимум kWp. Има минимум на субсидията, друг е въпроса при каква мощност си заслужава да кандидатствате! Най оптималния варират е мощност между 80 – 100 kWp. Тъй като предварителния Ви разход е еднакъв (10 000 лв. – 15 000 лв.) и няма значение дали ще правите 50 или 100 kWp.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 19. Julia Nikolova

  И още нещо: Каква площ е необходима за 60 кw/h инсталирана мощност?

 20. Julia Nikolova

  Здравейте, г-н Янков.
  Правино ли съм разбрала, че нямаш право на субсидии в район за фотоволтаичната централа , където се развива туризъм? И още един въпрос: Колко киловата минимално трябва да бъде фотоволтаичната централа, за да имаш право на субсидии или за да продаваш ток?
  Благодаря.

 21. алекс захариев

  Здравейте,
  Искам да попитам има ли банка която би ми отпуснала кредит да си създам фв централа в смисъл нали банките искат да работиш или да имаш жилище нещо което може да ги подсигури че ще им върнеш парите та въпроса ми е ако искам да построя фв централа на стойност 300 000евро и ако ми одобрят проекта еврофондовете ще ми дадат 210 000евро и аз трябва да дам 90 000евро а аз ги нямам нямам постоянна работа и нямам собствено жилище дали има банка която би ми отпуснала толкова пари ?

  П.П. извинявам се за глупавите въпроси но не знам от каде другаде да намеря такава информация 

 22. Румяна

  Здравейте г-н Янков,
  бих желала да споделя проблема, който спря ентусиазма ми за изграждане на фотоволтаична централа в приоритетна община по ПРСР.
  Притежавам 2дка урегулиран парцел в община Средец, обл. Бургас.
  Подадох искане за проучване и становище за присъединяване към EVN. След определен период от време ми отговориха, че присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа ( по конкретно към преминаващата в близост до имота ВЛ 20kV) е невъзможно да се осъществи поради изчерпан капацитет, а варианта който ми предлагат е присъединяване към РУ 20kV на п/ст Средец, която се намира на 12км. от имота.
  Мощностите са раздадени в приоритетните общини и възможност за присъединяване към ЕРП е невъзможно ( дори и за 70-80кWр).
  В момента се интересувам от етапите за изграждане на фотоволтаична централа на покрив.
  Ще ви бъда много благодарна ако ми посочите стъпките за изграждане.
  Поздрави
  Румяна гр.Бургас

 23. Ивайло Янков

  Здравейте Марина,

  За съжаление няма как да взема страна и/или да Ви посъветвам нещо по конкретния казус!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 24. Марин Иванов

  Здравейтег-н Янков
  Много се зарадвах като Ви открих и Ви поздравявам за консултациите ,които давате.Ако може да ми отговорите на някои въпроси.
  Притежавам зем.имот 10 категория,108 декара в с.Малко Тръново общ.Чирпан,бях го обявил на продажба специално за изграждане на ФВ централа,защото отговаря на почти всички изисквания за това. Един от кандидати иска земята под наем,след като се смени статута,искарването на ПУП,становище от ЕВН за прикачанеи след това да му прехвърля отстъпено право на строеж на централата.Той щял да ми плаща всички направени разходи по подготовката на проекта ,но ме кара да подпиша договор докато трае процедурата че нямам право да я продавам,да я давам под наем,да сключвам др.договори и така нататък .След като му прехвърля првото на стреж ,ще ми изплатят първия наем 107евро на декар за година.И така 25г.
  Защо просто не я купи ,ами ще ми плаща наем 25г и после земята пак няма да е негова .Ще му излезе 100 пъти по евтино.Или иска само да вземе линия в ЕРП- то и след това да се откаже.Не знам какво да мисля.Как мислите Вие.

 25. Ивайло Янков

  Здравейте Алекс,

  За да изградиш ФВ – Централа чрез програма „РСР“, Мярка 312 първото нещо, с което трябва да се съобразиш е мястото, което трябва да е в приоритетна община за програмата. За област Русе приоритетни са следните общини: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово. Не знам за коя фирма ме питаш! Имай предвид, че при всички случай ще имаш предварителни разходи до входирането на проекта около 10 000 – 15 000 лв.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 26. Hristo Telbizov

  Zdraveite,interesuvam se ima li ograni4eniq za goleminata na centralite za hektar plosht

 27. алекс захариев

  Здравейте,
  аз съм нов тук и преди всичко искам да ви поздравя всичко в страницата е неочаквано добре организирано а сега и въпроса ми прочетох всичко и искам да поставя фотоволтаична централа близо до град Русе и имам много въпроси така че ще ви досаждам доста често та исках да попитам за тази фирма как се казва и някакъв саит ако може да ми дадете или телефон защото съм сигурно един от най-младите тук и ще ми е трудно да се справя сам.

  Благодаря ви предвърително.

 28. Ивайло Янков

  Здравейте г – жа Стефанова,

  Мерки 321 и 322 са предназначени за финансиране на общински проекти. По тях общината може да кандидатства за изграждане на ФВ Централа. Що касае изготвянето на съпътстващите документи те се подготвят от специализирано фирми за конкретната дейност. Авансовото плащане е в размер на 50%, като се очакват да стартират септември месец.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 29. Стефанова

  Здравейте, интересуват ме следната информация:
  1. Дали по мярки 321 и 322 може да се кандидатства за изграждането на фотоволтаична централа?
  2. Какъв процент е авансовото финансиране по тези мерки?
  3. Какъв тип специалисти: /електроинженери или с друг профил/ могат да изготвят проект за такава централата?
  Предварително благодаря за оказаното съдействие.

 30. Ивайло Янков

  Приятели,

  Екипа на Finansirane. eu поднася най – искрените си извинения за неотговарянето на вашите въпроси към нас. Това се дължи на технически проблем, свързан с преместването на информационния портал Finansirane. еu на собствен сървър.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

 31. Иван Сл.Иванов

  Господин Янков, моля Ви за информация приоритетни ли са по програма 312 землищата от общ. Суворово, обл. Варна – .с. Левски, с. Николаевка, с. Дръндар. може би ще можете да ме насочите къде се намира информацията за приоритетните райони по програма 312? Благодаря Ви предварително!

 32. Любомир

  Здравеите г-н Янков
  Интересува ме община В.Търново и по конкренто сДраганово ,преоритетна ли е по мярка 312 и ако не, то кои близък район е.Предварително благодаря.

 33. А. Тодоров

  Здравейте г-жо Стрешкова използвам възможноста да ви пиша тук тъй като не виждам оставен адрес казвам се Ангел Тодоров и по- горното запитване към г-н Янков е мое .Бихме могли да разменим информация и евентоално да се договорим .Моят e-mail e [email protected].

 34. Ангел Тодоров

  Здравейте г-жо Стрешкова използвам възможноста да ви пиша тук тъй като не виждам оставен адрес казвам се Ангел Тодоров и по- горното запитване към г-н Янков е мое .Бихме могли да разменим информация и евентоално да се договорим .Моят e-mail e [email protected].

 35. Мая Стрешкова

  Добър ден, представлявам словашка фирма, желаеща да построй ФВ централа на територията на България. Съгласна е на съдружие. Посъветвайте ме, моля, къде мога да намеря потенциални дъсружници.

 36. и по скоро село Боерица

 37. Благоприятен район ли е за изграждането на фотоволтична електроцентрала района на община Ихтиман

 38. Ангел Тодоров

  Здравейте г-н Янков,прочетох отговора, който сте дали на г-н Живков от 08.03.2010година.Нашата ФВ централа е проектирана на 10км от Асеновград (село Козаново),както е случая с град Бяла.Можем ли да кандидатстваме по мярка 312 след като централата няма да бъде изградена на територията на града.

 39. Мартин Йоновски

  благодаря Ви вече проверих и разбрах , че и Габрово и Севлиево са приоритетни! 🙂

 40. Мартин Йоновски

  Здравейте!Кои общини са приоритетни по мярка 312 в Габрово и Севлиево и района?

 41. Кирилов

  Здравейте!
  Разполагам със собствена земя (2 дка) в регулацията на населено място, по кадастралния план е къща с дворно място, но къща няма от 1977 г. Намира се на самия край на селото. Бих желал да попитам би ли било проблем разположението на имота? Съдейки по другите коментари (поправете ме, ако греша)прогнозната цена за изграждане на фотоволтаична централа на тази площ би била около 200 000 евро. Интересува ме за какъв срок би могла да се изгради, по-скоро какъв период от време (в най-добрия случай) отнемат процедурите по оформяне и финализиране на документацията, строително-монтажните работи и узаконяването на такъв обект.
  Предварително благодаря на отзовалите се!

 42. Ивайло Янков

  Здравейте отново,

  Такава централа с мощност около 100 кв. генерира приблизително 72 000 – 80 000 лв. на годишна база. Що касае слънце греенето, то е почти едно и също за цялата страна с малки изключения.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 43. Blagodarq Vi za informaciqta! A kakuv e sredniq za Bulgariq godishen prihod ot centrala s takava moshtnost?

 44. Ивайло Янков

  Здравейте Димитър,

  Около 3-4 дка. ще са Ви необходими, но много зависи, по каква технология и какви панели ще се използват! На посочената площ може да инсталирате около 100 кв. мощност, стационарна централа, която излиза горе – долу посечената от вас сума.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 45. Zdraveite! Predvaritelno se izvinqvam che pisha na latinica. Imam jelanie da izgradq fotovoltaichna centrala. V momenta pravq ogledi na mesta i tyrsq nai-podhodqshtoto za men. Iskam da vi popitam kakva plosht shte mi e neobhodima za izgrajdane na centrala na stoinost 250 000 evro (200 000 subsidiq i 50 sobstveni sredstva) Blagodarq Vi predvaritelno!

 46. Иавайло Здравков

  Здравейте отново,

  Включва цялостната консултация (бизнес план + всички останали реквизити) при проявен сериозен интерес ще получите и персонално предложение за сътрудничество

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 47. Г-н Янков,

  Пропуснах да попитам, тази цена включва ли изготвянето на бизнес плана (за кандидатстване по 311 или 312)? А проучване и избор на доставчици и изпълнители?

  Благодаря предварително

 48. Иавайло Здравков

  Здравейте Петър,

  Ние работим с едни от най-големите фирми в тази област, така че можем да Ви осигурим цялостен консултинг, като Вие си избере с коя фирма да работите за изготвяне на соларен и технически проект. Не мога да Ви кажа конкретна цена! Предварителните Ви разходи ще са горе долу 15 000 – 20 000 лева, това е включва всичко.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 49. Иавайло Здравков

  Здравейте Живков,

  Град Бяла (област Бяла) е изключен за финансиране по програма „РСР”, Мярка 312. Община Долен Чифлик е приоритетна и там може да се реализира проекта Ви ФВ – Централа.

  ПС: Ако мястото което попада под обхвата на община Бяла не е в самия град Вие ще може да кандидатствате и с мястото което имате там.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 50. Г-н Янков,

  Бих искал да повторя един поставен по-горе въпрос:

  Каква е цената на соларния одит, техническия проект и проекта за финансиране (ако може поотделно)? Тези услуги извършват ли се от вашата консултантска фирма?

  Благодаря предварително

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.