Фотоволтаична централа

Фотоволтаична електроцентрала – какво трябва да знаем за финансирането на такъв проект по евро програма.


Изграждането на фотоволтаични централи се финансира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони, която се очаква да бъде отоврена на 1 октомври тази година. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 200 хил. евро. Това е само стойността на един проект, можете да кандидатствате с няколко проекта с различни фирми и така да получите примерно 400 хил. евро.

Не можете да получите финансиране от програмата при следното условие:

„Производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават“.

Финансовата помощ се предоставя при следните условия:

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години. Тука трябва да се отбележи,че има лостове за избягване на правилото „de minimis с кандидатстване на няколко независими фирми. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно. Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция.

Авансово плащане

 • е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ;
 • се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
 • Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
 • се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане

 • е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
 • Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора

На какви условия трябва да отговаряме в случай, че кандидатстваме по – програмата

 • Имат седалище или клон със седалище на територията на община, приоритетна за програмата, както и в която ще се реализира самия проект;
 • не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 • нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“;
 • не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • не са в производство по ликвидация;
 • нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Изисквания на проекта

 • Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление;
 • Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм;
 • Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът е получил съответния лиценз и/или разрешение;

Допустимите разходи по – проект към програмата

 • изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост (това Ви дава възможност да кандидатствате за Фотофолтаична централа, производство на биогаз, пилети и всичко що е ВЕИ);
 • общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;

Етапи за осигуряване на всички необходими документи и разрешителни, които ще ни трябват за кандидатстване към програмата

 1. Първата стъпка е регистрирането на фирма в съответния регион където ще бъде построена фотоволтаична централа
 2. Извършване на слънчево-енергиен одит или соларен одит – важно е да предприемете тази стъпка конкретно в този момент, защото изходната информация от соларния одит ще ви бъде необходима при извършването на голяма част от дейностите описани по-долу. Работата по соларния одит включва:
  • проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът;
  • наклон, изложение и др;
  • определяне на нивото на слънчевата радиация;
  • прогнозно годишно производство на енергия;
  • предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.
 1. Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж) за срок не по-малък от 10 години. Това е основен принцип и изискване при повечето програми по структурни фондове на ЕС.
 2. Изготвяне на Подробен устройствен план
 3. Смяна на статута на земята – тази стъпка се пренебрегва от повечето кандидати, но имайте предвид, че е задължителна с едно малко изключение, ако централата ще бъде направена върху покрив на вече съществуваща сграда..
 4. Виза за проектиране – този документ се изважда от съответната община. На този етап най-добре би било да работите с някоя от местните фирми.
 5. Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие (ЕРП) – ЕОН, ЕВН или ЧЕЗ. Към съответния формуляр който ще получите от електроразпределителното дружество трябва приложите визата за проектиране.
 6. Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП
 7. Инвестиционен проект.
 8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.
 9. Сключване на окончателен договор за присъединяване към ел. мрежата със съответното ЕРП.
 10. Подготовка на проектните документи Бизнес план и Заявление за кандидатстване по мярка 312
 11. Кандидатстване по мярка 312 за финансиране на проекта
 12. Сключване на Договор за финансиране на проекта с Държавен Фонд Земеделие/Разплащателна агенция
 13. Доставка, строителство/монтаж на фотоволтаичната система.
 14. Подаване на заявление за 72 часови проби към ЕРП и последващи 72 часови проби на инсталацията.
 15. Получаване на разрешение за ползване (Акт 16)
 16. Сключване на договор за достъп до мрежата.
 17. Сключване на договор за изкупуване на ел. енергията.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви помогне и насочи при избора на подходящ консултант, който да изготви Ваш проект, както и да съдейства за неговото финансиране.

349 коментара
 1. Reply
  Станимир 21.04.2009 at 19:37

  Здравейте г-н Янков,
  Имам земя в община Марица – 15 дка,3 категория (с сменен статут) и имам намерение да построя фотоволтаична инсталация. Колко време и пари ще бъдат необходими приблизително за извършване на цялата процедура за изработване на проект по мярка 312 на ПРСР?.Интересуват ме следните:
  -слънчево-енергиен одит
  -виза за проектиране и разрешително за строеж
  -документите с ЕРП
  -инвестиционен проект
  -заявление за подпомагане и бизнес план и др.
  Бихте ли ми препоръчали няколко фирми,които евентуално да ме консултират и да извършат целия обем работа по кандидатстването за евросубсидиите?
  Благодаря предварително и очаквам Вашия отговор на и-мейла.
  С уважение:
  Станимир

 2. Здравейте г-н Янков,
  Имам земя в община Петрич – нива 17 дка,5 категория е и имам намерение да построя фотоволтаична инсталация от 1 мWp.Колко време и пари ще бъдат необходими приблизително за извършване на цялата процедура за изработване на проект по мярка 312 на ПРСР?.Интересуват ме следните:
  -промяна предназначението на земята
  -изготвяне на ПУП
  -слънчево-енергиен одит
  -виза за проектиране и разрешително за строеж
  -документите с ЕРП
  -инвестиционен проект
  -заявление за подпомагане и бизнес план и др.
  Бихте ли ми препоръчали няколко фирми,които евентуално да ме консултират и да извършат целия обем работа по кандидатстването за евросубсидиите?
  Благодаря предварително и очаквам Вашия отговор на и-мейла.
  С уважение:
  Петър

 3. Reply
  Галина Димитрова 21.04.2009 at 16:58

  Здравейте г-н Янков,

  Днес научих, че имало около 2-3000 проекта за фотоволтаични централи, които чакали да бъдат разгледани и одобрени за субсидии, и че всъщност няма да могат да бъдат субсидирани от ЕС, защото парите необходими за тези проекти многократно превишават отпуснатите 130 млн. годишно евро за България. А също прочетох и в Интернет, че чак след 2016 година ще почнат да изплащат грантове за фотоволтаични централи, също поради изчерпване на отпуснатите пари.
  Бихте ли дали някакво разяснение по този въпрос.
  Благодаря ви предварително!

 4. Reply
  Димитър Благоев 18.04.2009 at 19:05


  Здравейте г-н Янков,
  Имам обект в община Любимец обл.Хасково – обща плащ на парцела 13 дка,води се консервно предприятие което в момента не работи, има застроена площт от близо 2400 км.м. имам намерение да построя фотоволтаична инсталация на този покрив. Колко KW инсталирана мощност може да се събере на покрива и на целия терен като общо.Колко време и пари ще бъдат необходими приблизително за извършване на цялата процедура за изработване на проект по мярка 312 на ПРСР като се използва покрива на покритата площт?.Интересуват ме следните:
  -изготвяне на ПУП
  -слънчево-енергиен одит
  -виза за проектиране и разрешително за строеж
  -документите с ЕРП
  -инвестиционен проект
  -заявление за подпомагане и бизнес план и др.
  Бихте ли ми препоръчали няколко фирми,които евентуално да ме консултират и да извършат целия обем работа по кандидатстването за евросубсидиите?
  Благодаря предварително и очаквам Вашия отговор на и-мейла.

  С уважение:
  Димитър Благоев

 5. Reply
  Ивайло Янков 13.04.2009 at 10:37

  Здравейте Антон,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!!!

 6. Reply
  Антон Георгиев 12.04.2009 at 0:04

  Здравейте г-н Янков,
  Имам земя в община Гоце Делчев – нива 4 дка,но незнам каква категория е и имам намерение да построя фотоволтаична инсталация от 100kWp.Колко време и пари ще бъдат необходими приблизително за извършване на цялата процедура за изработване на проект по мярка 312 на ПРСР?.Интересуват ме следните:
  -промяна предназначението на земята
  -изготвяне на ПУП
  -слънчево-енергиен одит
  -виза за проектиране и разрешително за строеж
  -документите с ЕРП
  -инвестиционен проект(мога да взема кредит до 100000евро)
  -заявление за подпомагане и бизнес план и др.
  Бихте ли ми препоръчали няколко фирми,които евентуално да ме консултират и да извършат целия обем работа по кандидатстването за евросубсидиите?
  Благодаря предварително и очаквам Вашия отговор на и-мейла.
  С уважение:
  Антон Георгиев

 7. Reply
  Ивайло Янков 10.04.2009 at 16:05

  Здравейте Петър,

  Отговорено ти е на посочения електронен адрес!!!

 8. Reply
  Петър Петров 10.04.2009 at 15:34

  Здравейте,
  Имам земя в община Кресна – нива 5дка,9 категория и имам намерение да направя фотоволтаична инсталация. Колко време и пари ще бъдат необходими приблизително за извършване на цялата процедура за изработване на проект по мярка 312 на ПРСР? Например:
  -промяна предназначението на земята
  -изготвяне на ПУП
  -слънчево-енергиен одит
  -виза за проектиране и разрешително за строеж
  -документите с ЕРП
  -инвестиционен проект
  -заявление за подпомагане и бизнес план
  и др.
  Бихте ли ми препоръчали подходящ консултант за извършване на целия обем работа?
  Благодаря предварително и очаквам Вашия отговор на и-мейла.
  С поздрави
  Петър Петров

 9. Reply
  Слав Киров 08.04.2009 at 20:56

  Здравейте пак съм аз,може ли някой да ми отговори на въпроса дали,ако ВЕИ централата е построена с бенифициент за общината,субсидията 6те е 100 процента.И по какъв начин да докжа този бенифициент? Благодяря ппредварително

 10. Reply
  Ивайло Янков 31.03.2009 at 13:18

  Здравей Петя,
  Минималната безвъзмездна помощ на проект по програма „РСР” приоритетна ОС 3, Мярка 312 е 10 000 евро.

 11. Здравейте!
  Каква е минималната площ, с която може да се кандидатсва по проекта?
  Благодаря!

 12. Reply
  Ивайло Янков 26.03.2009 at 11:08

  Здравей Златко,
  Една ФВ – Централа от 50 КВ. излиза приблизително 200 000 евро.

 13. Zdr na vsi4ki,iskam da popitam kolko pari izliza priblizitelno edna 50 kilovatova centrala. Blagodarq predvaritelno.

 14. Reply
  Ивайло Янков 23.03.2009 at 19:20

  Здравейте Илия,
  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони” приоритетна ОС 3, Наредба 312. Ако произведената ел. енергия ще я продавате (препоръчвам Ви) а няма да я ползвате за лични нужди ще трябва да покривната площ да се отдаде под наем.
  За повече информация посетете нашия офис

 15. Reply
  Илия Бекчиев 23.03.2009 at 17:39

  Здравейте,
  Работя в голямо държавно предприятие ,по техническото обезпечаване на обект,който се намира в селски район-община Аврен,област Варна и разполага със свободна покривна площ за монтаж на около 25 квт.мощност фотоволтаична централа.Въпросът ми е по каква програма и условия може да кандидатства предприятието за финансиране и има ли някакви ограничения.

 16. Благодаря Ивайло

 17. Здравей отново Боби,
  Препоръчвам ти първо да се запознаете със спецификата и процедурите за изграждане на ФВ – Централа, това може да се случи на нашия сайт, що касае частта за финансиране на централата а що касае техническите особености бих ти препоръчал да почетеш форума на СТС „СОЛАР”

 18. Здравейте Ивайло,
  много благодаря за бързия отговор.Вчера за първи път прочетох за тези програми, осъзнавам че е нещо много трудно изпълнимо, но… с голямо бъдеще. за да се осъществи такъв проект за централа с 70кв за какви пари-инвестиция говорим горе долу, и чисто технически с изкарването на всички документи, преминаване през институциите, създаване на проект и дай боже одобрението от програмата за субсидиите какво време е необходимо? правят ли се проби предварително? 1 година ще стигне ли? и как мислиш – колко пари ще трябват като предварителен капитал, преди да разбереш дали проекта ще е одобрен или не. Мисълта ми е ако не се одобри проекта…то изгаряш с тези пари…
  Знам,че задавам тъпи въпроси, и се извинявам на всички които четата, но това е нещо съвсем ново за мен…
  благодаря отново

 19. Здравейте Боби,
  Това, че община Чепеларе влиза в „списъка с 178” е повече от добре, така вашия проект автоматично стартира с 20 т. На площ от 4 дка. Може да се изгради централа около 70кв.

 20. Здравейте Ивайло,
  дали село Проглед, община Чепеларе влиза в тези 178 общини??? имаме земя на югозападен склон – 4 декара. за колко голяма центара би стигнала тази квадратура?
  Благодаря за отговора

 21. Reply
  Ивайло Янков 16.03.2009 at 14:03

  Здравей Йордан,
  Ако правилно съм те разбрал ме питаш за фирма, която да ти изготви, соларния отид, техническия проект и накрая проект за финансиране.
  За соларния одит, ще ти трябва подходяща земя, за която ще се изработи, на база , който ще ти се направи техническия проект, след като имате соларен одит може да подадете необходимите документи към съответното ЕРП.
  На база соларния отид може да започне изработването на проекта за финансиране към съответната програма. Лично моя съвет е, че не си заслужава да се кандидатства с проект за безвъзмездна субсидия към програма за централа от 5 кв..

 22. Reply
  yordan stoyanov 16.03.2009 at 0:17

  za 5 kw centrala,kakvi dokumenti sa neobhodimi ot men zada se sklu4i dogovor s firmata koyayto shte izgotvi drugite dokumenti, odit, presaidinyavane, i drugi. i kakva e cenata na tozi proekt. blagodarya predvaritelno.

 23. Здравейте г-н Янков

  абсолютно сте прав, че все още не съм потърсил услугите на добър консултант, тъй като чувам много противоречиви мнения за консултанските услуги. От форумите разбирам, че има доста консултански фирми, чийто лоялност и искренност към клиента е почти нулева. С две думи, гледат да си вземат хонорара и след това не ги интересува. Мисля, че това не е правилен подход. Изграждането на ФВЦ е труден и сложен процес, а инвестицията никак не е малка, затова би трябвало инвеститора да получи пълно съдействие както от държавните, така и от частните институции. Но това е друга тема… Въпреки това обаче, мисля да се обърна към консултанска фирма в най-скоро време и ще съм Ви благодарен, ако можете да ми помогнете с информация. От форума разбрах, че работите в тясно сътрудничество със СТС Солар, но по-добре ще беде ако мога да се свържа и с друга сериозна фирма.
  Ако може отговора да ми го изпратите на посочения E-mail адрес.

  Благодаря Ви предварително

 24. Reply
  Ивайло Янков 14.03.2009 at 16:52

  Здравейте Веко,

  Благодарим за отправения въпрос. Логиката която сте развили не е правилна. Ето защо: Проекта за който ще кандидатствате (във Вашият случай 300 000 евро) – мярка 312 е всъщност оперативна програма Развитие на селските райони (ОП РСР). Частта от 100 000 евро, с която Вие трябва да участвате като съ-финансиране можете да осигурите от различни източници. Това могат да бъдат – собствени средства, заеми от приятели, други заеми, кредит от банка или друга финансова институция. Това, което Вие сте гледали всъщност е било кредитен продукт на банка ДСК, който е създаден да обслужва специално оперативните програми, каквато всъщност е ОП РСР. От въпроса Ви разбирам, че все още не сте потърсили услугите на консултант или поне на добър такъв. Има ли причина за това или сте решили сами да реализирате проекта си? Успех!

 25. Здравейте г-н Янков

  Да предположим, че искам да инвестирам във фотоволтаична централа 300 000 евро. Да предположим, че 200 000 от тях в най-добрия случай бъдат осигурени по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (мярка 312).
  За останалите 100 000 ще кандидатствам по Оперативните програми на някоя банка, да речем ДСК… Тези програми обаче, са от фондовете на Европейския съюз, а съгл. чл.7 ал.1 от Наредбата – Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз
  Моля да ми отговорите на следния въпрос: Не се ли получава противоречие между изискванията на Наредбата за развитие на селските райони и Оперативните програми на различните банки, така че бенефициентът да получи финансиране само от единия източник, но не и от двата? Ако е така, то осигуряването на разликата между одобрената инвестиция и отпуснатата субсидия, както го изисква наредбата, става почти невъзможна!

 26. Reply
  Йорданов 10.03.2009 at 22:23

  Благодаря Все пак научих нещо

 27. Здравейте г – н Йорданов,

  Това е наш „жаргонен „израз (3 – та по ЗУТ). Земята трябва да е урегулирана и строежа да бъде 3 – та категория по ЗУТ.

 28. Reply
  Йорданов 08.03.2009 at 15:36

  Къде в ЗУТ се говори за категория на земята. Може би имате предвид категорията на строежа – фотоволтаичното поле. Да то е мин. трета заради трафопоста. Но категорията на земята е в ЗОЗЗ.

 29. Здравей Слав,
  Не е необходимо да имаш първоначално производство на ВЕИ енергия, но земята трябва да е в една от приоритетните общини за програма „Развитие на селските райони”. Земята трябва да отговаря на 3 – та категория по ЗУТ.

 30. Reply
  Слав Киров 05.03.2009 at 14:27

  Здравейте на всички.Може ли да ми кажете дали трябва да имам някакво пурвоначално производстово на енергия ,за да кандидатствам за субсидия за фотоволтаични системи? И последно какъв трябва да ми е статута на замята за имам право на тази централа.Благодаря предварително

 31. В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се
  категоризират в 5 категории. Тази информацията можете да намерите в Раздел I – Инвестиционно проучване и проектиране Чл. 137. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 65 от 2003 г.) (1) от ЗУТ

 32. Reply
  Андреев 03.03.2009 at 14:03

  Здравейте,

  В ЗУТ не намерих определение за категория на земя.
  Моля, за разяснение и помощ какво означава „да закупиш земеделска и да и смениш предназначението като я направиш 3 – та по ЗУТ“.

 33. Сърдечно влагодаря за подробното разяснение !!!

 34. Reply
  Ивайло Янков 02.03.2009 at 11:00

  Здравейте Димитър,

  От голяма важност е въпросът за разходите по промяната на предназначението на земята, като обикновено при масив не се иска промяна в статута на цялата площ, а само на позволената за застрояване площ по градоустройствени показатели.

  Освен заплащане за изготвянето и съгласуването на ПУП, е необходимо да бъдат заплатени съответните такси по специална тарифа.

  Техният конкретен размер зависи от:

  oбонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация;
  oразмера на площта на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
  oместонахождението на земята съобразно функционалния тип на населеното място, определен по Единния класификатор на административно- териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в Република България;
  oвида на строителният обект;
  oвъзможността за напояване.

  При определяне на размера на таксите, се вземат предвид още и предназначението и вида на строителството – дали се касае за търговски обекти, производствени обекти, складови обекти, административни обекти, курортни обекти, туристически и спортни обекти или за жилищни и вилни комплекси.

  Процедура е съпроводена с множество индивидуални и колективни административни актове; наред с това се иска и съгласието на съседите (за ПУП). Трябва да се има предвид, че не всяка земеделска земя подлежи на включване в регулация, а в случай на отказ или обжалване в съд, процесът може да продължи и повече от година.

  Лично моя съвет е ако е възможно да закупите земя, която е вече в регулация или ако не е да бъде в близост до такава, ще бъдете много улеснен.

 35. Gospodin Zdravkov, bih iskal da razbera koi e po-izgodniq variant, kogato stava vapros za smqna na prednazna4enieto na neobhodimata zemq. Ili interesuva me kakvo se pla6ta na kv.m. v regulaciq s jili6ten statut i kakvo za preobrazuvaneto na zemedelska zemq.

 36. Reply
  Ивайло Янков 24.02.2009 at 18:21

  Информацията ще бъде качена на сайта на http://www.Finansirane.eu

 37. Kade 6te bade iznesena informaciqta za seminara v Varna.

 38. Reply
  Ивайло Янков 24.02.2009 at 12:01

  Здравейте Жулиета,

  130 мил. е годишният бюджет на програмата. Тъй като, за тази година най вероятно няма да се изразходва целия ще се прехвърли за следващата, това ще се случва с всяка една година. Що касае точките по проект не се притеснявайте, че се дава 2 – ро място по приоритетност по самата наредба 312. Аз до сега не съм виждал проект, който да събере максимум точки по конкретна програма.

  И нещо ВАЖНО!!! Очаквайте скоро организираните семинари от екипа на Finansirane.eu в три основни града на България ( София, В. Търново и Варна).

  За повече информация следете нашия сайт

 39. Reply
  Жулиета Костова 23.02.2009 at 23:05

  Не ми е ясен съвсем механизма за одобряване на проектите. Знам, че бюджета е ограничен – 130 млн., а мярката действа до 2013 год. Разпределини ли са тези средства през годите до 2013 или сега ще се раздават докато свършат? И ако проекта ми не носи максималния брой точки – примерно , ако е за фотоволтаична централа той няма да спечели 20 точки за развитие на интегриран селски туризъм, тогава какво става?

 40. Looking for ready Solar Energy Projects in Bulgaria. Please contact me as soon as possible at [email protected] !

 41. Reply
  Ивайло Янков 18.02.2009 at 10:38

  Здравей Нина,
  Ние работим с фирма СТС „СОЛАР” те могат Ви изготвят всичко свързано с ФВ – централа. Контактите на фирмата може да намерите на нашия сайт „партньори”

 42. Reply
  Нина Личева 17.02.2009 at 12:17

  Здравейте,
  Възможно ли е да ми препоръчате фирми, които извършват слънчев одит.
  Предварително благосаря!

 43. Здравей отново,
  Поради системното Ви задаване на въпроси, които изискват специализирани отговори от консултант Ви съветвам да се свържете с нас на посочените координати и в удобно за вас време да посетите нашия офис за регламентиране на отношенията помежду ни.
  PS: Вие нарушавате формата на този постинг, идеята е да се задават въпроси от общ характер, или ако има нещо неясно по конкретна програма. При въпроси от специфичен характер, които Вие задавате се изисква отговор от съответен специалист.

 44. blagodarq ti za saveta; az neznaex 4e kategoriqta moje dase promeni i ot zemedelska da stane 3ta kategoriq ili ot 7ma 3ta sas smqna na statut. smqnata na statut predpolagam 4ese pravi v ob6tinata ili gre6a? blagodarq ti.

 45. Reply
  Ивайло Янков 11.02.2009 at 11:48

  Здравей Вени,
  Ти си права за това,че в селските общини почти липса такава земя. Земята може да бъде в регулацията на самата община (село) или да закупиш земеделска и да и смениш предназначението като я направиш 3 – та по ЗУТ.
  Няма лесно това трябва да е ясно на всички, ако си мислиш, че ще направиш централа „хей така” много се лъжеш.

 46. zdraveite; ve4e sabrax dosta informaciq no se okazva 4e vsi4ko po mqrka 312 za FV centrala e zabluda.6te kajete za6to? za6toto v 50 procenta ot preoritetnite ob6tini nqma zemq 3ta kategoriq po ZUT. taka 4e tezi ob6tini neznam za6to izob6to sa v prioritetnite?

 47. Reply
  Ивайло Янков 09.02.2009 at 18:15

  Здравейте,

  По-скоро тук става въпрос за политика на Европейско и локално ниво. Тоест електроразпределителните дружества като ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН са длъжни да изкупуват произведената от вас енергия на тези преференциални цени. Преференциално ценообразуване е система, която се характеризира с определянето на преференциална, по-висока цена от средната производствена за определен период от време, която се заплаща обикновено от електроразпределителните компании за изкупуване на електроенергията, произведена от ВЕИ. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) съгласно правомощията си, предвидени в Закона за енергетиката (ЗЕ), определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
  Това е и причината присъединяването да става “по-трудно” за българските стандарти. Тоест всички документи трябва да са изпипани за да няма шанс да Ви върнат молбата за присъединяване. Това е и един от тънките моменти по пътя. Поради тази причина Ви съветваме да работите с консултанти.

 48. Reply
  Ивайло Янков 09.02.2009 at 18:05

  Здравей Вени,
  Да, задължително трябва земята да е 3 – та категория по ЗУТ. Не може да е 4,5,6,7…. но може да бъден 1 – ва или 2 – ра.

 49. zdraveite;zadaljitelno li e terenat dae 3-ta kategoriq po ZUT. ako e 4-ta ili 7-ma kategoriqta nemoga li daq promenq? blagodarq;

 50. Здравейте Ивайло,
  как бихте коментирал въпроса за изкупуването на електроенергията от страна на Електроразпределителните компании (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН) на фиксирана преференциална цена? Това не е ли като да продаваш на конкурента си това, което и той продава, и то на неизгодна за него цена?
  Какво показва практиката дотук – тези компании коректни ли са при изкупуването?

  Поздрави за хубавата статия и предварително благодаря за отговора!

1 4 5 6 7

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0