Начало / Общи / Полезна Информация / Развийте фирмата си чрез обучение на собствените си хора

Развийте фирмата си чрез обучение на собствените си хора

Кандидатите могат да избират между две схеми за финансиране съобразно своите възможности и финансово състояние:

по Компонент I – бенефициентът участва със собствени средства (собствено участие), като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 2 000 000 €

по Компонент II – максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 200 000 €,с изключение на предприятията, развиващи дейност в сектор „шосеен“ транспорт, за които максималният размер на финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 €

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;

Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, даптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА ИЗБИРАТ МЕЖДУ ДВЕ СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪОБРАЗНО СВОИТЕВЪЗМОЖНОСТИ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

по КОМПОНЕНТ I – бенефициентът участва със собствени средства (собствено участие), като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 2 000 000 евро;

по КОМПОНЕНТ II – максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 200 000 евро,  с изключение на предприятията, развиващи дейност в сектор „шосеен“ транспорт, за които максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СХЕМАТА МОГАТ ДА БЪДАТ:

  • работодатели, имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство, с изключение на гражданските дружества по ЗЗД и домакинствата – посредством обученията на заетите лица ще се повиши конкурентноспособността и адаптивността на предприятията и фирмите в страната;
  • институции в системата на професионалното образование и обучение, както е постановено в чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение. Когато това е център за професионално обучение, той следва да бъде лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение за всяка професия/и или специалност/и, по които ще се извършва професионалното обучение (включително преквалификация) при осъществяването на проекта, като номерът на лицензията от НАПОО трябва да бъде записан във Формуляра за кандидатстване;
  • организации, предоставящи обучение за придобиване на ключови компетентности, които не попадат в обхвата на ЗПОО, следва да докажат минимален професионален опит от 2 години за провеждащия обучението в съответната област (ако е приложимо, посочва се в раздел 1.3.1. от Формуляр за кандидатстване);
  • социално-икономически партньори, в т.ч. сдружения на работодатели, браншови организации, съюзи на работници и служители – в качеството им на работодатели или Обучаващи организации.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:

Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество. Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Стъпки при кандидатстване по настоящата схема за безвъзмездна помощ:

1.Кандидатът за подаване на проекто предложение е необходимо се насочи към вида на обучението, което ще преминават неговите служители, в зависимост от избрания Компонент:

Когато помощта е предоставена за специфично обучение, интензитета на помощта е 25%, при което размерът на собственото участие е не по-малко от 75 % за големи

предприятия, не по-малко от 65 % за средни предприятия и не по-малко от 55 % за

малки/микро предприятия. Съответно размерът на получената безвъзмездна финансова помощ по тази схема е не повече от 25 % за големи предприятия, не повече от 35 % за средни предприятия и не повече от 45 % за малки/микро предприятия от общия размер на одобрения бюджет на проектното предложение.

  • Когато помощта е предоставена за общо обучение, интензитета на помощта е 60%, при което размерът на собствено участие е не по-малко от 40% за големи предприятия, не по-малко от 30% за средни предприятия и не по-малко от 20% за малки/микро предприятия. Съответно размерът на получената безвъзмездна финансова помощ по тази схема е не повече от 60% за големи предприятия, не повече от 70 % за средни предприятия и не повече от 80 % за малки/микро предприятия от общия размер на одобрения бюджет на проектното предложение.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта от 80%/, както следва:

  • С 10 %, когато обучението се предоставя на работници с увреждания или работници в неравностойно положение, съгласно чл. 39, точка 2, абзац 1, буква а/ на Регламент 800/2008 г.

Когато помощта е предоставена в сектор морски транспорт, тя може да достигне

интензитет до 100% от приемливите разходи, без оглед на това дали обучението е общо или специфично в следните случаи, съгласно чл.39, точка 2, абзац 2, букви а/ и б/ на Регламент 800/2008 г.

2. На етап подаване на проектопредложение Кандидатът може да избере Партньор, с когото съвместно да разпише и подаде проекта или да се спре на втория вариант и да избере подизпълнител – обучаваща организация след одобрение на неговата кандидатура.

3. Кандидатстващата организация е необходимо да съобрази дали отговаря на специфичните изисквания за допустимост.

В допълнение към общите изисквания, кандидатите трябва да са регистрирани в

съответствие с действащото национално законодателство и да отговарят на поне едно от следните специфични условия – да са:

– работодатели, имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство, с изключение на гражданските дружества по ЗЗД и домакинствата;

– институции в системата на професионалното образование и обучение, както е

постановено в чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение. Когато това е център за професионално обучение, той следва да бъде лицензиран от НАПОО за всяка професия/и или специалност/и;

– структури, създадени на основание чл. 60 от Закона за администрацията и имащи право да извършват обучения на възрастни, съгласно устройствените им правилници.

– организации, предоставящи обучение за придобиване на ключови компетентности, които не попадат в обхвата на ЗПОО, следва да докажат минимален професионален опит от 2 години за провеждащия обучението в съответната област;

– социално-икономически партньори, в т.ч. сдружения на работодатели, браншови

организации, съюзи на работници и служители.

Критериите за допустимост на партньорите са същите като тези на Водещата организация.

4. При първоначалното подаване на проекта е необходимо Кандидатът да приложи следните документи:

Kопие на регистрация от ЕИК (съгласно чл. 23 (4) от Закон за търговския регистър); или  Препис или заверено копие от съдебното решение за регистрация; заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“ или Копие от Държавен вестник на закона; с който е създадена организацията; заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“ или Учредителен документ – копие; заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“ за висше училище; професионални училища; професионални колежи и други;

Копие на регистрация от ЕИК (съгласно чл. 23 (4) от Закон за търговския регистър); заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“; или Удостоверение за актуално състояние; издадено от съответния съд в оригинал или нотариално заверено негово копие; издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение;

Удостоверение  по чл.87; ал.6 от ДОПК – в оригинал или нотариално заверено копие;  Удостоверение от Националната агенция по приходите по чл.87; ал.6 от ДОПК – в оригинал или нотариално заверено копие; издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение;

Отчета за доходите по МСС №1 (за стопански организации) или по чл.22а от Закона за счетоводството (според изискванията на посочения закон); отчета за касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за последната финансова година – копие;

Копие на регистрация от ЕИК съгласно чл. 23 (4) от Закон за търговския регистър; или Копие от регистрацията ЕИК (по БУЛСТАТ);

Настоящата покана за подаване на проектопредложения е без краен срок, но ДО си запазва правото да спре приемането на проекти преди посочената крайна дата – 30.10.2009 г. при изчерпване
на финансовите средства от предвидения бюджет.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви съдейства при разработването и управлението на проекта към съответната програма.

ВИЖ СЪЩО

иновации

„Разработване на продуктови и производствени иновации“

Здравейте, приятели! Днес ще изместим фокуса от Програма за развитие на селски райони към ОП …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.