Ферма за отглеждане на риби – ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ !

Вече сме в очакване за стартирането на приема по мярка мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Консултантска фирма  novek  ни предоставя информация за успешно отчетен проект на фирма „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД , който предстои да получи окончателно си плащане по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Проектът е свързан с изграждане на рециркулационнa системa за отглеждане на зарибител до определени размери. 

С въвеждането на рециркулационната система се постигат много добри характеристики на готовата продукция и много бърз темп на нарастване в контролирана среда. Чрез изпълнението на този проект сецели задоволяването на потребностите на пазара от зарибителен материал за деликатесeн вид риба – сом. Целевите групи са – производители на риба до пазарни размери. 

Проекта цели намаляване на дефицита от деликатесни видове риба и производство на качествен зарибителен материал с ниска себестойност. Основни дейности на проекта: създаване на маточно стадо, добиване на хайверни зърна, хранене с микро гранули, отглеждане и продажба на зарибител, сортиране на съответни грамажни групи, улов и продажба на зарибител. 

Основната цел на проекта е отглеждане на качествен зарибител от деликатесен вид риба – сом в рециркулационна система. Намаляване на себестойността на продукцията и съкращаване срока на отглеждането с качествен гранулиран фураж е другата страна на нашата дейност.

Въвеждаме нов модерен начин на отглеждане на риба ( рециркулационна система ) с която се постига много добро качество на отглежданите видове в контролирана среда. Използването на качествен гранулиран фураж и спазването норми за екологично равновесие на водната среда, ще доведе до намалява не на себестойността на продукцията и съкращаване на срока и за отглеждане. С поддържането на маточно стадо в тази контролирана среда се постига репродуктивно – производствен процес с висока оцеляемост на зарибителя.

Предвидените разходи  за изграждането на  рециркулационнa системa за отглеждане на зарибител до определени размери са:

1.Извършване на строително монтажни дейности за рехабилитация на язовир „Оборище“;

2.Изграждане на рециркулационнa системa, която включва:

 • съд за интензивно отглеждане на едри риби;
 • съд за интензивно отглеждане на дребни риби;
 • Канализация и водопровод;
 • Аерационна система;
 • Утаител;
 • Пречиствателна станция за битови отпадъчни води;
 • уред за измерване на разтворен кислород;
 • Дифузори за аериране на съдове за интензивно отглеждане на риби;
 • Скари за повдигане на съдовете за интензивно отглеждане на риби;

3.Изграждане на Фотоволтаична система за осигуряване на електрическа енергия;

4. Закупуване и инсталиране на съоръжения у оборудване за подобряване безопасността и условията на труд:

 • Видеонаблюдение;
 • Водозащитно работно облекло;
 • Спасителни жилетки и пояси;

Освен разходите за изграждане на рециркулационнa система мярката покрива и разходите за подготовка на проектното предложение като: разходи за консултантски услуги, инженерни проучвания, изготвянето на технически проект и др.

Проектът по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ на фирма „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД е на стойност 87625,64 лева.

Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ финансира  50% от стойността и „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД получават  436 812,82 лева финансова помощ за реализирането на проекта си.

Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Малки проекти“ се очаква да отвори за приeм на проектни предложения през 2-рото тримесечие на 2020г. 

Чрез мярката ще се постигне ефективно използване на ресурсите чрез инвестиции подобряващи енергийната и ресурсната ефективност, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

 Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 48 895 лв за един проект. Процентът на съфинансиране е 50% от общите допустими разходи.

ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“

* Забележка: Кандидатите трябва:

 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл.25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
 • да са регистрирани по реда на чл 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
 • да отговарят на изискването за микро, малко или средно предприятие съзгласно ЗМСП
 • да са със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн евро, ако не попадат в горната хипотеза
 • закупуване на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената инвестиция, в т.ч. и разходи, включени в продажната цена за доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация
 • специална складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електокари, мотокари, теглитена техника, трансперантни колички, хладилни контейнери)
 • ноу-хау,патентни права и лицензи, необходими за изготвянето на проектното предложение
 • закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация – до 5% от стойността на инвестицията
 • подготовка и изпълнение на проекта, оценки и анализи – до 5 % от общата стойност на допустимите разходи
 • инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност
 • въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти
 • обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързан с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи
 • сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта
 • преместваеми обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура и аквакултурните стопанства
 • съоръжения и/или оборудване на подобряване безопасността и условията на труд
 • разходи за информация и комуникация – до 2% от общите допустими разходи, при размер на финансовата подкрепа до 100 000 евро, и до 1% от общите допустими разходи за всички останали проекти

* Забележка: За един проект е допустимо закупуването само на 1 бр. специализиран плавателен съд.

Ако желаете да реализирате ваша идея, но имате нужда  от финансова помощ, не се колебайте и се обърнете към доказалите се експерти от консултантска фирма novek .

novek обединява мрежа от специалисти, фирми и организации, създавайки инфраструктура, която може да предостави цялостно решение от А до Я. Това включва всеки аспект от подготовката до изпълнението на даден проект.

На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0