Начало / 2009 / януари

Monthly Archives: януари 2009

януари, 2009

 • 13 януари

  Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”

  Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

 • 8 януари

  Развитие на селските райони на Република България 2007 – 2013 (ПРСР)

  Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 има следните основни цели: – Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновация; – Подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа за управление на земите; – Подобряване на качеството на живот в …

 • 7 януари

  ОП Околна среда

  Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. – BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.“. Процедурата по своята същност е открита процедура за …

 • 7 януари

  Приоритетна ОС 3 – Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони

  ОС  3: мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ Финансовата помощ е предназначена за земеделски производители в общините от селските райони. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони. Индикативен списък на областите за разнообразяване: развитие на …

 • 7 януари

  Приоритетна ОС 2 – Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони

  ОС  2: мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи в: 1.общини с лесистост по- малко от 60% или 2.райони с висок и среден риск от ерозия. (Финансова помощ се …

 • 7 януари

  Приоритетна ОС 1 – Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

  ОС  1: мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите“ Финансова помощ е предназначена за: 1.Физически лица, еднолични търговци и юридически лица – собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха; 2.Общини, притежаващи над 10 ха гори. 3.Финансова помощ се предоставя за инвестиции  по проекти, които се осъществяват на територията …