Начало / Цветослава Танчева

Цветослава Танчева

Цех за преработка на плодове и зеленчуци

Високият интерес към сушените плодове и зеленчуци, както и към замразените такива, подтикват много хора да се заемат със задачата да създадат цехове за преработка на плодове и зеленчуци. Пътят от възникването на идеята до нейната реализация не е толкова сложен и тежък с правилната насока и консултация. Днес ще …

Виж още »

В ход е общественото обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

С голям интерес се очаква приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, от средства по която ще могат да се възползват начинаещите предприемачи, с оглед на което ще ви запознаем с основните изисквания към кандидатите и проектните предложения. Предвидени са ограничения за правно- организационната …

Виж още »

Какво трябва да знаем за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“се очаква да стартира през месец октомври . Днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели. Кой може да кандидатства ? физически лица, еднолични търговци и юридически …

Виж още »

Допълнителни разяснения на Условията за кандидатстване по процедури „Подкрепа на предприемачеството“, “ Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“

Министерство на труда и социалната политика , организира информационни дни за представяне на условията за кандидатстване по процедури „Подкрепа на предприемачеството“,  “ Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“ по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси“ Информационните дни за разяснения по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ ще се проведат …

Виж още »

Отворена е процедурата „Развитие на социалното предприемачество”

Управляващия орган на оперативна програма развитие на човешките ресурси обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”. Бенефициентите който са подали своите проекти, могат да ги оттеглят и подадат на ново, съобразeно с нововъведените промени . Чрез допълнителните промени в Условията за кандидатстване се предвижда облекчаване и …

Виж още »

Нови възможности за предприемачество

Управляващият орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ Целта на процедурата е подготовката на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Чрез процедурата за подбор на …

Виж още »

СРЕДАТА НА ЮЛИ ЩЕ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Кампанията ще бъде в периода  от 13 до 21 юли  2017 г. , по следния график : Плевен – 13 …

Виж още »

Прекратяват се процедурите на подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ и BG05M9OP001-1.020 ”Подкрепа за предприемачество”.

Оценката на проектните предложения през информационната система ИСУН2020 е прекратена считано от 05.07.2017г. На първия етап на оценка (за административно съответствие и допустимост) отпадат между 35 и 55 % от всички подадени проекти. Това именно е причината за прекратяване на процедурите. Управляващият орган предприема промяна на текстове от Условията за …

Виж още »

Процедура „Обучения за заети лица“ е спряна за кандидатстване

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  временно преустановява подаването на проектни предложения по процедура „Обучения за заети лица“. Към момента се подготвя изменение на Условията за кандидатстване, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017 г. Всички …

Виж още »

Дългоочакваният прием по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – скоро ще бъде факт!

С изключително голямо закъснение Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Целта на процедурата е нарастване дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като …

Виж още »