Начало / Без категория

Без категория

Приоритетна ОС 3 – Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони

ОС  3: мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ Финансовата помощ е предназначена за земеделски производители в общините от селските райони. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони. Индикативен списък на областите за разнообразяване: развитие на …

Виж още »

Приоритетна ОС 2 – Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони

ОС  2: мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи в: 1.общини с лесистост по- малко от 60% или 2.райони с висок и среден риск от ерозия. (Финансова помощ се …

Виж още »

Приоритетна ОС 1 – Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

ОС  1: мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите“ Финансова помощ е предназначена за: 1.Физически лица, еднолични търговци и юридически лица – собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха; 2.Общини, притежаващи над 10 ха гори. 3.Финансова помощ се предоставя за инвестиции  по проекти, които се осъществяват на територията …

Виж още »