Акцент Евро Финансиране
0

Публикуван е Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки ...

0

Съгласно публикуваната Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през следващите седмици очакваме ...

0

П челите имат огромна роля за запазване на баланса в природата. Именно от тях зависи производството на храни, биологичното разнообразие и екологичната ...

0

В края на месец май 2019г. сме в очакване да отвори за прием на проекти подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. ...

0

Инвестиции насочени към подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския ...

0

В последните години земеделието в областта на овощарството  постепенно възвръща позициите си и става все по-привлекателен агробизнес. А сега има възможност за ...

0

В края на месец май 2019г. се очаква да отвори за прием на проектни предложение подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 ...

0

Отворена за кандидатсване е покана по приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“  от Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция ...

0

През месец май/юли за първи път ще отвори Подмярка 4.3 "Инвестиции в инфраструктура" от ПРСР 2014-2020. Целта на процедурата е възстановяването на ...

0

Финансиране на идеята Ви по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още е възможен чрез кандидатстване по процедурите предоставяни ...

0

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на ...

0

До 03.05.2019 г.  процедура "Умения" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 , предоставя възможност на Работодатели да кандидатстват ...

Compare items
  • Total (0)
Compare
0