Начало / Общи (страница 8)

Общи

За бизнес възможностите, иновациите, предприемачеството и успеха.

За пореден път екипът на „Finansirane.eu” и консултантска компания „ЕНПРОМ” доказа, че може да побеждава дори и сред ожесточена конкуренция. На 8 Ноември 2011 година, проектът SMART HAND (Умна Ръка) спечели първо място в конкурса на фондация Empower за изключителни млади предприемачи. Паричното изражение на наградата е 50 000 лв., …

Виж още »

Новите цени за изкупуване на електроенергия от ВЕИ при кандидатстване с проект по Мярка 312/311

Утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници , при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане – Мярка 312/311

Виж още »

Промяна в размера в сроковете за подаване на заявка за авансовото плащане

Бенефициентите, желаещи да се възползват от 50 % авансово плащане, следва да подадат в отдел ДПМРСР на ДФ „Земеделие” молба за изготвяне на анекс за коригираната сума и едва след това могат да подават заявки за авансово плащане

Виж още »

Стартира новата схема по програма КС – „Технонологична модернизация в малки и средни предприятия“

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта (Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

Виж още »

Гаранционни програми в подкрепа на предприятия в сектор „Рибарство“ по ОПРСР

В рамките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 (ОПРСР), „Национален гаранционен фонд” ЕАД (НГФ), разработи и предлага на предприятията от сектора подкрепа чрез гаранции за изпълнение на техни проекти, по които има сключени договори по Оперативната програма с Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА)

Виж още »

Новата индикативна програма за 2011 година по ОПКС

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 съобщава, че са приети промени в Индикативната годишна работна програма за предстоящите процедури за 2011 г.

Виж още »