Test

189 проекта внесени по „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”- 2011г.

Бизнесът подаде 189 проектни предложения по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в  малки и средни предприятия”

Виж още »

Финансовата перспектива за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г.

Част от тях са свързани с увеличаване финансовата подкрепа за подсектор „Аквакултура”; поддържане разделението на страните в ЕС в зони „Сближаване” и „Несближаване”, предвид увеличеният процент на помощта от ЕС за страните, попадащи в конверегентната зона на ЕС, каквато е и България

Виж още »

Покриване на международно признати стандарти, програма „Конкурентноспособност“

Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения …

Виж още »

Технологична модернизация в големи предприятия

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване изпълнението на инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси, услуги и технологии като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на големите предприятия в страната.

Виж още »

На Вниманието на Общини,НПО,Вероизповедания

Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение, Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства и още…..

Виж още »