Близо 6 млн. лв. са определени за занаятите по мярка 6.4.1

Условията и насоките за кандидатстване по процедура „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностии“ са публикувани в сайта на земеделското министерство (МЗХГ). Бюджетът за подпомагане на занаятчиите е 3 милиона евро (5 867 400.00 лева).

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

Допустими за подпомагане кандидати са физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие , съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани. В случай, че кандидатът е земеделски стопанин, той трябва да е регистриран като земеделски стопанин, а минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район.

Финансовата помощ за одобрени проекти се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) при спазване на условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0