Подписването на договорите по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в своя ход.

Искаме да напомним на всички кандидати подписали договори с ДФЗ, да спазват сроковете за изпълнение на дейностите по проекта, определени в договора и приложения към него бизнес план. 

Много е важно бенефициентите да съблюдават за спазване на сроковете посочени в таблица 8 Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в
рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана, както и таблиците растениевъдство и животновъдство от раздел IV. Производствена програма на земеделското стопанство от Бизнес плана.

Всяко неизпълнение на бизнес плана в това число не спазване на определения срок за извършване на дейността, закупуване на оборудване или засаждане на земеделска култура може да доведе до констатиране на неизпълнение на договора с ДФЗ и да последват санкции за бенефициентите, прекратяване на договора и дори връщане на финансовата помощ.

Бенефициентите по договорите за получаване на безвъзмездна финансова помощ са задължени в срок до 15 дни след получаване на първото плащане по административния  договор до изтичане на срок от пет години от сключване на административния договор да поставят и поддържат на видно за обществеността място плакат/табела.

Табелата трябва да е с размер не по-малък от формат А3. Тя трябва да съдържа номера на договора, наименованието на проекта, както и информация за дейността, подпомагана по проекта. Освен това на табелата трябва да фигурира емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“

Табелата се поставя в стопанството на кандидата, на място така че да е видно за обществеността.

Държавен фонд “Земеделие” ще финансира 880 проекта, подадени през ИСУН. Те попадат 100 % в бюджета на подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Всеки един проект ще бъде подкрепен с до 25 хил. евро.

Държавата ще насочи допълнително 77 млн. евро средства от ЕС за подпомагане на младите фермери, на инвестициите в земеделските стопанства и за биологичното земеделие. Това съобщи Министерството на земеделието, храните и горите по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Така ще бъде осигурено финансиране за останалите 114 проекта по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани”, които са одобрени и очакват да бъдат договорени. 

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0