fbpx

Как да финансираш твоята идея по европейска програма?

Даваме безплатна консултация по всички европейски програми!

Подписването на договорите по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в своя ход.

Искаме да напомним на всички кандидати подписали договори с ДФЗ, да спазват сроковете за изпълнение на дейностите по проекта, определени в договора и приложения към него бизнес план. 

Много е важно бенефициентите да съблюдават за спазване на сроковете посочени в таблица 8 Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в
рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана, както и таблиците растениевъдство и животновъдство от раздел IV. Производствена програма на земеделското стопанство от Бизнес плана.

Всяко неизпълнение на бизнес плана в това число не спазване на определения срок за извършване на дейността, закупуване на оборудване или засаждане на земеделска култура може да доведе до констатиране на неизпълнение на договора с ДФЗ и да последват санкции за бенефициентите, прекратяване на договора и дори връщане на финансовата помощ.

Бенефициентите по договорите за получаване на безвъзмездна финансова помощ са задължени в срок до 15 дни след получаване на първото плащане по административния  договор до изтичане на срок от пет години от сключване на административния договор да поставят и поддържат на видно за обществеността място плакат/табела.

Табелата трябва да е с размер не по-малък от формат А3. Тя трябва да съдържа номера на договора, наименованието на проекта, както и информация за дейността, подпомагана по проекта. Освен това на табелата трябва да фигурира емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“

Табелата се поставя в стопанството на кандидата, на място така че да е видно за обществеността.

Държавен фонд „Земеделие“ ще финансира 880 проекта, подадени през ИСУН. Те попадат 100 % в бюджета на подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Всеки един проект ще бъде подкрепен с до 25 хил. евро.

Държавата ще насочи допълнително 77 млн. евро средства от ЕС за подпомагане на младите фермери, на инвестициите в земеделските стопанства и за биологичното земеделие. Това съобщи Министерството на земеделието, храните и горите по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Така ще бъде осигурено финансиране за останалите 114 проекта по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, които са одобрени и очакват да бъдат договорени. 

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
Compare items
  • Total (0)
Compare
0