Начало / Всички публикации

Всички публикации

декември, 2019

 • 11 декември

  „ЕКОМАТ“ООД – възстановяване на животновъдни стопанства чрез финансиране от ЕС

  Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г. -> Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв. <- Мярка 5„Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“, чрез която се цели да се подпомогнат …

 • 4 декември

  За Вас животновъди – превантивни мерки

  През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. Целта на мярката е да бъдат подкрепени: Инвестициите на животновъдните стопанства в превантивни мерки за подобряване на …

ноември, 2019

 • 22 ноември

  Инвестиционната помощ за плодове и зеленчуци отваря през 2020г. с по-голям бюджет

  Догодина ще бъде отворен прием по държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Това коментира министър Десислава Танева в отговор на необходимостите на сектор „Плодове и зеленчуци“ вчера преди церемонията по връчване на наградата „Агробизнесмен на годината“, организирана от …

 • 18 ноември

  От земеделие към туризъм

  В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е предвидено през месец март 2020 година да бъде отворена процедура за подбор на проектни предложения 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ Целта на подмярката е …

 • 13 ноември

  Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

  През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева  по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Окончателните варианти на индикативната годишна работна програма ще бъдат публикувани след официалното им одобрение от Комитетите за наблюдение на съответните програми. ~Изграждане …

 • 13 ноември

  Важно за младите фермери

  Подписването на договорите по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в своя ход. Искаме да напомним на всички кандидати подписали договори с ДФЗ, да спазват сроковете за изпълнение на дейностите по проекта, определени в …

 • 11 ноември

  Стартира мярка 2.3 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“

  Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. Прилагането на мярката, ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на …

 • 7 ноември

  Изграждане на птицеферма за „щастливи кокошки“

  Животновъдството е един от основните източници за изхранване на човечеството. Птицевъдството е отрасъл на животновъдството,  задоволяващо нуждите на населението за месо и яйца. Изискванията на потребителите към качеството на храните нарастват непрекъснато и все по-често търсят гаранции за произхода на продукта – от здрави, а вече и от „щастливи животни“. …

октомври, 2019

 • 23 октомври

  Развитие в оценката на проектите по подмярка 6.4.1

  Приемът по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. приключи на 7 декември 2018г. От тогава мина почти година и сега кандидатите започнаха да получават уведомителни писма във връзка с провеждането на оценка на проектните предложения. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектните предложения …

 • 23 октомври

  Кандидатствай за преработка на селскостопански продукти

  От 22.10.2019г. е открита за кандидатстване процедура за подбор на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималният размер на допустимите разходи …