Възползвайте се от „Обучения за заети лица“

Здравейте, приятели!

Една от дългоочакваните процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Обучения за заети лица“ – отвори за прием на проектни предложения.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат бързите промени на пазара на труда, в резултат на фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на предизвикателствата, процедурата ще подкрепи дейности по предоставяне на обучения за заетите лица – работещи в микро, малки, средни и големи предприятия – в резултат, на което се очаква повишаване производителността на труда им и създаване на условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Настоящата процедура е обособена в два компонента, чиито условия за кандидатстване се различават! Допустимо е, кандидатите по процедурата да подадат проектно предложение само по един от двата компонента.

 1. Компонент I се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар,в приложение на членовете 107 и 108 от Договора.
 2. Компонент II се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]По настоящата процедура, кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Имайте предвид, че партньорството е допустимо, а не задължително![/box]

Допустими кандидати и партньори

Допустимите кандидати са:

 • Работодател;
 • Социален партньор – в качеството на работодател.кандидати

Допустимите социални партньори са:

 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българска стопанска камара;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива;
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България;
 • КТ „Подкрепа“

Допустим партньор е:

 • Работодател;
 • Социален партньор – в качеството на работодател.
 • Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата.

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Предвид демаркацията с Програма за развитие на селски райони, подкрепата за обучение в областта на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и горите за лица, заети в сектора на селското стопанство не са допустими за финансиране по настоящата схема. В тази връзка, в случай, че кандидатстват кандидати и партньори, които развиват основната си икономическа дейност или допълнителна дейност в целия Сектор А, нямат право да предоставят обучения по професионална квалификация в следните направления: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“; 623 „Горско стопанство“; 541 „Хранителни технологии“ и 640 „Ветеринарна медицина“. За лицата, заети в Сектор А са допустими обучения по ключови компетентности, както и професионални обучения, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на вече изброените по-горе.[/box]

Допустимите дейности са……?

В рамките на процедурата, ще бъдат подкрепени следните дейности:обучения

 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
 • Обучение за придобиване на ключови компетентности на зети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност № 2 „Общуване на чужди езици“ и Ключова компетентност № 4 „Дигитална компетентност“.

Допустими целеви групи

По настоящата процедура, допустима целева група са заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

За целите на процедурата, целевата група следва да е съставена единствено от заети лица в предприятията на кандидата/партньора, като лица, наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група!

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории): Да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно); Да са на възраст над 54 г..[/box]

Кои сектори ще бъдат приети като приоритетни?

За целите на процедурата, като приоритетни ще се считат сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия сектор“ и сектора на персоналните услуги; преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда; творческия и културния сектор.

Кодовете на секторите са съгласно КИД – 2008 и подробен списък може да видите тук => Приоритетни сектори по процедурата

Нека завършим с финансовата помощ

По Компонент I следва да спазите изискванията за минимален и максимален размер на финансовата помощ за проект, които са както следва: 15 000 лева (минимален) и 3 911 660 лева (максимален). Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, в рамките на Компонент I – в зависимост от категорията на предприятието – кандидат е както следва:

 • За големи предприятия – не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 • За средни предприятия – не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 • За малки/микро предприятия – не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

По Компонент II също има изисквания за минимален и максимален размер на финансовата помощ за проект, които са както следва: 15 000 лева (минимален) и 391 166 лева (максимален). По Компонент II от процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква съфинансиране!

 [box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Не забравяйте за крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата, а именно 30.06.2017 г. – 17:30 часа![/box]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0