5/5

През  2020 г. ще стартират приеми по 11 подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони.

Една от най-очакваните подмерки е 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с целеви прием за сектор „Животновъдство“. Предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,  се планира за периода март-април 2020 г.

Целта на подмярката е модернизиране на физическите активи на животновъдните земеделски стопанства, като се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната им дейност.

Приемът ще бъде насочен изцяло към проектни предложения в сектор „Животновъдство“. Приоритет отново ще бъде даден на животновъди, които предвиждат инвестиции с цел повишаване на биосигурността в стопанствата им.

Допустими кандидати по подмярката ще бъдат земеделски стопани от сектор „Животновъдство“

Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Месодайни крави
Овце
6. Овце – млечни, и овце – месодайни
7. Други овце
Кози
8. Кози – майки
9. Други кози
Свине
10. Свине – майки
11. Прасенца под 45 дни
12. Други свине
Птици
13. Кокошки – носачки
14. Бройлери
Други
15. Пчелни семейства

Допустимите разходи за финансиране по подмярката са:

  • Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
  • Закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства ;
  • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти;
  • Разходи за софтуер;
  • Общи разходи, свързани с проекта;

Финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, сектор „Животновъдство“:

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектМинимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектИнтензитет на помощта
1 мил. евро15 000 евро60 %

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0