До 1 000 000 лв. за Малки и средни предприятия!!!

„Технологична модернизация в малките и средни предприятия“

От 60 – до 65% безвъзмездна субсидия за МСП

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  1 000 000 лева.

Интензитет на помощта, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

Категория предприятие Интензитет на безвъзмездната финансова помощ
Микро и малки предприятия

65 %

Средни предприятия

60 %

ВАЖНО:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  1 000 000 лева.

ВАЖНО:

За всички категории предприятия, осъществяващи дейност в сектор „Транспорт“, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 50%.

 • Елемент „Инвестиции“ – подкрепата по този елемент цели стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на предприятията и диверсификация на тяхната продукция с цел повишаване на конкурентоспособността им;
 • Елемент „Услуги“ – подкрепата по този елемент цели да предостави достъп на предприятията до професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на новите технологии, продукти, процеси, услуги;
 • §  Кандидатите не могат да подават повече от едно проектно предложение по настоящата процедура и не могат да получат повече от една безвъзмездна финансова помощ.

Допустимост на кандидатите

Допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • §  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • §  да са микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за МСП (ДВ 84/1999, изм. и доп., ДВ бр. 43 от 29.04.2008 г.).

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Специфични критерии за допустимост

В допълнение към горните изисквания, допустими за финансиране по настоящата процедура са  кандидатите, които:

 • §  имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения (т.е. кандидатът следва да е регистриран не по-късно от 31.12.2005 г.), и
 • §  са реализирали нетни приходи от продажби за годината, предхождаща годината на кандидатстване, равни на или надвишаващи 80 000 лева, и
 • §  развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата промишленост и/или сектора на услугите съгласно КИД – 2008, както следва:

Сектор/раздел/група/клас, съгласно КИД 2008

Наименование на дейността

Сектор С

Преработваща промишленост

Клас 10.71

Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

Клас 10.72

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

Клас 10.73

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

Клас 10.82

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

Клас 10.84

Производство на хранителни подправки и овкусители

Клас 10.85

Производство на готови ястия

Клас 10.86

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

Клас 10.89

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

Клас 11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

Раздел 13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (с изключение на дейности в сектора за производство на синтетични влакна както следва:

а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен независимо от предназначението им, или

б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване, или

в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/ текстуриране от потенциалния получател или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване;)

Раздел 14

Производство на облекло

Раздел 15

Обработка на кожи; производство на обувки, и други изделия от обработени кожи без косъм

Група 16.1

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

Клас 16.21

Производство на фурнир и дървесни плочи

Клас 16.22

Производство на сглобени паркетни плочи

Клас 16.23

Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

Клас 16.24

Производство на опаковки от дървен материал (с изключение на производството на изделия от продукти, попадащи под кодове под комбинираната номенклатура 4502, 4503 (коркови продукти)

Раздел 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Раздел 18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

Клас 19.10

Производство на кокс и продукти на коксуването

Клас 19.20

Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

Раздел 20

Производство на химични продукти

Раздел 21

Производство на лекарствени вещества и продукти

Раздел 22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Раздел 23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Раздел 24

Производство на основни метали

Раздел 25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Раздел 26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Раздел 27

Производство на електрически съоръжения

Раздел 28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Раздел 29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Раздел 30

Производство на превозни средства, без автомобили

Раздел 31

Производство на мебели

Раздел 32

Производство, некласифицирано другаде

Раздел 33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване, с изключение на такива в стоманодобивния сектор, т.е. всички дейности, свързани с производството на един или повече от следните продукти:

а) чугун на блокове и феросплави – чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязноманганови сплави) и високовъглеродни желязноманганови сплави, без да се включват други феросплави;

б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана – лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби; листове и листове покалаена ламарина; горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;

в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана – релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;

г) готови продукти след студена обработка на желязо – покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във форма на коилси или ленти;

д) тръби – всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, превишаващ 406,4 mm;)

Сектор J

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения:

Раздел 62

Дейности в областта на информационните технологии

Раздел 63

Информационни услуги

Сектор М

Професионални дейности и научни изследвания:

Раздел 70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

Раздел 72

Научноизследователска и развойна дейност

Раздел 73

Рекламна дейност и проучване на пазари

Видове проекти/допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, които са насочени към една или повече от следните цели:

 • Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура;
 • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги;
 • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

По елемент „Инвестиции“ допустими са следните дейности:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо дълготраен материален актив;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на нематериални активи;
 • Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез СМР, водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на направените инвестиции по проекта.

По Елемент „Услуги“ допустими са следните дейности:

 • Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви окаже съдействие при разработването на проекта към съответната програма.

12 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 29.05.2009 at 10:27

  Здравейте г – жа Благова,
  За да мога да Ви отговоря на питането ще ми трябва номера по които се водите по КИД / Класификатор на икономическите дейности/, както и информация относно фирмата.
  Моля да попълните нашета анкета на следния линк:
  https://finansirane.eu/?page_id=123

 2. Управител съм на ООД (до 30 човека), с предмет на дейност ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ, ВНОС И ТЪРГОВИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ.
  Мога ли да кандидатствам за безвъзмездна помощ за закупуване на монтажно оборудване, за закупуване на софтуер и хартуер , необходими ни за проектантската дейност.
  Очаквам отговор
  Благодаря

 3. Reply
  Ивайло Янков 23.04.2009 at 16:02

  Здравейте г – жа Добрева,

  Тъй, като се очаква да има леки промени относно финансовите параметри в частта си безвъзмездна помощ, тоест да са още по добре за бенефициентите, най добре ще да следите нашия сайт на който ще публикуваме новите изисквания на конкретната мярка. А ако искате да се запознаете със старите документи може да ги намерите на следния сайт: http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_22.html

  Но като гледам номера Ви по КИД не е бил приоритетен по старата схема за финансиране.

 4. Reply
  Строител ЕАД 23.04.2009 at 11:57

  Зравейте, много бихме искали да се включим в програмата със закупуване на нова техника. Бихме искали да разберем какъв е крайния срок за кандидатстване по програмата и по какъв начин можем да изтеглим документите за кандидатстване. Кодът ни по КИД е 41.2

  Ще се радваме на бърз отговор от Ваша страна.
  Хубав ден!
  С уважение:
  Е. Добрева

 5. Reply
  Ивайло Янков 02.03.2009 at 11:13

  Здравей Вальо,

  Бих искал да ми кажеш номера на дейността на фирмата по КИД – 2008 за да мога да ти отговоря дали си допустим за кандидатстване по програма на ЕС

 6. az sam sobstvenik na malka stroitelna firma moga li da kamdidatstvam po programata,kato imam na predvid zakypyvaneto na tehnika za modernizirane i ylesnqvane na rabotniq proces

 7. Reply
  Ивайло Янков 18.02.2009 at 11:09

  Здравей Маргарита,
  Има възможност да кандидатстваш по програма БАС. За повече подробности се свържете с нас или проечете информация за програмата на нашия сайт.

 8. Reply
  Маргарита Борисова 17.02.2009 at 22:56

  Здравейте, имам 7 развлекателни заведения в комплексите. въпросът ми е дали бих могла да участвам за финансиране в случай, че идеята е да се разработи сайт, който е информационен, развлекателен и предава на живо от заведенията, както и разходите за закупуването на нужната техника.
  Благодаря

 9. Reply
  Ивайло Янков 26.01.2009 at 13:17

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес

 10. Reply
  Димитров 25.01.2009 at 20:20

  Здравейте,

  Съсобственик съм на малко предприятие в сферата на хран. вкусовата промишленост.Направихме пререгистрация на фирмата от ЕТ на ООД през 2006
  като прехвърлихме всички активи на новата фирма. Причината за по-горното е по-добро разпределение на собствеността между членовете на семейството, плюс по добри данъчни условия за ООДто. В момента ЕТ-то все още функционира (защото с него спечелихме проект по ФАР- по програмата конкурентноспособност в частта си консултантско грантова схема. Както вече знаете тези програми бяха сериозно забавени по подозрения за корупция.) Въпросът ми е сега вече, когато целият ни реализиран оборот на фирмата става чрез ООД (изпълняваме изискването за нетни приходи от продажби за последната година) можем ли да участваме отново в този проект чрез някакво вливане на ЕТ в ООД и по този начин също да се възползваме от над 19 г. история на ЕТ и ако ДА можем ли да Ви ползваме за консултанти по проекта.

  Поздрави

  Димитров

 11. Здравейте,
  Ако сте прочела добре цялата статия, що касае съответната програма има следното изискване:

  Специфични критерии за допустимост

  В допълнение към горните изисквания, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидатите, които:
  •имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения (т.е. кандидатът следва да е регистриран не по-късно от 31.12.2005 г.), и
  •са реализирали нетни приходи от продажби за годината, предхождаща годината на кандидатстване, равни на или надвишаващи 80 000 лева,
  Това се отнася за вече стартирали производства както се вижда от по – горния текст

  Иво ЯНКОВ

 12. Reply
  ИВАНОВА 04.11.2008 at 16:19

  Здравейте!
  Обмислям идеята да създам малко предприятие по раздел 17 по точно за амбалажна,пакетажна и опаковъчна хартия.Моля да ми дадете нужните насоки!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0