ДО 100 000 лв. за обучение на рискови групи

„Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 – годишна възраст и на продължително безработни лица“

Основни цели на настоящата схема

Цели

– Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в

страната, относно важността и необходимостта от подобряване капацитета на безработните лица от уязвимите групи на пазара на труда;

– Подобряване достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на труда,

мотивация и насърчаване тяхната трудова реализация и осигуряване на условия за активен

трудов живот;

– Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставянето на

квалификация и преквалификация, и последващо стажуване;

– Запазване на заетостта от страна на работодателите минимум една година след

приключване на обучението.

– Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива

заетост.

– Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия

живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на

знанието.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

По настоящата схема за безвъзмездна помощ могат да участват:

Обучаващи/Образователни институции/организации (центрове за професионално обучение, професионални училища, професионални колежи, институции, имащи право и капацитет да предоставят обучения).

Работодатели – посредством обученията на лица от целевата група и осигуряване

на стажуване, ще се повиши икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда;

Социално-икономически партньори – в качеството им на Работодател.

Всички работодатели, желаещи да осигурят заетост на лицата завършили

обучение, финансирано по настоящата схема, следва да фигурират в проекта или като Водеща организация, или като партньори.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Представители на целевата група съобразно общата цел на Схемата за безвъзмездна

помощ са:

  • безработни над 50-годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда в областите

Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе,

Смолян;

  • продължително безработни, включително отпадащи от социално подпомагане,

регистрирани в бюрата по труда в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил,

Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол.

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се допуска собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

Максималната стойност на един проект, както и размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ, не могат да надхвърлят 100 000 лева.

Максимално допустимата средна цена за един обучаем (краен бенефициент) не може

да надхвърля – 925 лева. Средната стойност на обучението за един обучаем се формира на база общия размер на преките и непреки допустими разходи (с изключение на разходите за стипендии на обучаващите се в размер на 5 лева за всеки присъствен учебен ден при шест учебни часа, разходите в реални размери за транспорт от и до населеното място на обучаемия, когато същият не живее на територията на града, в който се провежда обучението, разходите за възнаграждения за стажуване), извършени за всички обучения от всички включени в проектното предложение видове, разделени на общия брой обучаеми, включени в тях.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

Допустимите проекти следва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • Проекти, свързани с предоставяне на квалификационни обучения на лица от целевите

групи;

  • Курсът да води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част

от професия, удостоверени чрез съответен документ;

  • Продължителността на обучението за всеки представител на целевата група зависи от

това дали се придобива част от професия или професия. Ще се спазват изискванията съобразно Закона за професионалното образование и обучение;

  • При по-голям брой лица, включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по

групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност;

  • Осигуряване на стажуване при работодател след обучението на 100% от успешно

завършилите за срок от 3 месеца;

  • Осигуряване на последваща заетост на минимум 30% от стажувалите лица за девет

месеца.

Екипът на Finansirane.eu може да ви окаже съдействие при разработката и управление на проекти като този

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0